Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Konferencje, seminaria i wykłady // conferences, seminars and lectures

ZAPRASZAM 2020-05-23 seminarium 11:00 do ok. 14:00 pt. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorca.

Program poniżej w pliku.

————————————-

Szanowni Państwo,

Przekazuję informację o konkursie dla osób zgłębiających tematy związane z information science (więc również prawo własności intelektualnej czy ochrony danych osobowych) o konkursie organizowanym przez ASIS&T European Student Chapter na  projekt prezentujący research w ciekawy sposób. Nagroda to 500 euro (zwrot wydatków) na wyjazd na konferencję. 

Informacje:

https://www.asist.org/2020/02/17/asist-european-student-chapter-scientivity-contest-2020/

========================

23 maja 2020 SEMINARIUM podsumowujące badania w ramach grantu NCN – zapraszam zainteresowanych – proszę o informację jednak o przyjściu via e-mail do mnie!

Tytuł:

Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami 

Poniżej umieszczam opis głównych celów badawczych.

Generalnie : wybraliśmy kilka rynków regulowanych (energetyka, ubezpieczenia i elementy rynku bankowego i finansowego, telekomunikacja i konkurencja) i zbadaliśmy jak ma się do regulacji, tam mocno eksploatowanej do zasady wolności gospodarczej.

Badania oparliśmy o analizę dokumentów, aktów prawa ale zwłaszcza o wywiady (pogłębione), które przygotowaliśmy wraz z socjologami. Wywiady przeprowadzali i opracowywali wykonawcy w grancie, tj. 4 doktorantów. Rozmawialiśmy z wysokimi urzędnikami (z min 5-letnim stażem pracy) z KNF, URE, UKE i UKOiK oraz z drugą stroną – biznesem (głównie radcami prawnymi obsługującymi takie podmioty). Wyszły nam b ciekawe wyniki. I o tym chcielibyśmy opowiedzieć i posłuchać uwag i komentarzy.

Oto opis celu badań grantowych:

A celem projektu jest weryfikacja hipotezy mówiącej, że możliwe jest określenie wspólnych standardów kształtowania treści stosunków kontraktowych przez organy regulacyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania zasady wolności gospodarczej. Innymi słowy, możliwe jest opracowanie jednolitych standardów regulacyjnych w ww. zakresie, które umożliwią̨ zachowanie równowagi między wolnością̨ gospodarczą a regulacją rynków. W związku z tym stawiane są cztery podstawowe pytania badawcze: jakie są dopuszczalne ograniczenia wolności gospodarczej, jakie są podstawy prawne ingerencji organów regulacyjnych w relacje kontraktowe między podmiotami prywatnymi, czy realizacja celów regulacyjnych stanowi nadmierną ingerencję w zasadę̨ wolności gospodarczej oraz na ile obowiązujące już przepisy umożliwiają̨ wprowadzenie mechanizmów standaryzacyjnych na poziomie krajowym i europejskim?

Przedmiotem badań będzie poszukiwanie granic dopuszczalnej ingerencji regulatorów w stosunki umowne pomiędzy podmiotami prywatnymi, uwarunkowanych wartościami uznanymi w analizowanych systemach prawnych. Ze względu na tak przyjęty cel naukowy projektu, badania prowadzone będą̨ przede wszystkim z perspektywy prawa publicznego, a nie z perspektywy prawa prywatnego.

W przypadku pozytywnej, w pełni albo częściowo, weryfikacji hipotezy badawczej postawionej we wstępie efektem badań będzie zdefiniowanie granicy dopuszczalnego wypływu regulatorów rynku na kształtowanie treści stosunków kontraktowych w oparciu o obowiązujące regulacje unijne i krajowe, pozwalające zapewnić odpowiednie poszanowanie wolności gospodarczej. Jednocześnie uzyskana zostanie odpowiedź, w jakim zakresie obowiązujące przepisy umożliwiają̨ wprowadzenie mechanizmów standaryzacyjnych na poziomie krajowym i europejskim. Możliwe jest bowiem, że realizacja wspólnego rynku energetycznego, telekomunikacyjnego i finansowego osiągnęła taki poziom, że dla zapewnienia jego odpowiedniego funkcjonowania należałoby te kompetencje przekazać na szczebel unijny. Jeżeli jednak tak nie jest, należy rozważyć, czy i kiedy do takiego transferu powinno dojść w kontekście tendencji do renacjonalizacji procesów integracyjnych w Unii Europejskiej. Zostanie także stworzony model prawny, który posłuży do określenia wzajemnych stosunków regulatorów w tym zakresie oraz przyczyni się do wyznaczenia jednolitych standardów kompetencji regulatorów do kształtowania treści stosunków umownych na rynkach regulowanych. Natomiast w przypadku negatywnej weryfikacji hipotezy badawczej i przyjęcia, że z uwagi na zróżnicowany zakres kompetencji przysługujący regulatorom oraz niejednolite narzędzia każdy sektor traktować należy jako odrębny, efektem przyjętych badań będą wnioski dotyczące nieadekwatności oceny działań regulacyjnych oraz ich wpływu na wolność gospodarczą. Wskazane zostaną także argumenty przeciwko tworzeniu wspólnych rozwiązań oraz standardów regulacyjnych z perspektywy wolności gospodarczej oraz przedstawione zostaną w tym zakresie istotne różnice pomiędzy poszczególnymi regulacjami sektorowymi uzasadniające ich odrębne rozpatrywanie.

———————————–

Wybrane zbliżające się konferencje z udziałem członków zespołu doktorantów oraz prof. Roberta Grzeszczaka

ATHENS | 13 NOVEMBER 2018 | The crisis of the Rule of Law in the European Union

 Welcome remarks and general Introduction- Prof. Napoleon Maravegias, Vice Rector, National and Kapodistrias University of Athens Henri Bohnet, Director, Konrad-Adenauer-Stiftung, Greece and Cyprus Office Eftychia Kourakou, General Secretary of the Association of Greek Judges at the Hellenic Council of State Aggeliki Lainioti, President of the Board of the Hellenic Union of Administrative Judges; Ass. Prof. Antonis Metaxas, Department of Political Science and Public Administration, University of Athens, Vis. Professor TU Berlin

The crisis of the Rule of Law in the European Union

18:00h The view from Germany
Prof. Dr. Andreas Haratsch, Chair for German and European

Constitutional and Administrative Law, Open University of Hagen, Director of the “Dimitris-Tsatsos-Institute” for European Constitutional Studies of the Open University of Hagen

18:15h The view from Greece
Judge Dimitrios Skaltsounis, Vice-president of the Hellenic Council of State, representative of Greece to the European Networks of Councils for the Judiciary

18:30h The view from Poland
Prof. Dr. Robert Grzeszczak, Professor of European Law, University of Warsaw

18:45h The view from Hungary
Dr. habil. Nóra Chronowski, Ass. Prof. of Constitutional and European Constitutional Law, National University of Public Service, Budapest

19:00h The view of the European Judges
Judge Dr. Markus Thoma, Österreichischer Verwaltungsgerichtshof, member of the Board of the Union of Austrian Judges

19:15h The view of European Union
Prof. em. Vassilios Skouris, Director of the Centre of International and European Economic Law (CIEEL), former President of the Court of Justice of the EU (CJEU)

19:30h Concluding remarks: Assessing the impact of Populism on the Rule of Law Prof. Dr. Xenophon Contiades, Panteion University, President of the Centre for European Constitutional Law – “T. and D. Tsatsos Foundation”

19:40h Discussion
Moderator: Christos Rammos, Former Vice-President of the Hellenic Council of State