Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Strona wykładów: 1 – Unijny mandat organów administracji publicznej 2- Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie TSUE

I: Unijny mandat organów administracji publicznej        czwartki, godz. 9:45 -11:15

(Blok: Regulacja wybranych rynków w prawie europejskim i krajowy) (zdalnie – platforma meet Google, link zostanie wysłany na maila studentów via USOS)

Zajęcia zakończone  sem. 2020/2021

PLAN ZAJĘĆ

2020-10-22 – Wprowadzenie do tematu: unijny mandat organów adm./ jak sądowy? System źródeł prawa UE, Sprawy unijne i sprawy wewnętrzne – różne standardy i konsekwencje dla organów adm. publicznej.
2020-10-29 – Wolność gospodarcza a regulacja rynku, ref. Anna Stelmach oraz  Metody i narzędzia regulacji rynków kluczowych z perspektywy współczesnej gospodarki, ref. Monika Lis
2020-11-19  Niezależność sądów i niezawisłość sędziów jako gwarancja prawa do rzetelnego procesu z art. 47 KPP w świetle wyroku TSUE w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego w sprawie III PO 7/18 // Realizacja wymogu bezstronności i niezależności krajowego organu regulacyjnego, przewidzianego w dyrektywie ramowej i EKŁE w świetle nowelizacji procedury powoływania Prezesa UKE (opieka dr M. Szpyrka), ref. Anna Pyrek i 2 Weronika Pielak
2020-12-03 Stosowanie prawa UE przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (opieka mgr M. Dorociak) ref. Elwira Szczęsna oraz  Kornelia Burzyńska
2020-12-17Skuteczność prawa konkurencji UE a gwarancje praw przedsiębiorstw / Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (opieka mgr A. Szmigielski, PAN) ref. Jan Abramowski i  Łucja Olszewska

PRACA DOMOWA:

Zadanie domowe polega na przygotowaniu w domu opinii prawnej, należy ją wysłać do 6 grudnia 2020 r. na mój mail!

Zadanie to na bazie wyroku z 3.10.2019 r. w sprawie C-260/18 K. Dziubak i J. Dziubak / Raiffeisen Bank International

Oto pytania prawne do zakresu opinii:

  1. Czy wyrok TSUE powoduje związanie nim sądów oraz w jakim zakresie?
  2. Czy jednostka może (skutecznie) powołać się na ww wyrok w postępowaniach przed organami administracji publicznej?
  3. Czy istnieją już luksemburskie, które wiążą się z przedmiotem sprawy z wyroku w spr. Dziubaków I czy można było z nich już wcześniej skorzystać w tego rodzaju procesach przed sądami polskimi?
  4. Jak należy ów judykaty luksemburskie współstosować z perspektywy organu administracji i sądu oraz jak powoływać je w postępowaniach administracyjnych i sądowych?

========================= //// ———- //// =======================

———-

II. Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

WTORKI 13:15 – 14:45

(zdalnie – platforma meet Google, link wysyłany na maila studentów via USOS)

Zajęcia zostały zakończone

 DATY:

2020-10-20 System sądownictwa unijnego: TS i Sąd (UE) i sądy krajowe – architektura  orzecznictwa TSUE i zasady działania systemu tego orzecznictwa, podmioty uprawnione do wnoszenia spraw do TSUE, struktura Trybunału.
2020-10-27 – (prof. Machała)
2020-11-03 Pojęcie sprawy unijnej – w świetle orzecznictwa TSUE i sądów polskich (SN, TK, NSA i sądy powszechne), autonomia proceduralna i pojęcia relewantne dla zajęć, ref. Karina Jankowska i Jakub Kozdra
2020-11-10 – (prof. Machała)
2020-11-17 – Wpływ orzecznictwa TSUE na ochronę dóbr osobistych – katalog z art. 23 k.c. I sprawy:– C-18/18 – sądy mogą nakazać różnym portalom (Facebook) usuwanie wpisów naruszających dobra osobiste; – C-131/12 – można “cenzurować Google” (np. osoby fizyczne), bowiem dobrem osobistym jest “prawo do zapomnienia”; – C 336/16 – wyrok Komisja p. Polsce jako argument za istnieniem dobra osobistego w postaci prawa do niezanieczyszczonego powietrza – akcja “pozywam smog” , ref. Maciej Zielepucha, Julia Stroińska, Kamila Nawrocka, opieka mgr A. Bernatowicz, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego

Ad zajęcia dot. konsumenta, opis:

Ochrona konsumentów – dwie nowe interesujące linie, które się kształtują obecnie – jeszcze bez wyroków TS, ale są pyrtania prejudycjalne – dyskusja o samym pytaniu i problemach w nim podniesionych, przed wyrokiem.   Pierwsza linia, polska, to polisolokaty sprawa C-143/20 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=226521&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9650257

oraz sprawa C-213/20    http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=228942&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9649768

Generalnie są tu dwie grupy problemów:

obowiązki informacyjne z dyrektyw sektorowych (MiFID/Solvency)

skutki ich naruszenia przez przedsiębiorców w umowach z konsumentami – na gruncie tych dyrektyw (mało prawdopodobne) i na gruncie dyrektywy o nieuczciwych praktykach (nr 2005/29)

Druga ciekawa linia – to niemiecka – dotyczy traktowania nadużywania prawa przez konsumentów, wiele pytań sądów niemieckich na podobnych stanach faktycznych (tj. konsument kupił/wziął kredyt/zakupy na raty, doszukał się po kilku latach że przedsiębiorca go nie poinformował o wszystkim co miał, i odstępuje od umowy ….), m.in. C-155/20, C-187/20 BMW Bank

W efekcie –np. oddaje używane już auto i zapłaty za auto jak za nowe albo odstępuje od kredytu wiec bank powinien oddać odsetki i opłaty: pytania trudne i złożone ale problem ciekawy i wart zasygnalizowania w ramach instytucji cz. ogólnej pr. cywilnego.

I krytycznie: pytanie sadu z W-wa Wola, czy gdy konsument nie przeczytał umowy to można uznać, ze nie chroni go dyrektywa o nieuczciwych warunkach umownych bo nie zasługuje na taka ochronę. Odpowiedz oczywista ale sąd jednak pyta …. Sprawa C-198/20 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=227921&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9649539

PRACA DOMOWA:

Zadanie domowe polega na przygotowaniu w domu opinii prawnej, należy ją wysłać najpóźniej do południa 6 grudnia 2020 r. na mój mail! Należy w opinii dokonać oceny możliwości zastosowania jako środka zabezpieczającego instytucji tymczasowej odmowy zastosowania przepisów prawa krajowego sprzecznych z prawem unijnym. Proszę, na podstawie posiadanej wiedzy o zasadach stosowania prawa UE oraz o KPC – odpowiedzieć na poniższe pytania w formie krótkiej opinii prawnej (z zachowaniem także zasad sztuki pisania opinii prawnej co do formy).

Należy, co oczywiste, uzasadnić odpowiedź opierając się o relewantne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.