Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Archiwum

Strona zawiera archiwalne programy zajęć dra hab. Roberta Grzeszczaka oraz niektóre pliki z artykułami i orzeczeniami zadawanymi podczas seminarium, wykładu specjalizacyjnego, ćwiczeń.——————————————————————————————————–

 Program seminarium (IV oraz V rok)  poprzednich lat (wybrane tematy):

* Rozwój instytucji obywatelstwa UE, na przykładzie prawa do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw czł. – sprawy Zambrano, McCarthy, Dereci. Dyskusja na podstawie tekstu dr A.Frąckowiak-Adamska “O istocie praw wynikających z obywatelstwa Unii” EPS nr 10/2012 oraz sprawy Yoshikazu Iida p. Miastu Ulm spr. C-40/11 oraz sprawa G. Avello – sprawa C-434/09, spr. Alokpa z X.2013 r

* Zakres zastosowania prawa unijnego dla potrzeb stosowania zasad ogólnych – w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE  (m.in. sprawy C-144/04 Mangold,C-427/06 Barstch (wraz z opinią), C-555/07 Kücükdeveci).

* Dyskusja o unijnej reformie systemu ochrony danych osobowych (com(2012)10 i 11) –  – proszę zapoznać się z tą stroną: http://www.giodo.gov.pl/1520142/j/pl/

Online Dispute Resolution (ODR) w Unii Europejskiej, czyli forma rozstrzygania sporów online za pomocą metod ADR 

* Jak walczyć z dyskryminacją płci? Dyskusja w kontekście projektu Dyrektywy PE i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM(2012) 614 z dnia 19 listopada 2012 r.

* Kryzys Unii Walutowej czy modelu gospodarczego Unii Europejskiej – projekty reform i metoda schengeńska w Pakcie fiskalnym. Unia bankowa i szanse na powołanie unijnego rządu gospodarczego. Materiały na seminarium są załączone już i oznaczone nazwą “Materiał na seminarium mgr o kryzysie ekonomicznym i politycznym w UE”. Są w j. polskim i angielskim.

* Prawa człowieka jako “soft law” zewnętrznych stosunków UE – prawna analiza problemu, w oparciu m.in. o orzeczenie Kadi i orzeczenia “post Kadi

* “Prawo do bycia zapomnianym” – dyskusja nt. opinii rzecznika generalnego Jääskinena w sprawie C-131/12 Google Spain i Google – a przy tej okazji: status praw podstawowych w prawie unijnym oraz problemy prawne związane z Internetem, w szczególności analiza regulaminu Facebooka https://www.facebook.com/legal/terms, pod kątem  norm rozporządzeń Rzym I, Bruksela I oraz dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

* Pacjenci bez granic – dyrektywa o ko­rzy­sta­niu z usług me­dycz­nych w UE (umoż­li­wia le­cze­nie w innym kraju, a potem zwrot kosz­tów lecze­nia do po­zio­mu gwa­ran­to­wa­ne­go w kraju ubez­pie­cze­nia)

* Złota akcja  w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Pierwszeństwo kontroli konstytucyjności a prawo UE – uwagi na tle wyroku TSUE w sprawach połączonych C-188/10 Melki i C-189/10 Abdeli, artykuł z EPS z 2011 r. aut. Mikołaj Jarosz

Harmonizacja prawa karnego w Unii Europejskiej 

* “Biomedycyna w prawie europejskim i międzynarodowym” – wprowadzenie etyczne, pokazanie konfliktu wartości, jakie niesie ze sobą rozwój biomedycyny, poziom unijny – wyrok z 18.10.2011 r. C-34/10 Brüstle p.  Greenpeace eV., dostępny na: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-34/10&td=ALL 

Uprawnienie jednostki do skarżenia aktu regulacyjnego (art. 263 TFUE) – na przykładzie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok i sprawy nr Sąd (Sąd I Instancji – z dnia 6 września 2011 r. (sygn. T-18/10) oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2013 r. w sprawie C-583/11 P Inuit Tapiriit Kanatami i inni.

*: Czy cel uświęca środki?- Europejski System Banków Centralnych wobec kryzysu strefy euro (rozważania dotyczyć będą m.in. decyzji OMT i odesłania prejudycjalnego niemieckiego FTK)

Jak walczyć z dyskryminacją płci? Dyskusja m.in. w kontekście projektu Dyrektywy PE i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM(2012) 614 z dnia 19 listopada 2012 r.

* Polityka energetyczna w UE– bezpieczeństwo energetyczne a ochrona środowiska

* Skutki uznania dyrektywy za nieważna w postępowaniu prejudycjalnym – rozważania i dyskusja na kanwie sprawy Siragusa, C‑206/13, wyrok z Digital Rights Ireland  – w sprawach C-293/12 i C-594/12  (wyrok z 7.04.2014 roku)

* Ratować czy nie? Pomoc publiczna dla przewoźników lotniczych. Dyskusja na podstawie dokumentu KE ws.Pomocy państwa SA.33337 (2012/NN) – POLSKA – Potencjalna pomoc państwa dla Polskich Linii Lotniczych LOT, 

Zasada niedyskryminacji – swoboda świadczenia usług i przepływu towarów – dyskusja w oparciu o orzeczenie MM Josemans p. Burgemeester van Maastricht, prawa C-137/09

*„Sąd nad Węgrami. Ekspektatywa długiej pracy sędziów i prawa prezydentów” – dyskusja w oparciu o wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach: C-286/12, Komisja p. Węgrom oraz C-364/10, Węgry p. Słowacji

*Jednolity patent europejski – system ochrony własności przemysłowej w prawie Unii Europejskiej

* Wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa ze szczególnym uwzględnieniem listopadowego Szczytu Partnerstwa Wschodniego oraz ewentualnego zawarcia umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą,
Zaliczenie seminarium w sem. letnim 2013: na podstawie przygotowania, każdy indywidualnie, do 30 marca 2013 roku (!!!) pozwu do TSUE (KE p. RP) gdzie Seminarzysta (-ka) pisze pozew p. Polsce (jako Komisja Europejska) w jednym z poniżej przedstawionych wariantów.

I – skarga KE p. RP w związku z uchybieniem wynikającym z traktatów poprzez przeprowadzenie referendum w spr. przyjęcia wspólnej waluty euro, z wynikiem negatywnym i w efekcie odmową RP przyjęcia waluty, mimo niespełnienia kryteriów konwergencji gospodarczej.

lub

II – skarga KE p. RP w związku z uchybieniem wynikającym z traktatów wynikającym z orzeczenia TK z 16 listopada 2011 roku, w którym dokonał kontroli konstytucyjności rozporządzenia nr 44/2001 i uznał zgodność tego aktu z Konstytucją.

———————————————–

ARCHIWUM ROK 2014 (semestr zimowy):

 1. 2014-10-02:  organizacja seminarium, zasady zaliczenia I i II semestru seminarium, przeprowadzenie ankiety wśród uczestników seminarium
 2. 2014-10-09: O istocie praw wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej – dyskusja w oparciu o artykuł aut dr A. Frąckowiak-Adamskiej z EPS 10/2012 (załączam), a także w oparciu o sprawy tam omawiane, tj. wyrok TSUE z dnia 8 marca 2011 roku, w spr. C-34/09 Ruiz Zambrano // z dnia 15 listopada 2011 roku, C-256/11 sprawa Murat Dereci i inni // z 5 maja 2011 roku, C-434/09 sprawa Shirley McCarthy) oraz PROSĘO LEKTURĘ PRZYPADKU (CASUS!!!) przygotowany przez Referentkę – mamy więc tu “prawo w akcji”, ref. Dominika Jędrzejczyk
 3. 2014-10-16: O istocie obywatelstwa UE – Pochodne wywodzenie praw pobytowych od obywateli UE przez obywateli państw trzecich , materiał zostanie umieszczony, art 20 TFUE, sprawy ww z 9.10.2014 oraz z dnia 6 grudnia 2012 roku, C-356/11 i C-357/11 (sprawa O., S. // w sprawie C-40/11 Yoshikazu Iida // sprawa C-200/02 Zhu i Chen // wyrok C-86/12 z 21 marca 2013 r. w spr. Alopka i in.), ref. Krzysztof Piasecki
 4. 2014-10-23: Zakres zastosowania Karty praw podstawowych – innymi słowy – czy polski sędzia jest związany standardami z KPP?, ref. Anna Mleko
 5. 2014-10-30: Skarga bezpośrednia do TSUE a prawo dostępu do sąduref. mgr Michał Krajewski, doktorant, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
 6. 2014-11-06: Unijne regulacje w sprawie ochrony danych osobowych, dyskusja m.in. nt. opinii rzecznika generalnego Jääskinena i wyroku TSUE w sprawie C-131/12 Google Spain i Google oraz projektu rozporządzenia PE i Rady w spr. ochrony danych osobowychref. Aleksandra Burda – dyskusję poprowadzi mgr Mateusz Żuk, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego
 7. 2014-11-13: Społeczeństwo informacyjne – wyzwania dla Trybunału Sprawiedliwości UE (dyskusja w oparciu o dyrektywę  2000/31 w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego i relewantnego orzecznictwa TSUE – zwłaszcza sprawC‑509/09 i C‑161/10 / C‑360/10 // C‑291/13),ref. mgr Anna Kanciak, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego
 8. 2014-11-20: OPINIE – termin oddania // Prawne konsekwencje przyjęcia polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r., konkluzje na: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/145432.pdf , ref. mgr Jędrzej Maśnicki, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW
 9. 2014-11-27: Ograniczanie emisji przemysłowych w państwach członkowskich na podstawie Dyrektywy IED oraz Konkluzji BAT, ref. Dawid Krakowiak
 10. 2014-12-04: Pojęcie pomocy publicznej. Zmiany w unijnym prawie pomocy publicznej (plan seminarium:  Pojęcie i zmiany w prawie pomocy publicznej (Rozporządzenie o wyłączeniach blokowych (GBER), Komunikat dot. pojęcia pomocy publicznej)ref. Wojciech Rzepiński – dyskusję poprowadzi  pani Aleksandra Kwiek, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
 11. 2014-12-11: Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w prawie unijnym – nowe rozwiązania prawne (dyrektywa 2013/11/UE w sprawie ADR oraz rozporządzenie nr 524/2013 w sprawie ODR), ref. Natalia Borzymdyskusje współprowadzi mgr Jagna Mucha, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
 12. 2014-12-18: SEMINARIUM ORGANIZUJĄ STUDENCI – SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
 13. 2015-01-08: Ochrona własności intelektualnej – przykład Jednolitego Patentu Europejskiego, (materiały m.in.  raport Deloitte na zlecenie Ministerstwa Gospodarki (http://www.isoc.org.pl/system/files/deloitte.pdf) – , który zawiera  porównanie patentu europejskiego i jednolitej ochrony patentowej. Raport ten być może ciekawą, uzupełniającą podstawą do dyskusji na seminarium,  ref. pani Katarzyna Kunda
 14. 2015-01-15: Seminarium w INP PAN – FTK a sfera euro i jej reforma – ref. prof. Jan Barcz (ALK) i prof. Andrzej Wróbel, (INP PAN i sędzia TK).
 15. 2015-01-22: Omówienie zaliczeniowych opinii prawnych – warsztaty z zakresu pisania tego rodzaju dokumentów – prof. Robert Grzeszczak

ARCHIWUM – program seminarium, tematy w sem. letnim 2015 roku:

 1. 2015-02-19: Zakres ochrony znaków towarowych, ref. Natalia Dulkowska, dyskusję wspiera pan mgr Mateusz Żuk, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego
 2. 2015-02-26Relacje między prawem europejskim a reżim międzynarodowych traktatów o ochronie inwestycji, ref. Marek Szolc 
 3. 2015-03-05: System równoległej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej  (Konwencja i KPP), ref. …. wraz z mgr Michaliną Szpyrką, doktorantka z KPE
 4. 2015-03-12Spółka europejska – status prawny, rozwój i dylematy – ref. Piotr Szczepański
 5. 2015-03-19 Sport wyczynowy jako forma działalności gospodarczej, ref. Marcjanna Bronowska
 6. 2015-03-26„Złota akcja” w prawie UE i w prawie polskim – kluczowe problemy prawne, ref. mgr Hanna Marczewska, doktorantka, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
 7. 2015-04-09:Wyrok TSUE w spr. KE p. Polsce i KE p. Litwie – zakaz rejestracji samochodów z układem kierowniczym po prawej stronie – konsekwencje wyroku dla organów adm., sądów – pytanie – rejestrować czy nie – zasada proporcjonalności w ograniczaniu swobody przepływu towarów, ref. prof. R. Grzeszczak
 8. 2015-04-16: Wdrażanie dyrektywy Solvency II i jej rola w integracji europejskiego rynku ubezpieczeniowego  ref. Marta Ostrowska 
 9. 2015-04-23: Dumping socjalny a swobody rynku wewnętrznego UE – ref. Piotr Kwasiborski, doktorant, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
 10. 2015-04-30: CASUS – zakaz dyskryminacji w prawie UE – molestowanie – praca nad zadanym casusem, ref. Piotr Wach
 11. 2015-05-07:  Jednolity obszar płatności w euro (SEPA – Single Euro Payments Area), ref. Klaudia Semeniuk
 12. 2015-05-14:  Rozporządzenie Bruksela I – dyskusja nad zadanym casusem ref. Michał Dorociak
 13. 2015-05-21Wynalazki, których zdolność patentowa jest kwestionowana w prawie UE, ref. Hanna Kidziak
 14.  2015-05-28: SEMINARIUM ORGANIZUJĄ STUDENCI – zakończenie i wpisy zaliczeń

Zasady zaliczenia seminarium  – przez seminarzystki i seminarzystów przebywających na stypendiach poza krajem: proszę aby studenci przebywający zagranicą przygotowali jako pracę zaliczeniową – analizę sprawy związanej z prawem UE i państwem, w którym student/studentka przebywa na wymianie? Modelowo – powinna to być praca porównawcza lub analiza argumentów pozwanego państwa albo analiza opinii rzecznika generalnego. Przed przystąpieniem do pracy należy uzgodnić ze mną temat i plan pracy. TERMIN na złożenie pracy to 10 maja 2015 roku.

==================================================

ARCHIWUM sem. doktorskiego – daty i tematy spotkań seminaryjnych w sem letnim 2015:

– 02.09.2014 roku o godz. 19:00 – sem. organizacyjne

– 14 października 2014, “Trybunał Sprawiedliwości UE. Efektywność modelu instytucjonalnego i kierunki reform” ref. mgr Michał Krajewski, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego UW
– 28-30.10.2014 roku – pobyt naukowy z grupą doktorantów w Brukseli, w ramach realizacji Grantu naukowego NCN.

– 18 listopada 2014 r., ref. Magdalena Gniadzik Najnowsze tendencje w orzecznictwie TSUE dotyczącym obywatelstwa UE” – dyskusja opierać się będzie o sprawy  C‑456/12 O.; C-523/11, C-585/11 Prinz i Seeberger; C-86/12 Alopka) i najnowsze orzeczenie w sprawie C‑333/13 Dano.

– 15 grudnia 2014 r. seminarium katedralne –Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-58/13 i 59/13 – nadużycie prawa unijnego – prowadzi dr Paweł Marcisz // dodatkowo inne orzeczenia, na które zwracam uwagę, to: C-53/81 Levin, C-212/97 Centros, C-373/97 Dionysios Diamantis, C-109/01 Akrich, C-200/02 Zhu i Chen, C-22/08 i C-23/08 Vatsouras
– 16 grudnia 2014 r.: spotkanie świąteczne, godzina 20:00 (Kafka Cafe, ul Oboźna /  róg z Tamka i Browarnej), od godz. 19:45
– 14 stycznia 2015 r. (ZMIANA DATY) godz. 19:00: Temat seminarium “Prawo do ochrony zdrowia w prawie UE“, ref. dr D. Bach-Golecka, lektura: orzeczenia TSUE: – w sprawie C-173/09 (Elczinow)  //w sprawie C-268/13 Petru

– 15 stycznia 2015 – konferencja w INP PAN od godz. 12:00 – zapraszam (szczegóły na podstronie: konferencje)

– 19 stycznia 2015 r.(ZMIANA DATY), godz. 19:00 – w sali 114 IPM – Ochrona danych osobowych – mechanizm profilowania w kontekście prawa UE, ref. Barbara Gubernat – załączam materiał do lektury

– 26 lutego 2015 r. , godz. 19:00 – System równoległej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej  (Konwencja i KPP), ref. Michalina Szpyrka

–  12.03.2015 roku, godz. 20:15 w sali 114 IPM – pt. “Gdy jednostki przemieszczają się, robią to jako ludzie, a nie jako roboty. Zakochują się, zawierają związki małżeńskie i tworzą rodziny” (za: opinia RG Eleanor Sharpston w spr. C-34/09 Ruiz Zambrano).

– 14 marca 2015 r., w godzinach 10:00 – 14:30, seminarium doktorskie w ramach zajęć dla doktorantów na WPiA UW – wykład prof. Roberta Grzeszczaka nt. Zakres i zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym

– 14 kwietnia 2015, godz. 19:15 s. 114 IPM -Dumping socjalny a interes pracodawców na rynku wew. UE, ref. Piotr Kwasiborski

9-10.05.2015 r. – dwudniowe seminarium na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego „Międzywydziałowe seminarium doktoranckie z okazji Dnia Europy”, referują doktoranci z UW/UG/UWr.

08.06. 2015 r. godz. 19:30, sala 114 IPM

Seminarium doktoranckie w roku akademickim 2013/2014, semestr letni

28.05: w sali 4.1 w Collegium Iur. przy Lipowej – zapraszam doktorantów na spotkanie, w ramach mojego wykładu specjalizacyjnego – z Panią Katarzyną Szychowską, referendarz w Sądzie (Luksemburg), ref. nt.: “Rola Sądu UE w sądowej kontroli administracji europejskiej na przykładzie spraw dotyczących Polski”

08 maja 2014 roku – specjalne seminarium doktoranckie, na którym Pani Profesor Ewa Łętowska podzieli się z nami swoją wiedzą na temat warsztatu pracy prawnika/prawniczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad pisania glos. Seminarium  odbędzie się dnia 8 maja, w godzinach 18.30 – 20 do sali 3.12, w budynku na Oboźnej. Proszę o zgłoszenia udziału.

23 kwietnia 2014 roku – godz. 18:15 – seminarium naukowe z dr Krajewską! sala 114 IPM

16 kwietnia 2014 roku – spotkanie o godz. 18:30 w sali 114 IPM. Zapraszam!

26 marca 2014 r. – seminarium w sali 114 IPM

19 lutego 2014 r.:  o godz. 18:00, w sali 114 IPM – rozmowa o pracach doktorskich, grantach i stypendiach, planach konferencyjnych i publikacjach

06 marca 2014 roku  – o godz. 13:15, w sali 10 IPM – spotkanie merytoryczne na sem. mgr dla IV roku, temat: Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w orzecznictwie TSUE – ref. mgr Jagna Pękala, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego.

13.03.2014 r.: miejsce jak wyżej – referat ”Prawo do bycia zapomnianym” – dyskusja nt. opinii rzecznika generalnego Jääskinena w sprawie C-131/12 Google Spain i Google – a przy tej okazji: status praw podstawowych w prawie unijnym oraz problemy prawne związane z Internetem, w szczególności analiza regulaminu Facebooka https://www.facebook.com/legal/terms, pod kątem  norm rozporządzeń Rzym I, Bruksela I oraz dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, ref. mgr Mateusz Żuk, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego

27.03.2014 r.: Złota akcja  w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, ref. mgr Hanna Marczewska, doktorantka prof. R. Grzeszczaka

– 19 stycznia 2015 r.(ZMIANA DATY), godz. 19:00 – w sali 114 IPM – Ochrona danych osobowych – mechanizm profilowania w kontekście prawa UE, ref. Barbara Gubernat – załączam materiał do lektury.

– 26 lutego 2015 r. , godz. 19:00 – System równoległej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej  (Konwencja i KPP), ref. Michalina Szpyrka dokładna data zostanie ustalona

– 14 marca 2015 r., seminarium doktorskie w ramach zajęć dla doktorantów na WPiA UW – wykład prof. Roberta Grzeszczaka nt. Zakres i zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym

– 14 kwietnia 2015, godz. 19:00 s. 114 IPM –

9-10.05.2015 r. seminarium w Kazimierzu Dolnym

15.06. 2015 r.

ARCHIWUM – Seminarium doktoranckie w roku akademickim 2013/2014, semestr letni

28.05: w sali 4.1 w Collegium Iur. przy Lipowej – zapraszam doktorantów na spotkanie, w ramach mojego wykładu specjalizacyjnego – z Panią Katarzyną Szychowską, referendarz w Sądzie (Luksemburg), ref. nt.: “Rola Sądu UE w sądowej kontroli administracji europejskiej na przykładzie spraw dotyczących Polski”

08 maja 2014 roku – specjalne seminarium doktoranckie, na którym Pani Profesor Ewa Łętowska podzieli się z nami swoją wiedzą na temat warsztatu pracy prawnika/prawniczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad pisania glos. Seminarium  odbędzie się dnia 8 maja, w godzinach 18.30 – 20 do sali 3.12, w budynku na Oboźnej. Proszę o zgłoszenia udziału.

23 kwietnia 2014 roku – godz. 18:15 – seminarium naukowe z dr Krajewską! sala 114 IPM

16 kwietnia 2014 roku – spotkanie o godz. 18:30 w sali 114 IPM. Zapraszam!

26 marca 2014 r. – seminarium w sali 114 IPM

19 lutego 2014 r.:  o godz. 18:00, w sali 114 IPM – rozmowa o pracach doktorskich, grantach i stypendiach, planach konferencyjnych i publikacjach

06 marca 2014 roku  – o godz. 13:15, w sali 10 IPM – spotkanie merytoryczne na sem. mgr dla IV roku, temat: Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w orzecznictwie TSUE ref. mgr Jagna Pękala, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego.

13.03.2014 r.: miejsce jak wyżej – referat ”Prawo do bycia zapomnianym” – dyskusja nt. opinii rzecznika generalnego Jääskinena w sprawie C-131/12 Google Spain i Google – a przy tej okazji: status praw podstawowych w prawie unijnym oraz problemy prawne związane z Internetem, w szczególności analiza regulaminu Facebooka https://www.facebook.com/legal/terms, pod kątem  norm rozporządzeń Rzym I, Bruksela I oraz dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, ref. mgr Mateusz Żuk, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego

26.03.2014 r.: o godz. 18:30, w sali 114 IPM – spotkanie wszystkich członków seminarium doktorskiego  – WAŻNE

27.03.2014 r.: Złota akcja  w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, ref. mgr Hanna Marczewska, doktorantka prof. R. Grzeszczaka

12 października 2013 roku, o godz. 16:30 w sali 114 – tematem spotkania będą seminaria naukowe organizowane przez Katedrę Prawa Europejskiego, plany prac doktorskich i inne aktualne sprawy organizacyjne.

06 listopada 2013 roku, o godz. 18:30 w sali 114 – temat Dobrych rządów w UE i projektów grantów

13.11.2013 r.: w ramach seminarium magisterskiego (środa, godz. 16:45, w sali 114 IPM) na temat: Cyberprzestępczość w świetle prawa Unii Europejskiej, ref.: Anna Kanciak, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego – serdecznie zapraszam wszystkich doktorantów.

16 listopada 2013 roku – seminarium doktoranckie, które odbędzie się po seminarium naukowym Katedry Prawa Europejskiego z International Development LawOrganization) organizuje  naukowe seminarium: RULE of LAW, CLIMATE CHANGE and SUSTAINABLE DEVELOPMENT  HOSTED by WARSAW UNIVERSITY’S LAW FACULTY  in CONNECTION to the 19th United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (CoP) inWarsaw, Poland,16 November 2013. Miejsce: Collegium Iuridicum I, sala 209 , w godz. od 10 do 13

18 grudnia 2013 roku  o godz. 19:00, w sali 114 IPM

on 22.Nov

I am away from Warsaw on university buisness, with limited access to emails.  Apologies for any inconvenience.