Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Ćwiczenia-prawo-unii-europejskiej

Ćwiczenia: sala 3.3. – środy godz. 13:15 (plan semestralny ćwiczeń – poniżej na tej stronie, pod tematami wykładów)

2019-01-16 –  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS i Sąd) jako instytucja UE; wstęp do systemu ochrony prawnej w UE – cz. I: traktatowe procedury sporne przed TSUE- charakterystyka procedur z art 258-260, na przykładzie postępowania KE p. Polsce w spr. Puszczy Białowieskiej

2019-01-23 – System ochrony prawnej – Cz. II: procedura zadawania pytań prejudycjalnych i charakter orzeczeń prejudycjalnych z przykładami spraw polskich

– załączam konspekt, proszę o lekturę odp rozdziałów z podręczników

————————————————————–

PLAN ĆWICZEŃ w sem. zimowym 2018/2019:

 1. 2018-10-03 – Dlaczego Unia jest tak mało rozumiana ? Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej – zarys historii – uwarunkowania polityczne
 2. 2018-10-10 – Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, cele i zasady Unii Europejskiej, charakter prawny UE, rozszerzenia Wspólnot/UE, rewizje traktatów stanowiących UE, procedura akcesyjna, procedura zawieszenia członkostwa, wystąpienie z UE, stowarzyszenie z Unią Europejską i jego formy, Europejski Obszar Gospodarczy
 3. 2018-10-17  Kategorie i dziedziny kompetencji Unii, zasada przyznania, zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności, protokół w spr. stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności, wstęp do systemu instytucjonalnego UE (zasada równowagi instytucjonalnej i autonomii instytucjonalnej, zasada lojalnej współpracy)
 4. 2018-10-24 – Cz. I: System instytucjonalny UE cz. I: Rada Europejska i jej Przewodniczący, Rada, zasady podejmowania decyzji w Radzie i kompromis luksemburski oraz kompromis z Joaniny, Prezydencja w Radzie, Parlament Europejski, Ombudsman
 5. 2018-10-31 Cz. II: System instytucjonalny UE cz. II: Komisja Europejska, Wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, Służba Działań Zewnętrznych, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny, organy wyspecjalizowane, jednostki organizacyjne, w tym agencje UE
 6. 2018-11-07  Cz. II-bis: System instytucjonalny UE cz. II: Komisja Europejska, Wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, Służba Działań Zewnętrznych, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny, organy wyspecjalizowane, jednostki organizacyjne, w tym agencje UE
 7. 2018-11-14  –  Źródła prawa UE cz. I: Prawo pierwotne UE: katalog aktów, zasady ogólne jako źródło prawa pierwotnego i ich funkcje, tworzenie prawa pierwotnego procedura zmiany traktów, umowy międzynarodowe – procedura zawierania (art. 218 TFUE), zakres obowiązywania prawa (podmiotowy, przedmiotowy, terytorialny i czasowy), wstęp do systematyki prawa pochodnego UE.
 8. 2018-11-21 – Źródła prawa UE cz. II – prawo pochodne UE: akty ustawodawcze i nieustawodawcze: wykonawcze i delegowane, akty nienazwane, procedury komitetowe, procedury tworzenia prawa pochodnego, charakterystyka aktów prawa pochodnego: charakter rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, relewantne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
 9. 2018-11-28 – Obywatelstwo Unii, prawa podstawowe (Karta praw podstawowych) i ich miejsce w systemie prawa UE, UE jako organizacja prawnoczłowiecza
 10. 2018-12-05 Zasady stosowania prawa UE w państwach członkowskich – cz. I: cechy prawa UE: autonomia, pierwszeństwo przed krajowym, bezpośrednie obowiązywanie i skutek bezpośredni i pośredni – w oparciu o zadane orzecznictwo TSUE
 11. 2018-12-12 Zasady stosowania prawa UE w państwach członkowskich – cz. II: zasada odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa UE, zasada autonomii proceduralnej państw czł., zasada równoważności i efektywności
 12. 2018-12-19 – Kolokwium , a po nim – cd materiału z ostatnich zajęć
 13. 2019-01-09 – omówienie wyników kolokwium. Case study – stosowanie prawa UE przez polskie sądy i organy adm publicznej na wybranych przykładach z praktyki polskiej
 14. 2019-01-16 –  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS i Sąd) jako instytucja UE; wstęp do systemu ochrony prawnej w UE – cz. I: procedura zadawania pytań prejudycjalnych i charakter orzeczeń prejudycjalnych
 15. 2019-01-23 – System ochrony prawnej – Cz. II: traktatowe procedury sporne przed TSUE- charakterystyka wybranych procedur.

II semestr

 1. 2019-02-20
 2. 2019-02-27
 3. 2019-03-06
 4. 2019-03-13
 5. 2019-03-20
 6. 2019-03-27
 7. 2019-04-03
 8. 2019-04-10
 9. 2019-04-17
 10. 2019-04-24
 11. 2019-05-08
 12. 2019-05-15
 13. 2019-05-22
 14. 2019-05-29
 15. 2019-06-05

==========================