Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Wykład II rok – Źródła prawa UE

Wykład dla II roku – semestr I

– załączam poniżej materiały dodatkowe do tematyki źródeł prawa pochodnego

załączam link – ciekawy wywiad z Sędzią Roku, w którym m.in o pytaniach prejudycjalnych – trochę prawa UE w praktyce – https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/310229911-Pytania-prejudycjalne-trzeba-umiec-zadac—rozmowa-z-Aleksandra-Rutkowska-Europejskim-Sedzia-Roku-2017.html

– załączam 3 teksty – doktorów z KPE – panów Macieja Taborowskiego oraz Piotra Bogdanowicza oraz DODATKOWO – ten ejdnak tylko dla bardziej zainteresowanych – swój własny i dra Terretta (po angielsku) –  są to materiały pomocnicze do nauki tematyki ochrony praworządności. Zwracam także uwagę na materiały umieszczane na stronie: https://archiwumosiatynskiego.pl/temat-debaty/panstwo-prawa/

PODSTAWY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ – WYKŁAD KURSOWY 2018/2019 w sali A3

 1. 2018-10-08

Charakter prawny UE, ponadnarodowość, członkostwo w UE, etapy rozwoju integracji i rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

 

 1. 2018-10-15

Cechy charakterystyczne prawa UE, prawo Unii jako nowy porządek prawny, autonomia prawa UE, rola orzecznictwa. Zasady stosowania prawa UE w krajowym porządku prawnym wprowadzenie – zasada skuteczności, zasada pierwszeństwa i zasada skutku bezpośredniego, sądy krajowe jako sądy unijne.

 

 1. 2018-10-22

Wartości UE i mechanizmy zapewnienia ich przestrzegania, art. 2 i art. 7 (i 258), zasada wzajemnego zaufania między państwami, wprowadzenie do tematu: zasada skutecznej ochrony sądowej

 

 1. 2018-10-29

 

Cele UE (art. 3 TUE). Omówienie podstawowych pojęć i konstrukcji: rynek wewnętrzny (swobody rynku wew. ze szczególnym uwzględnieniem zakazu dyskryminacji ze względu na pochodzenie państwowe, PWBiS, wspólne polityki i polityki), case study wpływu prawa UE na obrót krajowy. Zakres zastosowania prawa UE.

 

 1. 2018-11-05

 

Cd wykładu poprzedniego. Zasady dotyczące wykonywania kompetencji UE (zasada przyznania, zasada pomocniczości, zasada proporcjonalności), podział kompetencji pomiędzy UE i państwa członkowskie.

 

 1. 2018-11-12 – dzień wolny od pracy i zajęć na Uniwersytecie, temat zaplanowany:  Struktura instytucjonalna UE, rola poszczególnych instytucji w tworzeniu prawa i wzajemne relacje między instytucjami –  zostanie przeniesiony na kolejne wykłady.

 

 1. 2018-11-19 Struktura instytucjonalna UE, rola poszczególnych instytucji w tworzeniu prawa i wzajemne relacje między instytucjami     oraz        Źródła prawa UE i tworzenie prawa, prawo pierwotne i prawo pochodne – klasyfikacje, charakterystyka.
 1. 2018-11-26

Kontynuacja ostatniego tematu  oraz          Obywatelstwo UE i ochrona praw podstawowych (rozwój, płaszczyzny ochrony), zastosowanie Karty praw podstawowych UE.

 

 1. 2018-12-03

 

Kontynuacja ostatniego tematu – ochrona praw podstawowych, zasada niedyskryminacji, (dyrektywy antydyskryminacyjne przyjęte na podstawie art. 19 TFUE), rola jednostki w zapewnieniu przestrzegania prawa UE.

 

 1. 2018-12-10

 

Zasady :skuteczności, pierwszeństwa z uwzględnieniem

stanowiska FTK i TK, zasada skutku bezpośredniego norm prawa UE.

 

 1. 2018-12-17

 

Zasada skutku pośredniego prawa UE, zasada odpowiedzialności odszkodowawczej p. czł.

i zasada autonomii proceduralnej i jej ograniczenia.

 

 1. 2019-01-07

 

Trybunał Sprawiedliwości UE, art. 19 TUE, pytania prejudycjalne

 

 1. 2019-01-14

 

Kontrola sądowa w UE, charakterystyka skarg przed Trybunałem

 

 1. 2019-01-21

 

Charakterystyka WPZiB i kompetencje UE w stosunkach zewnętrznych, prawo międzynarodowe a prawo UE

 

===================

MATERIAŁY POMOCNICZE DO NAUKI PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ – LISTA ZAGADNIEŃ I ORZECZEŃ ORAZ WYKAZ LITERATURY

Rok akademicki 2018/2019  – LISTA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Charakter prawny Unii Europejskiej.
 2. Główne etapy rozwoju integracji w ramach Wspólnot i Unii.
 3. Wartości UE (art. 2 TUE).
 4. Ochrona praworządności w UE. Procedura z art. 7 TUE.
 5. Cele Unii Europejskiej.
 6. Autonomia prawa unijnego.
 7. Podział kompetencji pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie.
 8. Zakres zastosowania prawa unijnego.
 9. Zasada przyznania.
 10. Zasada zajętego pola.
 11. Zasada pomocniczości.
 12. Zasadę proporcjonalności.
 13. Procedura i warunki akcesji do UE.
 14. Procedura wystąpienia z UE.
 15. Instytucje UE i ich kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji do tworzenia prawa.
 16. Zasada równowagi instytucjonalnej.
 17. Źródła prawa pierwotnego i ich charakterystyka.
 18. Źródła prawa pochodnego i ich charakterystyka.
 19. Akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze.
 20. Obowiązki państwa członkowskiego wynikające z transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.
 21. Obywatelstwo UE.
 22. Zasada niedyskryminacji.
 23. Ochrona praw podstawowych w UE (rozwój, płaszczyzny ochrony, Karta praw podstawowych UE).
 24. Zasada pierwszeństwa.
 25. Zasada skutku bezpośredniego.
 26. Skutek bezpośredni poszczególnych norm prawa UE.
 27. Sądy krajowe jako sądy unijne.
 28. Zasada skuteczności.
 29. Zasada skutecznej ochrony sądowej.
 30. Emanacja państwa.
 31. Zasada skutku pośredniego (prounijnej wykładni prawa krajowego).
 32. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego.
 33. Zasada autonomii proceduralnej i jej ograniczenia.
 34. Skład i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).
 35. Rola TSUE w kształtowaniu porządku prawnego UE. Moc wiążąca wyroków TSUE.
 36. Postępowanie prejudycjalne.
 37. Prawo i obowiązek zadania pytania prejudycjalnego.
 38. Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu art. 267 TFUE.
 39. Skarga przeciwko państwu członkowskiemu (art. 258 TFUE).
 40. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu unijnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii locus standi.
 41. Skarga na bezczynność instytucji.
 42. Skarga odszkodowawcza przeciwko UE.
 43. Charakterystyka Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Kompetencje instytucji w tej dziedzinie.
 44. Relacja prawa UE do prawa międzynarodowego.

 

ORZECZENIA NA EGZAMIN Z PODSTAW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 1. 6/64 Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L.
 2. 106/77Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA
 3. 26/69 Stauder przeciwko miastu Ulm
 4. 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel (EVGF)
 5. C-617/10 Åklagaren przeciwko Hans Åkerberg Fransson
 6. C-399/11 Stefano Melloniprzeciwko Ministerio Fiscal
 7. 26/62 Spółka NV Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko Holenderskiej administracji celnej
 8. 41/74 Yvonne van Duyn przeciwkoHome Office
 9. C-91/92 Paola Faccini Doriprzeciwko Recreb Srl
 10. C-14/83 Sabine von Colsoni Elisabeth Kamann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen
 11. C-106/89 MarleasingSA przeciwko La Comercial Internacional de Alimentación SA
 12. C-212/02 Konstantinos Adeneleri inni przeciwko Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)
 13. C-188/89 Foster i in. przeciwko British Gas plc
 14. C-282/10 Maribel Dominguezprzeciwko Centre informatique du Centre Ouest Atlantique i Préfet de la region Centre
 15. C-6/90 i C-9/90 Andrea Francovich i Danila Bonifaci i in. przeciwko Republice Włoskiej
 16. C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pêcheur SA przeciwko Bundesrepublik Deutschland i The Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i in.
 17. C-213/89 The Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd i in.
 18. C-224/01 Gerhard Köbler przeciwko Republice Austrii
 19. 25/62 Przedsiębiorstwo Plaumann & Co. przeciwko Komisji
 20. C-583/11 Inuit TapiriitKanatami i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej
 21. 283/81 Srl CILFITi Lanificio di Gavardo SpA. przeciwko Ministero della Sanità
 22. 28-30/62 Da Costa en Schaake i in. przeciwko Administration fiscale néerlandaise
 23. 314/85 Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck‑Ost
 24. C-407/98 Katarina Abrahamsson i Leif Anderson ElisabetFogelqvist
 25. C-402/05 P Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji
 26. C-441/17 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (postanowienie w sprawie Puszczy Białowieskiej)
 27. C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Contas (sprawa sędziów portugalskich)
 28. C-216/18 PPU LM (Celmer)
 29. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 18/04
 30. Wyroki Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawach Solange I oraz Solange II