Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Konferencje, seminaria i wykłady // conferences, seminars and lectures

W piątek 19.11.2021 o godz. 14.15 w Sali D Komisarz Reynders spotka się z studentami/kami WPiA UW. Zachęcam do udziału!!!!
Aby móc wziąć udział w spotkaniu trzeba się zarejestrować, do środy, 17.11.2021, godz. 24.00.
https://formularze.wpia.uw.edu.pl/view.php?id=117851

———————————————
Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”
oraz Team Europe przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie
zapraszają na konferencję

Polska w Europie jutra Polityka europejska Polski w kontekście zmian międzynarodowych XXI wieku

18-19 listopada 2021 roku
Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

Na stronie internetowej konferencji znajduje się też link do rejestracji uczestnictwa w konferencji online. Oto strona internetowa:
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/3462-polska-w-europie-jutra-pan-zaprasza-na-konferencje
Zaproszenie i program – poniżej jako pdf

===================================

Naczelna Rada Adwokacka oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt. „Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości”, która odbędzie się 20 listopada 2021 r. w Warszawie, w formie hybrydowej.

Debata w formie stacjonarnej będzie miała miejsce w Centrum Konferencyjnym „Browary Warszawskie”, przy ul. Grzybowskiej 56 budynek B sala nr 6, w godz. 10.00 – 16.30. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o potwierdzenie możliwości osobistego udziału na adres biuro.prasowe@nra.pl do 15 listopada br.

Udział w formie zdalnej możliwy będzie za pośrednictwem platformy Live Webinar. W załączniku, obok zaproszenia i szczegółowego programu, przesyłamy formularz do zgłoszenia udziału w formie zdalnej. Prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro.prasowe@nra.pl do 15 listopada br.
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/konferencja-wymiar-sprawiedliwosci-w-polsce-perspektywa-przyszlosci

Program Konferencji – pdf – jako załącznik poniżej
Zaproszenie na Konferencję – pdf – jako załącznik poniżej

Robert Grzeszczak

——————————-

W imieniu Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz pana Dziekana WPiA UW – zapraszam:
Konferencja Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pt. Dylematy postępowania w sprawach awansów naukowych – 29.04.2021 r.
Idea konferencji:
Pięć referatów, które z wyprzedzeniem zostaną przygotowane w formie pisemnej i rozesłane do uczestników konferencji, a podczas samej konferencji (stacjonarnej lub zdalnej – zależnie od warunków epidemiologicznych) będą wygłaszane ich podsumowania / główne tezy i podstawowe argumenty. Znaczna część czasu konferencji zostanie przeznaczone dla dyskusji uczestników i referentów.
Konferencja Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pt. Dylematy postępowania w sprawach awansów naukowych – 29.04.2021 r.

Prelegenci:

PROF. DR HAB. Marek Szydło
ref. pt.: Konieczna ciągła zmiana czy nareszcie stabilizacja? Doskonałość awansów naukowych z perspektywy Rady Doskonałości Naukowej,
WPAiE UWr.,członek Rady Doskonałości Naukowej
________________________________________

DR HAB. PROF. UW Patrycja Grzebyk, Uniwersytet Warszawski
ref. pt.: Racjonalność ustawodawcy a postępowania habilitacyjne. Wątpliwości co do zasad oceny “znacznego wkładu w rozwój dyscypliny” i “istotnej aktywności naukowej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

________________________________________

PROF. DR HAB. Grażyna Skąpska, Uniwersytet Jagielloński
ref. pt.: Patologie recenzowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Z doświadczeń Przewodniczącej Zespołu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Katedra Socjologii Prawa w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
________________________________________

PROF. DR HAB. Zbigniew Witkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ref. pt.: Doświadczenia prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych – perspektywa dziekańska
WPiA UMK w Toruniu

________________________________________

DR Diana Dajnowicz-Piesiecka, Wydział Prawa UwB oraz MGR Łukasz Kierznowski Uniwersytet w Białymstoku
ref. pt.: Awanse naukowe młodych naukowców – perspektywy i wyzwania
________________________________________
Prowadzący obrady:

PROF. DR HAB. Jerzy Pisuliński
KNP PAN; WPiA Uniwersytet Jagielloński

PROF. DR HAB. Robert Grzeszczak
KNP PAN; WPiA Uniwersytet Warszawski

DR HAB. PROF. INP PAN Karolina Wierczyńska
INP PAN
________________________________________
Rozbudowane wersje referatów zostaną opublikowane, jako artykuły, w specjalnym numerze “Państwa i Prawa”.
________________________________________
Rejestracja na konferencję zostanie uruchomiona 1 kwietnia 2021 r.

Program oraz link rejestracyjny (aktywny od 1 kwietnia 2021) znajdują się na stronie WPiA w zakładce: konferencje:
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/konferencja-komitetu-nauk-prawnych-pan-oraz-wydzialu-prawa-i-administracji-uniwersytetu-warszawskiego-warszawa-29-04-2021-godz-11-00-15-00-pt-dylematy-postepowania-w-sprawach-awansow-naukowych

Zachęcam do rejestracji, udziału i dyskusji
Robert Grzeszczak
——————

INFORMACJA I ZAPROSZENIE – konferencja w ALK
Centrum Badań Interdyscyplinarnych prof. dr hab. Andrzeja K. Koźmińskiego zaprasza do wzięcia udziału w webinarium pt. „Praworządność a rozwój”,
które odbędzie się 15 marca (poniedziałek) w godz. 17:00 – 18:30.

Podczas webinarium wybitne grono profesorskie w składzie: Andrzej K. Koźmiński, Grzegorz W. Kołodko, Krzysztof Zagórski, Jan Barcz, Dariusz Jemielniak pod moderacją Anny Baczyńskiej będzie dyskutować o wpływie jakości rządzenia na rozwój społeczno-gospodarczy.

Naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadzili badania nad wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego (Balanced Development Index BDI) oparte na empirii i statystyce, których wyniki pokazują wahania polityki społeczno-gospodarczej. Kolejnym rozpatrywanym na tej płaszczyźnie parametrem jest WorldwideGovernance Index (WGI), dzięki któremu monitoruje się funkcjonowanie rządów na świecie oraz ich jakość. Podczas marcowego spotkania nasi eksperci, omawiając wymienione kryteria, będą rozważać korelacje pomiędzy jakością rządzenia a kondycją społeczeństwa – poruszając w debacie aspekt teoretyczny poszerzony o perspektywę empiryczną.*

Zapraszamy Państwa do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego,aby otrzymać link do wydarzenia, podczas którego będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.
Rejestracja na spotkanie >>link do formularza<>link do artykułu<<
———-
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro

zaprasza na XXII Konferencję Wydziałową

Prawo w czasie pandemii Covid-19

12 marca 2021 r.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom.

Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne cierpienia i śmierć znacznej liczby ludzi na całym świecie. Ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie państw, ich demokratyczne instytucje i systemy prawne. Zrozumiałe jest więc, że rządy uciekają się do wyjątkowych środków, starając się kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa.

Środki podjęte przez rządy, takie jak obowiązkowa kwarantanna, zamknięcie granic, ograniczenia mobilności mają wpływ na działalność gospodarczą, handel i zatrudnienie. Dochodzi też do ograniczeń podstawowych praw obywateli.

Konieczne jest, aby działania podjęte w celu złagodzenie skutków spowodowanych przez COVID-19 uwzględniały zasady solidarności i sprawiedliwości, a także potrzebę skoordynowanych działań między państwami na poziomie międzynarodowym lub, w stosownych przypadkach, na szczeblu UE.

W największym interesie społeczeństwa leży też, aby te środki przeciwko COVID-19 były nakładane i egzekwowane w ramach ustalonych zasad demokracji, międzynarodowego porządku prawnego i praworządności. Konferencja wydziałowa jest okazją do dyskusji na temat roli prawa w czasach pandemii COVID-19.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja (link zostanie przesłany na email podany przy rejestracji). Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wypowiedzi i zadawania pytań.
Linki rejestracyjne i program tu: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/xxii-konferencja-wydzialowa

——————-

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE , Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego  we współpracy z Team Europe 

zaprasza na seminarium: Aspekty prawne projektu rozporządzenia w sprawie warunkowości (praworządność – fundusze unijne)           30 listopada  2020 (w poniedziałek), początek o godz. 18.00 

Program 

Komentarz: 

Dyskusja  

Justyna Łacny – prof. PW dr hab.,prodziekan ds. Nauki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, specjalizuje się w prawie UE, zwłaszcza wochronie interesów finansowych UE i problematyce niezgodnego z prawem wydatkowania tych funduszy; 

Robert Grzeszczak –prawnik, profesor nauk społecznych, specjalizuje się w prawie UE, od 2009 r. związany z Uniwersytetem Warszawskim, wcześniej z Uniwersytetem Wrocławskim, Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN w kadencji 2020-2023; 

Rafał Poździk– prof. UMCS dr hab., pracuje wKatedrze Prawa UEWPiA UMCS w Lublinie, radca prawny, specjalizuje się w sprawach związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych; 

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams 

http://x.alk.edu.pl/_J4sV!BS7E 

23 maja 2020 SEMINARIUM podsumowujące badania w ramach grantu NCN – zapraszam zainteresowanych – proszę o informację jednak o przyjściu via e-mail do mnie!

Tytuł:

Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami 

Poniżej umieszczam opis głównych celów badawczych.

Generalnie : wybraliśmy kilka rynków regulowanych (energetyka, ubezpieczenia i elementy rynku bankowego i finansowego, telekomunikacja i konkurencja) i zbadaliśmy jak ma się do regulacji, tam mocno eksploatowanej do zasady wolności gospodarczej.

Badania oparliśmy o analizę dokumentów, aktów prawa ale zwłaszcza o wywiady (pogłębione), które przygotowaliśmy wraz z socjologami. Wywiady przeprowadzali i opracowywali wykonawcy w grancie, tj. 4 doktorantów. Rozmawialiśmy z wysokimi urzędnikami (z min 5-letnim stażem pracy) z KNF, URE, UKE i UKOiK oraz z drugą stroną – biznesem (głównie radcami prawnymi obsługującymi takie podmioty). Wyszły nam b ciekawe wyniki. I o tym chcielibyśmy opowiedzieć i posłuchać uwag i komentarzy.

Oto opis celu badań grantowych:

A celem projektu jest weryfikacja hipotezy mówiącej, że możliwe jest określenie wspólnych standardów kształtowania treści stosunków kontraktowych przez organy regulacyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania zasady wolności gospodarczej. Innymi słowy, możliwe jest opracowanie jednolitych standardów regulacyjnych w ww. zakresie, które umożliwią̨ zachowanie równowagi między wolnością̨ gospodarczą a regulacją rynków. W związku z tym stawiane są cztery podstawowe pytania badawcze: jakie są dopuszczalne ograniczenia wolności gospodarczej, jakie są podstawy prawne ingerencji organów regulacyjnych w relacje kontraktowe między podmiotami prywatnymi, czy realizacja celów regulacyjnych stanowi nadmierną ingerencję w zasadę̨ wolności gospodarczej oraz na ile obowiązujące już przepisy umożliwiają̨ wprowadzenie mechanizmów standaryzacyjnych na poziomie krajowym i europejskim?

Przedmiotem badań będzie poszukiwanie granic dopuszczalnej ingerencji regulatorów w stosunki umowne pomiędzy podmiotami prywatnymi, uwarunkowanych wartościami uznanymi w analizowanych systemach prawnych. Ze względu na tak przyjęty cel naukowy projektu, badania prowadzone będą̨ przede wszystkim z perspektywy prawa publicznego, a nie z perspektywy prawa prywatnego.

W przypadku pozytywnej, w pełni albo częściowo, weryfikacji hipotezy badawczej postawionej we wstępie efektem badań będzie zdefiniowanie granicy dopuszczalnego wypływu regulatorów rynku na kształtowanie treści stosunków kontraktowych w oparciu o obowiązujące regulacje unijne i krajowe, pozwalające zapewnić odpowiednie poszanowanie wolności gospodarczej. Jednocześnie uzyskana zostanie odpowiedź, w jakim zakresie obowiązujące przepisy umożliwiają̨ wprowadzenie mechanizmów standaryzacyjnych na poziomie krajowym i europejskim. Możliwe jest bowiem, że realizacja wspólnego rynku energetycznego, telekomunikacyjnego i finansowego osiągnęła taki poziom, że dla zapewnienia jego odpowiedniego funkcjonowania należałoby te kompetencje przekazać na szczebel unijny. Jeżeli jednak tak nie jest, należy rozważyć, czy i kiedy do takiego transferu powinno dojść w kontekście tendencji do renacjonalizacji procesów integracyjnych w Unii Europejskiej. Zostanie także stworzony model prawny, który posłuży do określenia wzajemnych stosunków regulatorów w tym zakresie oraz przyczyni się do wyznaczenia jednolitych standardów kompetencji regulatorów do kształtowania treści stosunków umownych na rynkach regulowanych. Natomiast w przypadku negatywnej weryfikacji hipotezy badawczej i przyjęcia, że z uwagi na zróżnicowany zakres kompetencji przysługujący regulatorom oraz niejednolite narzędzia każdy sektor traktować należy jako odrębny, efektem przyjętych badań będą wnioski dotyczące nieadekwatności oceny działań regulacyjnych oraz ich wpływu na wolność gospodarczą. Wskazane zostaną także argumenty przeciwko tworzeniu wspólnych rozwiązań oraz standardów regulacyjnych z perspektywy wolności gospodarczej oraz przedstawione zostaną w tym zakresie istotne różnice pomiędzy poszczególnymi regulacjami sektorowymi uzasadniające ich odrębne rozpatrywanie.

———————————–

Wybrane zbliżające się konferencje z udziałem członków zespołu doktorantów oraz prof. Roberta Grzeszczaka

ATHENS | 13 NOVEMBER 2018 | The crisis of the Rule of Law in the European Union

 Welcome remarks and general Introduction- Prof. Napoleon Maravegias, Vice Rector, National and Kapodistrias University of Athens Henri Bohnet, Director, Konrad-Adenauer-Stiftung, Greece and Cyprus Office Eftychia Kourakou, General Secretary of the Association of Greek Judges at the Hellenic Council of State Aggeliki Lainioti, President of the Board of the Hellenic Union of Administrative Judges; Ass. Prof. Antonis Metaxas, Department of Political Science and Public Administration, University of Athens, Vis. Professor TU Berlin

The crisis of the Rule of Law in the European Union

18:00h The view from Germany
Prof. Dr. Andreas Haratsch, Chair for German and European

Constitutional and Administrative Law, Open University of Hagen, Director of the “Dimitris-Tsatsos-Institute” for European Constitutional Studies of the Open University of Hagen

18:15h The view from Greece
Judge Dimitrios Skaltsounis, Vice-president of the Hellenic Council of State, representative of Greece to the European Networks of Councils for the Judiciary

18:30h The view from Poland
Prof. Dr. Robert Grzeszczak, Professor of European Law, University of Warsaw

18:45h The view from Hungary
Dr. habil. Nóra Chronowski, Ass. Prof. of Constitutional and European Constitutional Law, National University of Public Service, Budapest

19:00h The view of the European Judges
Judge Dr. Markus Thoma, Österreichischer Verwaltungsgerichtshof, member of the Board of the Union of Austrian Judges

19:15h The view of European Union
Prof. em. Vassilios Skouris, Director of the Centre of International and European Economic Law (CIEEL), former President of the Court of Justice of the EU (CJEU)

19:30h Concluding remarks: Assessing the impact of Populism on the Rule of Law Prof. Dr. Xenophon Contiades, Panteion University, President of the Centre for European Constitutional Law – “T. and D. Tsatsos Foundation”

19:40h Discussion
Moderator: Christos Rammos, Former Vice-President of the Hellenic Council of State