Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Wykład II rok – Podstawy prawa Unii Europejskiej

Wykład dla II roku – semestr I w roku akademickim 2021/2022: PODSTAWY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

prowadzi prof. dr hab. Robert Grzeszczak 

WYKŁAD ZAKOŃCZONY

———————————————————-
Zamieszczam kilka dodatkowych materiałów do lektury
———————————————————–

PLAN WYKŁADÓW: daty i tematy

2021-10-07 Wprowadzenie do systemu źródeł prawa UE, zakres zastosowania prawa UE, podział kompetencji i zasady dotyczące wykonywania kompetencji UE (zasada przyznania, zasada pomocniczości, zasada proporcjonalności), podział kompetencji pomiędzy UE i państwa członkowskie

2021-10-14 Charakter prawny UE, ponadnarodowość, członkostwo w UE (art 49 – wejście, art 50 TUE – wystąpienie), etapy rozwoju integracji i rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

2021-10-21 Cechy charakterystyczne prawa UE, prawo Unii jako nowy porządek prawny, autonomia prawa UE, rola orzecznictwa. Zasady stosowania prawa UE w krajowym porządku prawnym wprowadzenie – zasada skuteczności, zasada pierwszeństwa i zasada skutku bezpośredniego, sądy krajowe jako sądy unijne

2021-10-28 Wartości UE i mechanizmy zapewnienia ich przestrzegania, art. 2 i art. 7 (i 258), zasada wzajemnego zaufania między państwami, wprowadzenie do tematu: zasada skutecznej ochrony sądowej

2021-11-04 Wprowadzenie do systemu źródeł prawa UE, zakres zastosowania prawa UE, podział kompetencji i zasady dotyczące wykonywania kompetencji UE (zasada przyznania, zasada pomocniczości, zasada proporcjonalności), podział kompetencji pomiędzy UE i państwa członkowskie

2021-11-18 Wprowadzenie do systemu instytucjonalnego UE, rola poszczególnych instytucji w tworzeniu prawa i wzajemne relacje między instytucjami (Rada Europejska, rada (UE), PE, Rada Europejska i KE)

2021-11-25 cd poprzedniego tematu: od PE i struktura instytucjonalna UE, rola poszczególnych instytucji w tworzeniu prawa i wzajemne relacje między instytucjami, cele UE (art. 3 TUE), omówienie podstawowych pojęć i konstrukcji: rynek wewnętrzny (swobody rynku wew. ze szczególnym uwzględnieniem zakazu dyskryminacji ze względu na pochodzenie państwowe, PWBiS, wspólne polityki i polityki), case study wpływu prawa UE na obrót krajowy

2021-12-02 Prawo pierwotne UE, źródła prawa UE i tworzenie prawa – prawo pochodne – klasyfikacje, charakterystyka, a także zasada pierwszeństwa z uwzględnieniem stanowiska niemieckiego FTK i polskiego TK

2021-12-09 Obywatelstwo UE i ochrona praw podstawowych (rozwój, płaszczyzny ochrony), zastosowanie Karty praw podstawowych UE

2021-12-16 Zasady: pierwszeństwa, skuteczności, zasada skutku bezpośredniego norm prawa UE

2022-01-13 Zasada skutku pośredniego prawa UE, zasada odpowiedzialności odszkodowawczej p. czł. i zasada autonomii proceduralnej i jej ograniczenia

2022-01-20 Trybunał Sprawiedliwości UE, art. 19 TUE, pytania prejudycjalne

2022-01-27 Kontrola sądowa w UE, charakterystyka skarg przed Trybunałem

===================

MATERIAŁY POMOCNICZE DO NAUKI PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ – LISTA ZAGADNIEŃ I ORZECZEŃ ORAZ WYKAZ LITERATURY

Rok akademicki 2021/2022  – LISTA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Charakter prawny Unii Europejskiej.
 2. Główne etapy rozwoju integracji w ramach Wspólnot i Unii.
 3. Wartości UE (art. 2 TUE).
 4. Ochrona praworządności w UE. Procedura z art. 7 TUE.
 5. Cele Unii Europejskiej.
 6. Autonomia prawa unijnego.
 7. Podział kompetencji pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie.
 8. Zakres zastosowania prawa unijnego.
 9. Zasada przyznania.
 10. Zasada zajętego pola.
 11. Zasada pomocniczości.
 12. Zasadę proporcjonalności.
 13. Procedura i warunki akcesji do UE.
 14. Procedura wystąpienia z UE.
 15. Instytucje UE i ich kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji do tworzenia prawa.
 16. Zasada równowagi instytucjonalnej.
 17. Źródła prawa pierwotnego i ich charakterystyka.
 18. Źródła prawa pochodnego i ich charakterystyka.
 19. Akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze.
 20. Obowiązki państwa członkowskiego wynikające z transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.
 21. Obywatelstwo UE.
 22. Zasada niedyskryminacji.
 23. Ochrona praw podstawowych w UE (rozwój, płaszczyzny ochrony, Karta praw podstawowych UE).
 24. Zasada pierwszeństwa.
 25. Zasada skutku bezpośredniego.
 26. Skutek bezpośredni poszczególnych norm prawa UE.
 27. Sądy krajowe jako sądy unijne.
 28. Zasada skuteczności.
 29. Zasada skutecznej ochrony sądowej.
 30. Emanacja państwa.
 31. Zasada skutku pośredniego (prounijnej wykładni prawa krajowego).
 32. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego.
 33. Zasada autonomii proceduralnej i jej ograniczenia.
 34. Skład i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).
 35. Rola TSUE w kształtowaniu porządku prawnego UE. Moc wiążąca wyroków TSUE.
 36. Postępowanie prejudycjalne.
 37. Prawo i obowiązek zadania pytania prejudycjalnego.
 38. Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu art. 267 TFUE.
 39. Skarga przeciwko państwu członkowskiemu (art. 258 TFUE).
 40. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu unijnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii locus standi.
 41. Skarga na bezczynność instytucji.
 42. Skarga odszkodowawcza przeciwko UE.
 43. Charakterystyka Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Kompetencje instytucji w tej dziedzinie.
 44. Relacja prawa UE do prawa międzynarodowego.

 

MATERIAŁY DO NAUKI PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ – LISTA ZAGADNIEŃ I ORZECZEŃ ORAZ WYKAZ LITERATURY

Rok akademicki 2020/2021

Katedra Prawa Europejskiego

 

 

LISTA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 

 1. Charakter prawny Unii Europejskiej.
 2. Główne etapy rozwoju integracji w ramach Wspólnot i Unii.
 3. Wartości UE (art. 2 TUE).
 4. Ochrona praworządności w UE. Procedura z art. 7 TUE.
 5. Cele Unii Europejskiej.
 6. Autonomia prawa unijnego.
 7. Podział kompetencji pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie.
 8. Zakres zastosowania prawa unijnego.
 9. Zasada przyznania.
 10. Zasada zajętego pola.
 11. Zasada pomocniczości.
 12. Zasadę proporcjonalności.
 13. Procedura i warunki akcesji do UE.
 14. Procedura wystąpienia z UE.
 15. Instytucje UE i ich kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji do tworzenia prawa.
 16. Zasada równowagi instytucjonalnej.
 17. Źródła prawa pierwotnego i ich charakterystyka.
 18. Źródła prawa pochodnego i ich charakterystyka.
 19. Akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze.
 20. Obowiązki państwa członkowskiego wynikające z transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.
 21. Obywatelstwo UE.
 22. Zasada niedyskryminacji.
 23. Ochrona praw podstawowych w UE (rozwój, płaszczyzny ochrony, Karta praw podstawowych UE).
 24. Zasada pierwszeństwa.
 25. Zasada skutku bezpośredniego.
 26. Skutek bezpośredni poszczególnych norm prawa UE.
 27. Sądy krajowe jako sądy unijne.
 28. Zasada skuteczności.
 29. Zasada skutecznej ochrony sądowej.
 30. Emanacja państwa.
 31. Zasada skutku pośredniego (prounijnej wykładni prawa krajowego).
 32. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego.
 33. Zasada autonomii proceduralnej i jej ograniczenia.
 34. Skład i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).
 35. Rola TSUE w kształtowaniu porządku prawnego UE. Moc wiążąca wyroków TSUE.
 36. Postępowanie prejudycjalne.
 37. Prawo i obowiązek zadania pytania prejudycjalnego.
 38. Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu art. 267 TFUE.
 39. Skarga przeciwko państwu członkowskiemu (art. 258 TFUE).
 40. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu unijnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii locus standi.
 41. Skarga na bezczynność instytucji.
 42. Skarga odszkodowawcza przeciwko UE.
 43. Charakterystyka Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Kompetencje instytucji w tej dziedzinie.
 44. Relacja prawa UE do prawa międzynarodowego

 

ORZECZENIA NA EGZAMIN Z PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 1. 6/64 Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L.
 2. 106/77Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA
 3. 26/69 Stauder przeciwko miastu Ulm
 4. 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel (EVGF)
 5. C-617/10 Åklagaren przeciwko Hans Åkerberg Fransson
 6. C-399/11 Stefano Melloniprzeciwko Ministerio Fiscal
 7. 26/62 Spółka NV Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko Holenderskiej administracji celnej
 8. 41/74 Yvonne van Duyn przeciwkoHome Office
 9. C-91/92 Paola Faccini Doriprzeciwko Recreb Srl
 10. C-14/83 Sabine von Colsoni Elisabeth Kamann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen
 11. C-106/89 MarleasingSA przeciwko La Comercial Internacional de Alimentación SA
 12. C-212/02 Konstantinos Adeneleri inni przeciwko Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)
 13. C-188/89 Foster i in. przeciwko British Gas plc
 14. C-282/10 Maribel Dominguezprzeciwko Centre informatique du Centre Ouest Atlantique i Préfet de la region Centre
 15. C-6/90 i C-9/90 Andrea Francovich i Danila Bonifaci i in. przeciwko Republice Włoskiej
 16. C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pêcheur SA przeciwko Bundesrepublik Deutschland i The Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i in.
 17. C-213/89 The Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd i in.
 18. C-224/01 Gerhard Köbler przeciwko Republice Austrii
 19. 25/62 Przedsiębiorstwo Plaumann & Co. przeciwko Komisji
 20. C-583/11 Inuit TapiriitKanatami i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej
 21. 283/81 Srl CILFITi Lanificio di Gavardo SpA. przeciwko Ministero della Sanità
 22. 28-30/62 Da Costa en Schaake i in. przeciwko Administration fiscale néerlandaise
 23. 314/85 Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck‑Ost
 24. C-407/98 Katarina Abrahamsson i Leif Anderson ElisabetFogelqvist
 25. C-402/05 P Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji
 26. C-441/17 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (postanowienie w sprawie Puszczy Białowieskiej)
 27. C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Contas (sprawa sędziów portugalskich)
 28. C-619/18 Komisja przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (obniżenie wieku przejścia sędziów w stan spoczynku)
 29. C-216/18 PPU LM (Celmer)
 30. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 18/04
 31. Wyroki Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawach Solange I oraz Solange II