Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Aktualności i ogłoszenia

 I. SUKCESY DOKTORANTÓW (i DOKTORÓW) oraz SEMINARZYSTÓW prof. Roberta Grzeszczaka:

 • W tegorocznym konkursie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsze parce magisterskie i doktorskie z zakresu prawa konkurencji – I nagrodę otrzymała mgr Aleksandra Kołodziejczyk, ubiegłoroczna absolwentka WPiA UW, pod promotorstwem prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka, za pracę dyplomową na temat Porozumienia w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu żywnościowym w świetle prawa konkurencji – droga do karteli czy niezbędny środek ochrony środowiska?
 • Mgr Anna Latuszek, ubiegłoroczna absolwentka WPiA UW, otrzymała wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konkurencji UOKiK, za pracę pod promotorstwem prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka pt.: Ryzyko zaburzeń konkurencji na przykładzie pomocy państwa w sektorze lotniczym. Analiza praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej w latach 2014-2020
 • Wyróżnienie Min. Edukacji i Nauki dla pani mgr PAULINY PERKOWSKIEJ (Uniwersytet Warszawski) w XIX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej,ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r., wyróżnienie za pracę magisterską „Prawnoautorska ochrona utworu muzycznego wobec rozwoju sztucznej inteligencji w świetle prawa Unii Europejskiej” (promotor prof. Robert Grzeszczak)
 • Informuję o sukcesie pani Bereniki Sorokowskiej – członkini seminarium doktorskiego u prof. Grzeszczaka, która opublikowała monografię w wyd Beck, pt.: Ochrona fashion designu w prawie Unii Europejskiej. Książka ta jest pokłosiem interesującej pracy mgr pani Bereniki i jej pasji badawczych! Gratulacje!
  Link: https://www.ksiegarnia.beck.pl/20093-ochrona-fashion-designu-w-prawie-unii-europejskiej-berenika-sorokowska#opis

 • Pan Borys Tencer z seminarium mgr u prof. Roberta Grzeszczaka został wybrany jako asystent badawczy w prestiżowym międzynarodowym projekcie (Horizon2020).
  Projekt pt.: Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multilingual, Dynamic Deliberative Approach. Koordynuje Uniwersytet w Sienie. https://cordis.europa.eu/project/id/959234/plzajmującym się i zajmuje się innowacyjnymi przestrzeniami partycypacyjnymi wspierającymi demokrację.

 • Praca magisterska pani mgr Anny Czuchryty, pt. Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Roberta Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego, zdobyła I Nagrodę w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji (za rok 2020)
 • Pan dr Mateusz Żuk (obrona 8.01.2020, promotor prof. Robert Grzeszczak, Katedra Prawa Europejskiego) otrzymał w XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.w kategorii praca doktorska I nagrodę za pracę doktorską „Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej”. Info: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Wyniki%20konkursu%20na%20prac%C4%99%20naukow%C4%85%202020.pdf
 • pan Mikołaj Kowalczyk, seminarzysta V roku oraz student MISH, pomyślnie przeszedł rekrutację i został przyjęty na  prestiżowy program European Interdisciplinary Studies w College of Europe, uzyskał także pełne stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych – gratulacje!

 • Gratulacje dla pani dr Jagny Muchy – laureatki prestiżowego programu START 2020! Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych. Szczegółowe informacje są na: https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-konkursu-start-2020/ GRATULUJĘ sukcesu!
 • Pani Ada Dunin – Imbro, seminarzystka V roku u prof. Grzeszczaka, dostała się na LLMa z prawa Unii Europejskiej na Leiden Univeristy, gratulacje
 • Pan mgr Adrian Żur, seminarzysta i absolwent z 2019 roku (seminarium u prof. Grzeszczaka) otrzymał II nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepsze parce magisterskie (z zakresu prawa konsumenckiego) w UOKiKu. Gratulacje!
 • Pan mgr Hubert Bekisz, seminarzysta prof. Grzeszczaka i absolwent WPiA UW z 2019 roku, przeszedł z SUKCESEM rekrutację i otrzymał stypendium na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersytecki we Florencji na kierunku: prawo w okresie 2020-2024. Gratulacje! Zob.: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService
 • Ukazała się książka pani Dr Sylwii Żyrek pt. Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej, Beck 2019To książka na podstawie rozprawy doktorskiej. Gratulacje! info: https://www.ksiegarnia.beck.pl/18581-jurysdykcja-krajowa-w-sprawach-zobowiazan-elektronicznych-w-prawie-unii-europejskiej-sylwia-zyrek#opis

 • Pani mgr Aleksandra Częścik, doktorantka w seminarium prof. Roberta Grzeszczaka, z sukcesem przeszła rekrutację się na kierunek Political and Governance Studies w College of Europe w Brugii oraz otrzymała pełne stypendium rządowe na te studia, gratulacje!
 • Zakończyła się 25 edycja konkursu Central and Eastern European Moot Competition (2-5 maja 2019)r., organizowanego przez Juris Angliae Scientia we współpracy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Uniwersytetem w Cambridge w Luksemburgu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skład drużyny z WPiA UW to: Hubert Bekisz (V rok), Julia Jeleńska (III rok), Krzysztof Popławski, Ewa Rodzik (oboje IV rok), a trenerzy drużyny to : Will Odogwu (BLC) i Patryk Polek (uczestnik zeszłorocznej edycji CEEMC). Gratuluję wyniku:  3 miejsce (1. Uniwersytet w Zagrzebiu, 2. Uniwersytet w Kijowie) oraz nagrody dla najlepszego mówcy w całym konkursie dla Julii Jeleńskiej. Udział brało 16 uczelni. Drużyna  występowała w  4 posiedzeniach (symulacjach rozprawy) przed sędziami, w których role wcielili się m.in. rzecznicy generalni (Eleanor Sharpston i Michal Bobek) oraz sędziowie Sądu UE – konkurs oparty był na kazusie, w ramach którego fikcyjny sąd fikcyjnego państwa członkowskiego UE wystąpił do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi. Uczestnicy wcielali się w role jednej z dwóch stron postępowania przed sądem krajowym, który zadał pytania prejudycjalne i mieli przedstawiać Trybunałowi swoją argumentację oraz odpowiadać na pytania zadawane na bieżąco przez sędziów. Kazus dotyczył ochrony międzynarodowej (polityka azylowa i migracyjna) oraz ochrony danych osobowych.
 • Seminarzyści V roku – panowie Piotr Krajewski oraz Hubert Bekisz – przeszli skutecznie rekrutację do College of Europe –  na roczny program European Legal Studies w Kolegium Europejskim w Brugii (pn Krajewski) oraz w Natolinie (pan Bekisz) – gratulacje!
 • Praca magisterska pana mgra Jakuba Emila Sadurskiego pt. Ograniczenia wertykalne nakładane na sprzedaż internetową w systemach dystrybucji selektywnej napisana pod kierunkiem prof. Roberta Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego, zdobyła I Nagrodę w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.
 • Praca magisterska pani mgr Anity Kucharskiej pt. Ochrona konsumenta w gospodarce współpracy w prawie Unii Europejskiej napisana pod kierunkiem prof. Roberta Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego, zdobyła I Nagrodę w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów.
 • 10 grudnia 2018 r. wręczono stypendia Fundacji Lotto w ramach programu “100 na 100″.  Laureatem został m.in. pan Hubert Bekisz – seminarzysta V roku sem. prof. R. Grzeszczaka (lista stypendystów dostępna jest na stronie Fundacji Lotto: https://www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/ )
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia otrzymała w tym roku seminarzystka IV roku sem. prof. Grzeszczaka pani Agnieszka Warsewicz
 • Pani Aleksandra Chudaś, studentka MISH i V roku prawa, seminarzystka prof. R. Grzeszczaka, została wyróżniona przez magazyn Forbes wśród 25 wyróżniających się Polaków poniżej 25 roku życia w kategorii działalność społeczna. Szczegóły: https://www.forbes.pl/rankingi/lista-25-przed-25-25-under-25-forbesa-i-firmy-mckinsey/7x47xj6?utm_source=www.forbes.pl_viasg_forbes_viasg&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
 • Pani Joanna Mazur, doktorantka w zespole seminarium doktorskiego prof. Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego, uzyskała grant NCN (Preludium), na finansowanie badań pt. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji w prawie europejskim. Wysokość finansowania to: 92 532 tys PLN
 • Pan Michał Dorociak, doktorant w zespole seminarium doktorskiego prof. Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego,, został jednym z sześciu stypendystów Programu Stypendialnego Bona Fide. Program adresowany jest to do osób, które zakwalifikowały się na studia II stopnia na jednej z 50 najlepszych zagranicznych szkół wyższych z tzw. listy szanghajskiej. Stypendium umożliwi Panu Michałowi podjęcie studiów na kierunku Master of Public w Blavatnik School of Government na Uniwersytecie w Oksfordzie.
 • Dr Jagna Mucha (doktorat obroniony w 2017 r. w Katedrze Prawa Europejskiego, promotor: prof. Robert Grzeszczak) wygrała konkurs i uzyskała stypendium NCN pt. SONATINA. Czas realziacji to lata 2018-2021. Jest to stypendium na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych. Dr Mucha będzie realizowała projekt pt. Zbiorowe dochodzenie roszczeń konsumenckich w postępowaniu grupowym w polskim systemie prawnym w świetle standardów prawa Unii Europejskiej – osiągnięcia i wyzwania. W ramach badań przewidziana jest współpraca m.in. z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego
 • Pani mgr Aleksandra Redzisz, seminarzystka V ostatniego roku, uzyskała w 2018 roku staż w Parlamencie Europejskim
 • Pani mgr Magdalena Linke-Koszek, doktorantka w Zespole sem. doktorskiego prof. Grzeszczaka, otrzymała stypendium na udział w 16th Cologne Academy on International Commercial Arbitration we wrześniu 2018:  http://www.cologne-academies.com/frontend/?target=arbitration 
 • Pan mgr. Wojciech Lewandowski został stypendystą fundacji DAAD i Szkoły Prawa Niemieckiego. Panu Wojciechowi przyznano środki na 3-miesięczny pobyt na Uniwersytecie w Bonn w celu zebrania materiału badawczego do planowanej rozprawy doktorskiej, gratulacje!!!
 • Profesor UW dr hab. Robert Grzeszczak pozyskał finansowanie w wysokości ponad 470 tys. zł w ramach konkursu NCN – OPUS 14 – na realizację projektu pt. „Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami”. Celem projektu jest weryfikacja hipotezy mówiącej, że możliwe jest określenie wspólnych standardów kształtowania treści stosunków kontraktowych przez organy regulacyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania zasady wolności gospodarczej, w tym m.in. ewentualność mechanizmów standaryzacyjnych na poziomie krajowym i europejskim w konfrontacji z zasadą wolności gospodarczej. Recenzenci docenili fakt, że projekt dotyczy aktualnego, nie w pełni jeszcze przeanalizowanego problemu, wspólnego dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, w grupie 5 wykonawców. W ramach projektu zaplanowano liczne wizyty i konferencje zagraniczne w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.
 • Pan mgr Artur Szmigielski – doktorant w KPE, pod opieką naukowa prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka – pozyskał finansowanie (70 tys. zł) w ramach konkursu NCN – Preludium14 – na realizację projektu pt. „Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetowe”. Celem naukowym projektu jest określenie, w jaki sposób prawo konkurencji Unii Europejskiej, w szczególności zakaz nadużywania pozycji dominującej, uregulowany na mocy art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), może zagwarantować korzyści wypływające z funkcjonowania innowacyjnych platform internetowych, jednocześnie łagodząc związane z nimi zagrożenia w postaci ograniczenia konkurencyjności. Duże znaczenie dla pozyskania dofinansowania odegrał dorobek naukowy opiekuna naukowego, prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka, który został uznany przez ekspertów NCN jako „jeden z bardziej znanych naukowców z Polski działających w dziedzinie prawa Unii Europejskiej”. W ramach projektu zaplanowano m.in. wyjazdy zagraniczne oraz konsultacje z ekspertami z prawa konkurencji UE. Projekt będzie realizowany przez dwa lata. 
 • Pan mgr Michał Dorociak, doktorant w KPE, został przyjęty na studia Master of Public Policy prowadzone przez Blavatnik School of Government na Uniwersytecie Oxfordzkim. Kierunek ten został uruchomiony w 2012 r. i pan Michał Dorociak będzie dopiero 4. Polakiem w historii odbywającym tam studia. Gratulacje!
 • Pani Olga Stokowiec, seminarzystka V roku, otrzymała stypendium językowe DAAD – Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej i spędzi miesiąc na intensywnym kursie języka niemieckiego w Hamburgu (lipiec 2018).
 • Mgr Edyta Stopyra, magistrantka z ostatniego roku, otrzymała staż w DG Competition w Komisji Europejskiej. Zachęcam do aplikowania, czas do końca stycznia 2018
 • Praca magisterska pani mgrPatrycji Treder, pt. The transfer of the Competence to Conclude Investment Treaties. The problem of Investors’Legitimate Expectations, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka w dn. 28.09.2017 r. zdobyła 3 nagrodę w VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską dot. problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr hab. Jerzego Jakubowskiego (SAKiG)
 • Pani Francesca Risso, seminarzystka prof. Roberta Grzeszczaka, uzyskała prestiżowe wyróżnienie zostając przyjęta do Kolegium Europejskiego w Brugii, program European Political and Administrative Studies, na rok akademicki 2017/18. Pani Risso uzyskała takze stypendium MSZ na ww program. Istniejące od 1949 roku Kolegium Europejskie jest najstarszą uczelnią zajmującą się studiami nad integracją europejską i przygotowującą studentów do kariery na najwyższych szczeblach polityki europejskiej i narodowej.
 • Praca magisterska pani mgr Magdaleny Linke (doktorantki prof. Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego) -pt. Mechanizm arbitrażowy w umowie o utworzeniu Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) , a napisana pod opieką prof. Grzeszczaka, została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Europe Direct. Informacja: http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/id,185/najlepsze-prace-licencjackie-i-magisterskie-poswiecone-ue
 • Praca magisterska pani mgr Edyty Stopyry (seminarzystka broniąca pracę w 2016 roku) pt. „Nadużycie pozycji dominującej na rynku reklamy online i wyszukiwarek internetowych jako wyzwanie dla prawa konkurencji Unii Europejskiej”, napisana pod moim kierunkiem, zdobyła I miejsce w konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.
 • Redakcja „Prawo Europejskie w praktyce” objęła w zeszłym roku patronatem konkurs na najlepszy esej na temat „Problemy prawne Brexitu; implikacje dla Polski, Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej”. Kapituła konkursu wyłoniła cztery bardzo dobre prace, a laureatami zostali: Adrian Król – seminarzysta IV roku, zdobywając II nagrodę!
 • Pan mgr Wojciech Rzepiński, seminarzysta prof. Roberta Grzeszczaka, w Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej – zdobył za swoją pracę magisterską pt. Prawo wobec technologii: prywatnośc w Internecie rzeczy, nagrodę Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, instytutu badawczego który dokonał pierwszego w Polsce połączenia przez Internet z Uniwersytetem Kopenhaskim w 1991 r. . Konkurs został objęty patronatem trzech ministerstw: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gratuluję!
 • Drużyna reprezentująca Uniwersytet Warszawski na tegorocznym Central and Eastern Europe Moot Court Competition, w składzie Aleksandra Częścik, Ewa Malinowska, Maciej Lipiński oraz Artur Łucyk, zajęła 3 miejsce.
 • Pani Aleksandra Częścik (seminarzystka IV roku u prof. Grzeszczaka) została wyróżniona nagrodą “Speaker’s Prize”. Tematyka konkursu obejmowała Prawo Unii Europejskiej oraz Prawo Prywatne Międzynarodowe. Za przygotowanie drużyny odpowiedzialni byli Ruairi O’Neill oraz Will Odogwu.
 • Praca magisterska pana Artura Szmigielskiego “Rabaty warunkowe udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w prawie konkurencji Unii Europejskiej. W kierunku bardziej ekonomicznego podejścia”, napisana pod moim kierunkiem, zdobyła I miejsce w konkursie Prezesa UOKiK oraz wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
 • Praca magisterska pani Aleksandry Kozak pt.„Nadużycie pozycji dominującej przez dysponenta Standard Essential Patent na przykładzie spraw Samsung i Huawei” zdobyła wyróżnienie Ministra Gospodarki w konkursie UPRP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej – szczegóły: http://www.uprp.pl/wyniki-xiii-edycji-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-na-temat-wlasnosci-intelektualnej-ogloszonego-przez-urzad-patentowy-rzeczypospolitej-polskiej-w-2015-r/Lead02,60,13910,7,index,pl,text/
 • Pani mgr Jagna Mucha doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW, otrzymała w konkursie ETIUDA 3, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant badawczy na realizację rozprawy doktorskiej pt. “Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej.” W ramach grantu mgr Jagna Mucha zrealizuje projekt badawczy i doktorski w Centre for Socio- Legal Studies, University of Oxford (UK). Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. Robert Grzeszczak (Uniwersytet Warszawski), opiekunem naukowym w Oxfordzie jest prof. Christopher Hodges (University of Oxford)
 • Pan Tomasz Klemt został trzecim najlepszym studentem w Polsce! Tomasz Klemt, student V roku Wydziału Prawa i Administracji UW w r. 2015, seminarzysta prof. Roberta Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego, został laureatem III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii nauk ekonomicznych i społecznych. „Studencki Nobel” to najbardziej prestiżowy konkurs na najlepszego studenta w Polsce. Ideą konkursu jest wyłanianie najzdolniejszych i najaktywniejszych jednostek spośród niespełna dwóch milionów studentów w Polsce. 
 • Pani mgr Barbara Gubernat, doktorantka prof. Roberta Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW, została przyjęta na letni kurs praw człowieka organizowany przez Academy of European Law w 2015 roku, funkcjonującą w ramach Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) we Florencji. Temat tegorocznego kursu to “The future of human rights fact-finding”. Organizatorzy przyznali Pani Gubernat stypendium w formie zwolnienia z opłaty za uczestnictwo. Więcej informacji na stronie: http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/AcademyEuropeanLaw/SummerSchool/Index.aspx
 • Pan mgr Jędrzej Maśnicki, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, został stypendystą IV edycji (2015) Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Więcej informacji dotyczących projektu dostępnych jest na stronie: http://www.paga.org.pl/projekty/akademia_energii.
 • Drużyna z WPiA UW wygrała FDI Mootdrużyna studentów z naszego Wydziału – częściowo seminarium z Prawa UE!!!! (Dominika Jędrzejczyk, Aleksandra Orzeł, Katarzyna Lubianiec, Marek Szolc i Wojciech Rzepiński) zwyciężyła w Foreign Direct Investment International Arbitration Moot, międzynarodowym konkursie typu moot court, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt drużyn uniwersyteckich z całego świata. To pierwsza wygrana drużyny z kraju nieanglojęzycznego w historii konkursu oraz jednocześnie najbardziej znaczący sukces polskiej uczelni w wydarzeniu tej 
 • Pan Tomasz Klemt, seminarzysta V roku w 2014/2015 r., otrzymał grant KE! Tytuł projektu: Implementacja Dialogu Usystematyzowanego w Polsce. Wartość grantu: 31 594,00 EUR. Źródło: Komisja Europejska – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

———————————————————–

Profesor Robert Grzeszczak wraz z zespołem doktorantów, otrzymał w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki grant badawczy (o wysokości ponad 430 tys. zł) na projekt naukowyWyzwania dobrych rządów w Unii Europejskiej – od rządu do rządzenia – w jaki sposób skutecznie realizować misję publiczną w nowoczesnym systemie wieloszczeblowego rządzenia”.

W przygotowaniu wniosku uczestniczył zespół doktorantów profesora Grzeszczaka: mgr Magdalena Gniadzik, mgr Anna Kańciak, mgr Jagna Pękala, mgr Ewelina Tomczak.  W ramach dwuletniego projektu prowadzone są analizy elementów składających się na koncepcję  dobrych rządów w Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich – z perspektywy różnorodnych inicjatyw unijnych i krajowych dotyczących m.in.: poprawy otoczenia legislacyjnego, zbliżenia Unii do jej obywateli, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii i państw członkowskich, zwalczania szeroko rozumianej dyskryminacji, usprawnienia funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości, kontroli sądowej administracji unijnej, czy efektywnej ochrony inwestorów.  Projekt obejmuje także wizyty badawcze w Brukseli, Luksemburgu oraz Cardiff, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zorganizowanie szeregu seminariów naukowych na WPiA UW.

Miło mi poinformować także, że:

– wszedłem w skład Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w latach 2020-2023 a także na I spotkaniu Komitetu zostałem wybranym jego Przewodniczącym : http://www.knp.pan.pl/

– Od 2019 roku zostałem powołany do grona ekspertów TEAM Europe (program Komisji Europejskiej): https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

– w 209 zostałem ekspertem w Komitecie Regionów (UE)

– decyzją JM Rektora UW zostałem wybrany w skład Rady Naukowej Dyscypliny Prawo Uniwersytetu Warszawskiego w jej I kadencji, do 31.12.2020 roku

– decyzją JM Rektora UW wszedłem w skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych  Uniwersytetu Warszawskiego.