Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Wykład (cz. I) – III rok prawa: Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Wykłady dla III roku prawa – środy, godz. 16:45 – 18:35 – sala A2, il. Lipowa 4

Wykład zakończony, KOLEJNY – PRAWO MATERIALNE UE – ma swoją odrębną podstronę, zapraszam do śledzenia tam tematyki, dodatkowych materiałów do nauki.

================================================

Daty wykładów (sem. zimowy 2018/2019)

 1. 2018-10-03 – Dlaczego Unia jest tak mało rozumiana ? Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej – zarys historii – uwarunkowania polityczne
 2. 2018-10-10 – Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, cele i zasady Unii Europejskiej, charakter prawny UE, rozszerzenia Wspólnot/UE, rewizje traktatów stanowiących UE, procedura akcesyjna, procedura zawieszenia członkostwa, wystąpienie z UE, stowarzyszenie z Unią Europejską i jego formy, Europejski Obszar Gospodarczy
 3. 2018-10-17 System instytucjonalny UE cz. I: wprowadzenie do „logiki” systemu instytucjonalnego UE, wstęp do systemu instytucjonalnego UE (zasada równowagi instytucjonalnej i autonomii instytucjonalnej, zasada lojalnej współpracy), omówienie funkcji i zasad działania: Rada Europejska i jej Przewodniczący, Rada (Rada UE), zasady podejmowania decyzji w Radzie, Komisji Europejskiej.
 4. 2018-10-24 – temat:  (z): System instytucjonalny UE cz. II: Parlament Europejski, Ombudsman (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich), Wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE i jej specyfika (zarys tematu), Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Trybunał ObrachunkowyEuropejski Bank Centralny, organy wyspecjalizowane, jednostki organizacyjne, w tym agencje UE
 5. 2018-10-31 od godz. 15:00 – ogłoszone zostały godziny dziekańskie
 6. 2018-11-07 Dokończenie tematu z ostatniego wykładu,  następnie zgodnie z programem: Podstawy konstytucyjne członkostwa Polski w UE, Brexit, państwa starające się o akcesje, praworządność, art. 2, 7, 49 i 50  TUE cz. II
 7. 2018-11-14  – temat:  (zast. dr hab. D. Bach-Golecka) Kategorie i dziedziny kompetencji Unii, zasada przyznania, zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności, protokół w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności (m.in. na kanwie sprawy – Wyrok TS z 4.05.2016 r. w sprawie C-358/14, Polska p PE i Radzie),
 8. 2018-11-21 Obywatelstwo Unii Europejskiej, m.in. relewantne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE kształtujące obywatelstwo UE, prawa obywatela UE, charakter prawny, zasada niedyskryminacji, Karta praw podstawowych UE
 9. 2018-11-28 Źródła prawa UE – cz. I:prawo pierwotne UE: katalog aktów, zasady ogólne jako źródło prawa pierwotnego i ich funkcje, tworzenie prawa pierwotnego procedura zmiany traktów, umowy międzynarodowe – procedura zawierania z art. 218 TFUE, zakres obowiązywania prawa (podmiotowy, przedmiotowy, terytorialny i czasowy)
 10. 2018-12-05 Źródła prawa UE cz. II – prawo pochodne UE: wstęp do systematyki prawa pochodnego UE, akty ustawodawcze i nieustawodawcze: wykonawcze i delegowane, akty nienazwane, procedury komitetowe, procedury tworzenia prawa pochodnego, charakterystyka aktów prawa pochodnego: charakter rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, relewantne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Case study – źródła prawa i procedury
 11. 2018-12-12 Zasady stosowania prawa UE w państwach członkowskich – cz. I: cechy prawa UE: autonomia, pierwszeństwo przed krajowym, bezpośrednie obowiązywanie i skutek bezpośredni i pośredni – w oparciu o zadane orzecznictwo TSUE, „unijny mandat” sądów krajowych
 12. 2018-12-19 Zasady stosowania prawa UE w państwach członkowskich – cz. II: zasada odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa UE, zasada autonomii proceduralnej państw czł., zasada równoważności i efektywności, „unijny mandat” sądów krajowych
 13. 2019-01-09 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS, Sąd) jako jej instytucja oraz wstęp do systemu ochrony prawnej w UE – cz. I: postępowanie i charakter orzeczeń prejudycjalnych, prawo i obowiązek zadania pytania prejudycjalnego, skutki orzeczenia
 14. 2019-01-16 cz. II: traktatowe procedury sporne przed TSUE- charakterystyka oraz zarys tematu : Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej
 15. 2019-01-23 – podsumowanie

==========================