Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium specjalizacyjne – Stosowanie prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym

SEMINARIUM SPECJALIZACYJNE 

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym w roku akademickim 2021/2022

wtorek, w godz. 16:45 : 18:15

UWAGA – w zw z rozwijającą się epidemią COVID-19 w okresie 29.11 do 12.12.2021 zajęcia będą w trybie ZDALNYM.
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/oig-dcki-ade

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

30.11 – ref. Dominika Szkółka – Jurysdykcja w sprawach transgranicznego naruszenia dóbr osobistych w sprawach nieoczywistych, opieka mgr Aleksandra Bernatowicz
LEKTURA:
1. artykuł: S. Żyrek, Jurysdykcja krajowa w sprawach naruszeń dóbr osobistych w internecie – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 17.10.2017 r., C-194/16, Bolagsupplysningen OÜ i Ingrid Ilsjan p. Svensk Handel AB
Tekst ppublikowano: EPS 2019/12/50-59 (tu jako pdf)
2. głośny wyrok TS z dnia 17 czerwca 2021 r.: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243103&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2481328

—————————————

Plan seminarium

05.10 – seminarium organizacyjne “Unijny mandat sądów krajowych”
12.10 – Dyskusja ogólna – „prasówka” – na tematy problemów w zw z stosowaniem prawa UE w polskim porządku krajowym
19.10 – Orzecznicza polemika sądów konstytucyjnych PC z TSUE, ref. Rafał Ochmański
26.10 – Problematyka ochrony praworządności w UE – aspekty proceduralne, prawne i faktyczne możliwości, wady i zalety, perspektywa przyszłości, ref. Anna Kujszczyk, opieka pan dr Michał Dorociak (WPiA UW)
02.11 – Dzień wolny – decyzją Dziekana. Dyskusja – konsultacje online
09.11 – 09.11 – ref. Stanisław Gorzeliński – temat: o kompetencjach i działaniach ulta vires – prof. R. Grzeszczak, referat podstawowy: Europejskie Prawo o Klimacie w świetle kompetencji traktatowych UE, opieka pan mgr Mateusz Muchel (WPiA UW)
16.11 – ref. Maciej Kopytowski – temat: Stosowanie ENA w świetle strukturalnego zagrożenia dla praworządności w państwie członkowskim UE”, opieka pan dr Maciej Ferenc (WPiA UG i KNP PAN) /// dodatkowo jest to termin na oddanie pracy domowej (opinii)
23.11 – ref. Adrianna Zeręba – temat: Zapewnienie skuteczności prawa UE poprzez stosowanie przepisów Karty praw podstawowych w relacjach horyzontalnych, opieka pan mgr Wojciech Lewandowski (INP PAN)
30.11 – ref. Dominika Szkółka – Jurysdykcja w sprawach transgranicznego naruszenia dóbr osobistych w sprawach nieoczywistych, opieka mgr Aleksandra Bernatowicz
07.12 – / Michalina Starzyńska (ref zdalny z Erasmusa), ref. Zasady i technika stosowania wyroków TSUE w porządku prawnym państw członkowskich, opieka – pan mgr Michał Wiącek (WPiA UW) Warsztaty z zasad pisania opinii prawnej
14.12 – ref. Adrian Wagstyl – temat: Czy prawo konkurencji UE może rozstrzygnąć spór UEFA vs. Superliga, opieka pan mgr Wojciech Lewandowski (INP PAN)
21.12 – seminarium przedświąteczne
11.01 – ref. Witold Janas- temat: Sekwencja wyroków TS i sądu polskiego dot swobody towarowej i ceł i podatków na towary podobne (m.in. C 384/01, Wyrok w spr. połączonych C 259/10 i C 260/10, C-219/13 oraz powiązany wyrok WSA w Krakowie z 29 stycznia 2015 roku (sygn. akt I SA/Kr 1820/14), opieka pan mgr Michał Wiącek (WPiA UW) / Adrianna Kołacińska, ref. Rynek kryptoaktywów w świetle prawa Unii Europejskiej, opieka pani mgr Aleksandra Bernatowicz (doktorantka w KPE WPiA UW)
18.01 – ref. Krzysztof Slaski, temat: Wpływ prawa autorskiego na przestrzeń internetową, opieka mgr Berenika Sorokowska (doktoranta seminarium dr u prof. Grzeszczaka) // ref. Urszula Grębowska – temat:
25.01 – ref. Polska a przyszłość Unii Europejskiej, referuje Adrian Wagstyl, opieka prof. R. Grzeszczak

Temat koniecznie do wygłoszenia:
Zasady i technika stosowania wyroków TSUE w porządku prawnym państw członkowskich, ref. ???? a opieka – pan mgr Michał Wiącek (WPiA UW)

Archiwum sem. z 2020/2021

========================

PLAN SEMINARIUM (daty, tematy) – Sem. I (zima 2020/2021)

2020-10-20 – Seminarium organizacyjne, wprowadzenie do pracy nad opinia prawną
2020-10-27 – Zasady stosowania prawa UE w porządku krajowym, pojęcie sprawy unijnej i łącznika z prawem unijnym
2020-11-03 – Możliwości wprowadzania ograniczeń przez państwa wobec platform internetowych, zob. wyroki w sprawach: Airbnb Ireland C-390/18 oraz Cali Apartments, wyrok w spr. połączonych C‑724/18 i C‑727/18 i Uber France,  ref. Jakub Rudziński / ref. Katarzyna Skoneczna, opieka mgr Joanna Mazur
2020-11-10 – Prawa człowieka i prawo karne – wyrok “polski” dot. znacznej ilość narkotyków i zasadzie określoności (Prokuratura Rejonowa Słupsk), wiele problemów do dyskutowania, tez „systemowych” – zwłaszcza w związku z wyrokiem TK (dawnego TK) oceniającego te same przepisy, wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie C‑634/18,  ref. Jakub Wysocki, opieka dr Sylwia Żyrek oraz Strategic Lawsuits Against Public Participation ( temat w świetle zasady praworządności, wolności mediów oraz relewantnej działalności Komisji Europejskiej), ref. Emilia Zakrzewska
2020-11-17 – Niezależność sądów w prawie UE i zasada zaufania między sądami     ZAKRES: Postanowienie SO w Łodzi o zadaniu pytania prejudycjalnego o niezawisłość (https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-c-205-17-postanowienie-sadu-okregowego-w-lodzi-522711719) sygn. akt I C 205/17, SO w Warszawie (sygn. akt VIII K 146/18) oraz orzeczenie TS w sprawach połączonych C-558/18 oraz C-563/18. Dodatkowo nowa sprawa dot. ENA tj. SO w Warszawie odmawia Niderlandom wydania pary, na której ciążą zarzuty porwania dziecka z uwagi na to, że sądy w Niderlandach nie są niezależne (https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sad-nie-wyda-sciganych-przez-holandie-restrykcja-za-pytania-o,503252.html) – na tle tendencji zupełnie odwrotnej – tj. w połączeniu ze sprawami dotyczącymi niewydawanych osób na podstawie ENA – Polsce czyli np.: Niderlandy: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/niezaleznosc-sadow-holenderski-sad-nie-wyda-polsce-podejrzanych,353590.html ; Hiszpania: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/niezaleznosc-sadow-w-polsce-pytanie-hiszpanskiego-sadu,307152.html i wyrok TS w spr. Celmer, ref. Magdalena Kozak, ad ENA – Anna Cholińska, opieka mgr Maciej Ferenc
2020-11-24 – Miękka procedura dialogu, mechanizm prewencji i mechanizm sankcji – unijna droga do oceny praworządności   ZAKRES: – analiza przede wszystkim: art. 2 i art. 7 TUE (zestawienie ze sobą tych dwóch postanowień) oraz art. 49 KPP a 19 TUE. Ocena działalności unijnych instytucji, sposobu zastosowania relewantnych przepisów traktatowych. Analiza bogatego orzecznictwa TS dot. m.in. KRS czy SN (C-791/19 R, C-619/18, C-585/18, C-624/18, C-625/18, C-558/18 i C-563/18). Odniesienie się do odpowiedzi polskich organów sądowych. Analiza możliwości wpływu opinii organizacji pozarządowych na ocenę praworządności. Pytanie o kompetencje UE, nowa sprawa – sprawa “maltańska” C 896/19 Repubblika (w toku), ref. Aleksandra Wachnik oraz Rafał Stronk, opieka mgr Maciej Ferenc oraz dr Sylwia Żyrek

2020-12-01 – Ochrona konsumentów i klauzule abuzywne w umowach – wyrok TSUE w sprawie Dziubak/ Dziubak z 3 października 2019 r. C-260/18 i związany wyrok krajowy – V CSK 382/18, ref. Aleksandra Kuźniar, opieka mgr Aleksandra Bernatowicz oraz Uprawnienie sądu krajowego do utrzymania w mocy przepisów krajowych niezgodnych z prawem UEref. Łukasz Piątek, opieka mgr Marcin Baryń

2020-12-08 – Zmienna natura rynku. Redefinicja rynku właściwego w praktyce unijnego prawa konkurencji, ref. Łucja Olszewska, opieka mgr Artur Szmigielski PAN

oraz Naruszenie prawa do znaku towarowego poprzez niestandardowe użycie, ref. Karolina Pajączek, opieka mgr Aleksandra Bernatowicz

2020-12-15 – Prawo do ochrony życia rodzinnego,      ZAKRES: sprawa Coman (C-673/16) oraz relewantne orzecznictwo krajowe: NSA odnoszące się do transkrypcji aktu urodzenia tj. II OPS 1/19 uchwała NSA (odwołuje się wprost do Coman). Kwestia tego jak można było wyrok Coman zastosować tj. II OSK 1330/17; decyzja WSA przed wydaniem orzeczeniem w sprawie Coman (sprawa Filipińczyka na lotnisku w Polsce i odmowa wydawania zaświadczeń, o możności zawarcia małżeństwa) tj. V SA/Wa 154/13 wyrok WSA z 15.03.2013 r. oraz IV SA/Wa 2093/12 wyrok WSA z 22.05.2013, ref. Ewa Dużyńska / ref. Marcin Stolarski opieka mgr Maciej Ferenc    

2020-12-22 -Omówienie zadania domowego, Sampling i prawa autorskie, C 476/17, ref. Dominik Światkowski

2021-01-12 –Wyrok Trybunału z 19 września 2019 r. w spr. C-467/18, Rayonna prokuratura Lom (wyrok zgodny z ustaleniami programu stopniowego wprowadzania instrumentów gwarancyjnych w sprawach karnych, którego celem jest ujednolicenie i polepszenie praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych. Przedmiotem wyroku było określenie zakresu praw osób umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym, ze względów terapeutycznych i bezpieczeństwa, które w stanie niepoczytalności dokonały czynów stanowiących zagrożenie dla społeczeństwa.podstawa to także dyrektywy 2012/13 i 2013/48 , art. 6, 47 i 48 KPP), ref. Ewelina Sidz, opieka mgr Gabriela Sacha    oraz

Sprawa skargi do Sądu UE na decyzję KE, zatwierdzającą polski rynek mocy (skarga spółki Tempus Energy, która w połowie marca 2019 r. wstąpiła na drogę sądową zaskarżając do Sądu UE, wydaną przez Komisję Europejską decyzję notyfikacyjną polskiego mechanizmu rynku mocy), ref. Zofia Zborowska, opieka mgr Mateusz Muchel

2021-01-19 – Odpowiedzialność deliktowa Skarbu Państwa za naruszenie unijnych norm jakości powietrza – skutki wyroku TS w sprawie C-336/16 oraz wyrok sądu krajowego – Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r., VI C 1043/18.ref. Jakub Jasiński

oraz

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualna – wyrok Trybunału z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie C-507/18, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI  – w tej sprawie, w trakcie wywiadu radiowego, adwokat oświadczył, że w swojej kancelarii nie chce zatrudniać osób homoseksualnych i nie chce, by takie osoby tam pracowały. Trybunał uznał, że homofobiczne oświadczenia stanowią dyskryminację w dziedzinie zatrudnienia i pracy, jeżeli są składane przez osobę, która może być postrzegana jako mająca decydujący wpływ na politykę rekrutacyjną danego pracodawcy. Ponadto Trybunał stwierdził, że “wolność wypowiedzi nie jest prawem absolutnym, (…), ref.  Aleksandra Dąbrowska, opieka mgr Gabriela Sacha

2021-01-26 – Europejski moment konstytucyjny? O możliwości legitymizacji unijnego konstytucjonalizmu po pandemii COVID-19, opieka mgr Michał Wiącek oraz ref. Bartosz Szyler

oraz

Wyrok Trybunału w sprawie C-441/14 – Dansk Industri (DI) przeciwko Sucession Karsten Eigil Rasmussen – Trybunał oparł się na ogólnej zasadzie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek i uznał, że sporny przepis krajowy stanowił dyskryminację z tego względu. Ponadto orzekł, że jeżeli dokonanie wykładni przepisu krajowego w sposób zgodny z prawem UE nie jest możliwe, sąd krajowy musi odstąpić od stosowania tego przepisu. W następstwie wyroku TSUE Sąd Najwyższy w Danii wydał orzeczenie (sprawa nr 15/2014), w którym stwierdził, że nie jest możliwe dokonanie wykładni przepisu prawa krajowego w sposób zgodny z prawem UE ani uchylenie prawa krajowego, ponieważ oznaczałoby to działanie wykraczające poza zakres jego kompetencji. Ponadto Sąd Najwyższy uznał, że oparcie się na ogólnej zasadzie, nie mającej oparcia bezpośrednio w przepisie traktatowym, a która miałaby mieć pierwszeństwo przed prawem duńskim, nie jest przewidziana w Umowie Akcesyjnej, ref. Adrian Budny, opieka pan mgr Marcin Baryń

—————-

Zaliczenie seminarium specjalizacyjnego: na podstawie aktywności (35% oceny), obecności (20% oceny) oraz referatu i krótkiej pracy domowej (45% oceny).

PRACA DOMOWA – LEKTURY ZADANE: