Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium magisterskie V rok

SEMINARIUM V ROKU w roku akademickim 2019/2020

 każdy wtorek, w godz. 18:30 – 20:00    Collegium Iuridicum IV  sala 114 IPM

Obrony prac magisterskich będą się odbywały po 15 czerwca, daty zostaną ustalone po 3 czerwca

INFORMACJE DOT. OBRON ZDALNYCH

dla prowadzenia zdalnych obron wymagane jest spełnienie następujących warunków:

 1. Student wygrywa do platformy APD pracę magisterską w formacie pdf.
 2. Student pisze maila do Dziekanatu z prośbą o wyliczenie absolutorium.
 3. Student dostarcza do Sekretariatu Katedry trzy wydrukowane i podpisane egzemplarze pracy oraz podpisaną kartę pracy dyplomowej (drukuję ją z APD po wgraniu pracy).
 4. Promotor/student wypełniają formularz zgłoszeniowy terminu obrony i składają go w Sekretariacie katedry lub zakładu.
 5. Sekretariat po wprowadzeniu terminu przekazuję skan formularza zgłoszeniowego do Dziekanatu.
 6. Dziekanat przekazuje do Sekretariatu akta studenta.
 7. Komisja:
  1. spotyka się na Wydziale i łączy zdalnie ze studentem za pomocą programu Google Meet i przeprowadza obronę zdalnie.
  2. obraduje online, łącząc się ze sobą oraz studentem za pomocą programu Google Meet i przeprowadza obronę zdalnie.
 8. Komisja wypełnia „papierowy” protokół obrony, który podpisują wszyscy członkowie Komisji, promotor podpisuje kartę pracy.
 9. Sekretariat przekazuję akta studenckie wraz pozostałymi dokumentami do Dziekanatu.

Powyższa procedura będzie obowiązywać do czasu wydania przez JM Rektora UW zarządzenia w sprawie obron.

————————

DATY I TEMATY – semestr LETNI 2019/20

 1. 2020-02-18 ref. Paweł Zabielski i ref. Martyna Kruś
 2. 2020-02-25
 3. 2020-03-03 ref. Ada Dunin – Imbro i Hubert Smoliński
 4. 2020-03-10
 5. 2020-03-17  ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna
 6. 2020-03-24 – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna
 7. 2020-03-31 – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna
 8. 2020-04-07 – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna
 9. 2020-04-21  –  spotkanie, ref. Julia Piotrkowicz
 10. 2020-04-28
 11. 2020-05-05
 12. 2020-05-12
 13. 2020-05-19
 14. 2020-05-26
 15. 2020-06-02
 16. 2020-06-09

—————————

sem. zimowy 2019/20

w semestrze letnim:

======================================================

INFORMACJE DLA SEMINARZYSTÓW W ROKU 2016:

Student(-ka) składa w sekretariacie Instytutu Prawa Międzynarodowego  

1. PRACĘ MAGISTERSKĄ przygotować (wydrukować) należy W TRZECH EGZEMPLARZACH:

• egzemplarz pracy przeznaczony do akt, drukowany dwustronnie, zbindowany podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*

• egzemplarz pracy przeznaczony dla recenzenta, drukowany dwustronnie, zbindowany podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*

• egzemplarz pracy przeznaczony dla promotora, drukowany dwustronnie, oprawiony w sztywnej oprawie podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*

* Praca dyplomowa musi zawierać stronę tytułową, stronę z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz stronę ze streszczeniem, słowami kluczowymi, kodem dziedziny pracy i tytułem w języku angielskim. Strony te muszą być zgodne z załączonym wzorem.

           (http://www.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/)

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – WYPEŁNIONY,  PODPISANY WŁASNORĘCZNIE PRZEZ STUDENTA I KIERUJĄCEGO PRACĄ http://www.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/

DO DZIEKANATU

3. WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ PRACY NA PŁYCIE CD-ROM – PRACA W FORMACIE PDF

======================================================

Informacja – nasz Wydział wykupił dostęp online do archiwów CMLRev – są już dostępne, także bieżące numery.

UWAGA – zgodnie z pismem Pani Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. M. Kicińskiej – Habior z dnia 04 lutego 2016r. nr BSS-441-32/2016 dot. sprawdzania prac dyplomowych przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego (licencjat, magister) z wykorzystaniem programów antyplagiatowych – każda praca będzie poddana testom na:

http://bss.uw.edu.pl/apd/ lub  https://osaweb.uw.edu.pl/home/info

Nowy załącznik pt. “Wytyczne cytowań” – wytyczne co do cytowania – m.in nazw czasopism naukowych i innych

Oficjalne zasady cytowania orzecznictwa TSUE http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/pl/

 

Uwaga do kwestii jak cytowac akty unijne sprzed wejścia Pl do UE:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000283/O/D20160283.pdf : 5. par. 161a: W przypadku aktów normatywnych, o których mowa w ust. 1, ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. przytacza się obok oznaczenia dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akt przed tym dniem, również oznaczenie: 1) rozdziału, tomu i strony dziennika urzędowego – wydanie specjalne, w którym ogłoszono ten akt w języku polskim – jeżeli akt ten nie był nowelizowany; 2) rozdziału, tomu i strony dziennika urzędowego – wydanie specjalne, w którym ogłoszono ten akt w języku polskim, z dopiskiem „z późn. zm.”, po którym nie zamieszcza się odnośnika – jeżeli akt ten był nowelizowany przed dniem 1 maja 2004 r. 6. Oznaczenie dziennika urzędowego – wydanie specjalne dodaje się po myślniku i formułuje w postaci: „… (skrót nazwy dziennika urzędowego) rozdz. …, t. …, str. …”.

Zakres materiału na egzamin magisterski: I część:

Charakter prawny i cele Unii Europejskiej/ Członkostwo w Unii Europejskiej (wejście/ zawieszenie / wystąpienie)

Podział kompetencji w Unii Europejskiej/ kompetencje Unii Europejskiej i procedura zawierania umów międzynarodowych

Rola i sposób wyłaniania instytucji UE (Rada UE / PE / KE)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako instytucja sadownicza UE (tu zwłaszcza – kompetencje / skład / rola rzeczników generalnych

Procedury przed TSUE (zwłaszcza” prejudycjalna – dokładnie / Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu unijnemu przez państwo członkowskie (art. 258, 259 oraz 260 TFUE) / Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 TFUE)

ŹRÓDŁA PRAWA UE

– prawo pierwotne – struktura / charakter prawny i znaczenie zasad ogólnych

– prawo pochodne : charakter prawny rozporządzenia / dyrektywy / decyzji / soft law

– proces implementacji prawa UE (transpozycja dyrektyw, etc)

b. ważne – PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A PRAWO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

– zasady prawa UE, zwłaszcza: pierwszeństwa / autonomii, skutku bezpośredniego, skutku pośredniego prawa UE/ Zasada autonomii proceduralnej i ekwiwalentności

– Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego

II część:

– Zasady prawa materialnego Unii Europejskiej (zasada niedyskryminacji jako podstawa integracji gospodarczej, test dostępu do rynku, harmonizacja i unifikacja, uznanie standardów)

– Swoboda towarowa (Fomuła Dassonville, Cassis de Diojon – wymogi imperatywne i zasada uznania standardów, zakaz opodatkowania dyskr. i protekc. art. 110 TFUE; ograniczenia i wyłączenia traktatowe)

– swoboda przepływu pracowników (pojęcie pracownika, korzyści socjalne, znaczenie dyrektywy 38/2004, wyłączenia-ograniczenia – traktatowe i imperatywne)

– swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości (definicje / ograniczenia i wyłączenia)

– swoboda przepływu kapitału (jw.)

– prawo konkurencji – podstawowe orzeczenia dot. art. 101 i 102 TFUE, charakterystyka art. 101 i 102, pojęcie rynku relewantnego)

===========================================

WAŻNA INFORMACJA – tematy prac magisterskich należy zgłaszać (nie dotyczy to studentów MISH) do 30 stycznia. Proszę zapoznać się z formularzami na:  http://www3.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/ 

—————————————————————————

Zachęcam moich seminarzystów aby przy wyborze tematów prac pomyśleli o ewentualnych możliwościach związanych z danym tematem pracy – na przykład możliwości wzięcia udziału w jednym z wielu konkursów dla prac magisterskich,.

Konkursy dla prac magisterskich:

1. http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/

2. Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego organizowany przez Sąd Polubowny przy KIG (http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska)

3. UOKiK: zob odp stronę www na stronie Urzędu!

4. Pojawił się konkurs na najlepsza pracę fundacji women in law – http://www.womeninlaw.pl/ – dla studentek, którego organizatorem jest Fundacja, zaś sponsorami nagród i wyróżnień są partnerzy merytoryczni Fundacji, m.in. CMS Cameron McKenna, Maruta Wachta oraz LSW. Do wygrania są nagrody pieniężne plus trzymiesięczny staż w kancelarii, która jest fundatorem danego miejsca lub wyróżnienia. Konkurs jest adresowany do studentek, które piszą pracę magisterską w obszarze prawa i nowych technologii.

——–

WYTYCZNE – zasady cytowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Nie ma jednolitego wzoru cytowania orzecznictwa ETPC. Zgodnie jednak z oficjalnymi zaleceniami, forma cytowania wyroków ETPC od 1998 do 2007 r. ma następujące elementy: nazwa sprawy (kursywa), numer, odpowiedni paragraf (gdy odnosimy się do tej części wyroku), skrót ETPC, rok i numer tomu (ale uwaga od 2008 roku nie ma tomów spraw). Jednak w celu ujednolicenia zapisu orzecznictwa ETPC i TS UE zalecana jest wersja według wzoru:

Dane o orzeczeniach znajdziemy w bazie HUDOC:

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2″:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}

W praktyce często spotykanym wzorem cytowania jest także:

Teoretycznie sprawom rozstrzyganym przez ETPC jest nadawany także numer ECLI, ale nie przyjęło się jeszcze go podawać.