Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Strona wykładów: 1 – Unijny mandat organów administracji publicznej 2- Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie TSUE

I: Unijny mandat organów administracji publicznej 

(Blok: Regulacja wybranych rynków w prawie europejskim i krajowy)

UWAGA – będą regularnie – do każdych zajęć – wysłane artykuły i/lub orzecznictwo TSUE (via e-mail)

Literatura przedmiotu:

UWAGA – materiały do zajęć  – jako załączniki – na dole strony!

 1. 2019-10-03– prof. D. Sześciło
 2. 2019-10-10Wprowadzenie do tematu : unijny mandat organów adm./ jak sądowy? System źródeł prawa UE
 3. 2019-10-17– prof. D. Sześciło
 4. 2019-10-24– Sprawy unijne i sprawy wewnętrzne – różne standardy
 5. 2019-10-31– prof. D. Sześciło.
 6. 2019-11-07 – prof. D. Sześciło
 7. 2019-11-14– Stosowanie prawa Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym – przykład 2 orzeczeń unijne: Wyrok z 2014 roku w spr. C-219/13 i powiązanego krajowego (WSA) w trybie kontroli decyzji administracyjnej wyrok WSA z 29.01.2015 roku (I SA/Kr 1820/14 – kawa zbożowa i kakao …
 8. 2019-11-21 – prof. D. Sześciło
 9. 2019-11-28 – prof. D. Sześciło
 10. 2019-12-05 – Obowiązki unijne sądu i organu administracyjnego
 11. 2019-12-12– Case study – cz. I: UE a prawo finansowe – ochrona konsumenta na przykładzie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2019 r. w spawie C-383/18 Lexitor Sp. z o.o przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka i in. (wraz z panem mgrem Tomaszem Klemtem z KPE) / cz. II – prawo rynków finansowych z mgrem Michałem Dorociakiem pt.: Stosowanie prawa UE przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego a swoboda przepływu towarów w UE (w oparciu o wyrok SN z 21 kwietnia 2016 r. (Sygn. Akt III SK 28/15))
 12. 2019-12-19 – prof. D. Sześciło
 13. 2020-01-09 – Stosowanie prawa konkurencji/prawa telekomunikacyjnego przez Prezesa UKE i Prezesa UOKiK; Case study: wybrane przykłady z prawa konkurencji – z panem mgrem Arturem Szmigielskim z PAN), z prawa telekomunikacyjnego – z panią Michaliną Szpyrką, dodatkowo – omówienie zadania domowego
 14. 2020-01-16 – prof. D. Sześciło
 15. 2020-01-23 – prof. D. Sześciło

PRACA DOMOWA:

Przygotowanie krótkiej opinii prawnej na wskazany temat, opis zostanie wysłany mailem, data złożenia (via e-mail do prowadzącego) do 5 grudnia 2019 r. (zadanie na bazie wyroku z 3.10.2019 r. w sprawie C-260/18 Kamil Dziubak i Justyna Dziubak / Raiffeisen Bank International AG)

==================================

==================================

II. Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

UWAGA – będą regularnie – do każdych zajęć – wysłane artykuły i/lub orzecznictwo TSUE (via e-mail)

WTORKI 13:15 – 14:45 sala 2.3  DATY (14 zajęć):

 1. 2019-10-08 WM Organizacja systemu sądownictwa konstytucyjnego (TK) oraz Rady Europy (Europejski Trybunał Praw Człowieka) cz. I
 2. 2019-10-15 RG – system sądownictwa unijnego: TS i Sąd (UE) – Filozofia orzecznictwa TSUE i zasady działania system tego orzecznictwa, podmioty uprawnione do wnoszenia spraw do TSUE, struktura Trybunału, zasady wyboru sędziów cz. I
 3. 2019-10-22 WM Organizacja systemu sądownictwa konstytucyjnego (TK) oraz Rady Europy (Europejski Trybunał Praw Człowieka) cz. II
 4. 2019-10-29 WM Miejsce zagadnień z części ogólnej KC w orzecznictwie TK
 5. 2019-11-05 WM Problematyka nadużycia prawa podmiotowego w orzecznictwie TK (art. 5 KC)
 6. 2019-11-12 RG, wraz z mgr M. Wiącek doktorant w KPE – cz. II: System sądownictwa unijnego – wiadomości praktyczne: tu m.in. o ilości wnoszonych spraw do sadu i typów; ilości apelacji do tryb. i przesłankach – case study – na przykładzie podatków od supermarketów i gazociągu opal
 7. 2019-11-19 RG: Pojęcie sprawy unijnej – w świetle orzecznictwa TSUE i sądów polskich (SN, TK, NSA i powszechne) wraz z panem mgr Hubertem Bekiszem, członkiem seminarium doktorskiego prof. Grzeszczaka
 8. 2019-11-26 RG z mgr Aleksandrą Bernatowicz: Wpływ orzecznictwa TSUE na ochronę dóbr osobistych – “unijny” kształt katalogu z art. 23 k.c.? (z przykładami z orzecznictwa TSUE: spr. C-18/18, spr. C-131/12; spr. C 336/16)
 9. 2019-12-03 WM Konstytucyjne uwarunkowania ubezwłasnowolnienia (TK)
 10. 2019-12-10 RG: Pojęcie konsumenta w świetle orzecznictwa TSUE
 11. 2019-12-17 WM Ochrona godności ludzkiej w orzecznictwie ETPC
 12. 2020-01-07 WM Granice wolności słowa w orzecznictwie ETPC
 13. 2020-01-14 RG: Znaczenie kwalifikacji osoby jako konsumenta (klauzule abuzywne), nieuczciwe warunki umowne i dyrektywa 93/13, wyrok TS ws. powództw frankowiczów
 14. 2020-01-21 WM Wolność słowa jako źródło ograniczenia praw podmiotowych

PRACA DOMOWA:

Opracowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE w zw. z zadanym stanem faktycznym dot. Określonego prawa człowieka gwarantowanego w KPP. Pytanie takie musi zostać odpowiednio uzasadnione, z powołaniem relewantnych przepisów prawa Unii Europejskiej (ew. także Rady Europy) oraz poparte relewantnym orzecznictwem luksemburskim.

Literatura do zad. domowego to: Grzeszczak R., Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2019, ss. 117. (wersje w j. polskim i w j. angielskim), dostęp: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/Pytania-prejudycjalne-podrecznik-dla-sedziow.pdf