Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Konsultacje i kontakt / Contact information

Prof. Robert Grzeszczak

Termin dyżurów prof. Roberta Grzeszczaka:

Dyżury profesora Grzeszczaka w okresie semestru zimowego 2018/2019 – poniedziałki 17:00 do 18:00, gabinet nr 113 w IPM

Office hours: Monday, at 17-18 and at any time by arrangement
Profil prof. Roberta Grzeszczaka w Nauce Polskiej: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=122558&lang=pl


E-mail: r.grzeszczak@wpia.uw.edu.pl

Øwww.researchgate.net/profile/Robert_Grzeszczak

Øhttps://uw.academia.edu/RobertGrzeszczak

Øhttps://scholar.google.pl/citations?user=pP88rEQAAAAJ&hl=en 

==========================================================

Studentów proszę o podawanie w korespondencji do mnie  swoich danych, tj. imię i nazwisko, które seminarium lub grupa ćwiczeniowa lub wykładowa – ułatwi mi to identyfikację i usprawni korespondencję.

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW, Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa

Zawodowy i naukowy przebieg pracy:

Robert Grzeszczak – profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2015-2018, członek szeregu rad, grup i stowarzyszeń, jak m.in.  Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiej Grupy International Law Association, Alumni Association U.S. State Department Exchange Programs, Quiritem Kreis,IPS Alumni, Klubu Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego,  a także członek rad programowych, kolegiów redakcyjnych oraz recenzenckich i wielu czasopism naukowych. 

Wykładał prawo europejskie i międzynarodowe – od 2003 do 2010 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 2009 na Uniwersytecie Warszawskim, a także – jako profesor gościnny – Uniwersytecie Philipsa w Marburgu (Niemcy) i w Poczdamie (Niemcy). Tytuł doktora uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku, a habilitację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku, gdzie od 2013 roku jest profesorem. W latach 2004-2008 był adiunktem w Katedrze Nauk Prawnych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prof. Grzeszczak specjalizuje się w instytucjonalnym i materialnym prawie europejskim, zwłaszcza w prawie rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym. W kręgu jego zainteresowań jest także teoria procesów integracyjnych. Studiował na Uniwersytetach Wrocławskim, a w trakcie studiów doktoranckich także w Berlinie na Uniwersytecie im. Humboldta (Niemcy) i w Perugii (Włochy), uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Południowej. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, publikowanych w Polsce, Niemczech, Belgii, Litwie, Brazylii, Argentynie i w USA. Profesor Grzeszczak w ostatnich latach występował jako ekspert m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Senatu RP, Rządu RP – dla ministerstw: Spraw Zagranicznych, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sprawiedliwości), Rządowego Centrum Legislacji, GDDKiA, CUPT, NSA, Radców Prawnych w W-wie, Okręgowej Rady Adwokackiej w W-wie i Rady Notarialnej w W-wie oraz licznych organizacji pozarządowych, 2011-2016 prowadził wykłady w KSAP.

Profesor jest autorem kilku książek monograficznych, a także współautorem podręczników akademickich oraz komentarzy z zakresu prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, artykułów publikowanych w Polsce i w czasopismach zagranicznych.

Wybrane publikacje: R. Grzeszczak (Ed.), Renationalisation of the Integration Process in the Internal Market of the European Union, Nomos Verla, Baden-Baden 2018, ss. 221; R. Grzeszczak (Ed.), The challenge of good governance in the European Union, Nomos Verlag 2016; a także  m.in. R. Grzeszczak – współautor – Integracja europejska i miejsce Polski w tym procesie, Raport środowiska naukowego PAN, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych dostęp na https://instytucja.pan.pl/images/2017/wydzialy/w1/grudzien/Raport-PAN-UE-Wilkin.pdf (tekst powstał w zw z realizacją badań statutowych ; R. Grzeszczak, I.P. Karolewski, Bialowieza Forest, the Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland, VerfBlog, 2017/11/27 http://verfassungsblog.de/bialowieza-forest-the-spruce-bark-beetle-and-the-eu-law-controversy-in-poland/ , DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20171127-182151; R. Grzeszczak, Europeanisation of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union in: Studia Iuridica nr 71/2017, s. 61 – 73 : http://www.wuw.pl/product-pol-6948-Studia-Iuridica-nr-71-The-Impact-of-European-Law-on-Polish-and-Ukrainian-Legal-Systems-PDF.html; R. Grzeszczak, I.P. Karolewski,  Mind the Gap! Schwierigkeiten der Rechtsstaatlichkeit in der EU, VerfassungsBlog, 2017/9/26, http://verfassungsblog.de/mind-the-gap-schwierigkeiten-der-rechtsstaatlichkeit-in-der-eu/ DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20170926-212538 ; R. Grzeszczak,  The European transformation of the legislative, executive and judicial power in Poland (in:) I. Karolewski, M. Sus (eds.), The Transformative Power of Europe, Nomos, Baden-Baden 2015; The concept and practice of good governance in the European Union, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 9(2)/2015; The European transformation of the legislative, executive and judicial power in Poland (in:) I. Karolewski, M. Sus (eds.), The Transformative Power of Europe,  Nomos, Baden-Baden 2015, The Multi-level and Polycentric European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012; Accountability and Legitimacy of Executive Power in the European Union in: Studia Iuridica 2012, La Charte des droits fondamentaux dans l’espace judiciaire européen – questions institutionnelles et juridiques choisies, Wrocław University Press 2010.

Na UW prof. jest członkiem: Komisji Rady Wydziału Prawa i Administracji UW – w kadencji 2016-2020: Komisja Nostryfikacyjna
prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak (Instytut Prawa Międzynarodowego) -członek; Komisja ds. Konfliktu Interesów prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak (Instytut Prawa Międzynarodowego) – Przewodniczący

Języki obce: niemiecki, angielski i włoski.