Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium magisterskie V rok

SEMINARIUM V ROKU w roku akademickim 2019/2020

 każdy wtorek, w godz. 18:30 – 20:00
Collegium Iuridicum IV  sala 114 IPM

DATY I TEMATY

Drogie i Drodzy Seminarzyści,

nowa informacja – od 29.10 ruszamy z zwykłym trybem seminariów – z referatami. Będę je dobierał odpowiednio do Państwa tematów prac magisterskich.  Jednak do seminarium z 29.10 proszę o zgłoszenie chętnych do jednego z poniższych tematów:

1. Dozwolony użytek w prawie Unii Europejskiej – gdzie przebiega granica? – temat bardzo szeroki i bardzo ciekawy, dzieła komediowe, krajobraz, programy komputerowe. Jest też dużo orzeczeń.

2. Przesłanki naruszenia znaku towarowego – temat ciekawy, na czasie, jest dużo orzeczeń, można wyjść od koncepcji funkcji znaku towarowego (a to potrzebne każdemu, kto chciałby się znaczkami zająć).

3. Uprawnienia konsumenta w orzecznictwie TSUE – bardzo dużo orzeczeń, można wybrać co ciekawsze i je przeanalizować.

————————

UWAGA – nowością jest cykl warsztatowych zajęć w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, które będą przedmiotem kilku pierwszych seminariów. Szkolenia te przygotują Państwa do podjęcia się pisania pracy magisterskiej. W efekcie w październiku zmienia się bardzo organizacja naszego seminarium, a dopiero od 25.10 zaczniemy seminaria w zwyczajnym trybie, tj we wtorki o godz. 18:30, w sali 114 IPM.

Rozkład zajęć seminaryjnych – warsztaty (w BUW):

4 października (pt), godz. 8:30-10, Jak szukać literatury do tekstu naukowego? rok V (łączone z IV rokiem), w BUW, s. 254 (spotykamy się o 8:25 na parterze BUW przed wejściem do Czytelni!)

8 października (wt), godz. 16:45-18:15, O źródłach informacji z zakresu prawa, rok V (łączonie z IV rokiem), BUW s. 254, (opieka pana doktoranta mgra Macieja Ferenca, spotkanie o 16:40, parter BUW, przed wejściem do Czytelni)

15 października (wt), 16:45-18:15, LEX Omega, warsztaty, V rok, BUW s. 139 (spotykamy się o 16:40 na parterze BUW przed wejściem do Czytelni)

18 października (pt), 8:30-10,  Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW, rok V  (łącznie z IV rokiem seminarium), BUW s. 139, (spotykamy się o 8:25 na parterze BUW przed wejściem do Czytelni)

22 października (wt), 16:45-18:15, Redakcja tekstu naukowego w MSWord, V rok, BUW s. 139, (spotykamy się o 16:40 na parterze BUW przed wejściem do Czytelni)

25 października (pt), 8:30-10, Przypisy i bibliografia załącznikowa,  rok V rok (łączony z IV rokiem), BUW s. 254, (spotykamy się o 8:25 na parterze BUW przed wejściem do Czytelni)

W efekcie nowe daty i godziny i miejsca:

=============================

Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci wszystkich kierunków studiów, którzy obronili pracę magisterską w latach 2016-2018. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2018 r.  Regulamin dostępny na stronach: http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/ www.krakow.rio.gov.pl

=============================

Pomysły na poszukiwania tematy referatów i ew. przyszłe prac mgr

* Multicentryczny system  prawa:

1. Fragmentacja prawa – konkurencja między sądami (SN- TK, TSUE i ETPCz) np. w związku ze sprawą Puskar (C-73/16 – wyrok niebawem, a jest opinia rzeczniczki generalnej J.Kokott). Sprawa ciekawa – słowacki SN kierował się orzecznictwem TSUE a sąd konstytucyjny orzecznictwem ETPC, które się różnią. Słow. SN pyta TSUE któremu sądowi ma dać posłuch – sprawa dotyczy ochrony danych osobowych i prawa do prywatności na kanwie zapisów podatkowych. Szerzej zob. G. Zanfir-Fortuna, “Summary of the Opinion of AG Kokott in Puškár (on effective judicial remedies and lawful grounds for processing other than consent)”pdpEcho.com, 24 April 2017.

2. Konkurencja orzecznicza TSUE i ETPCz – przyczyny, skutki – przykłady.

3. Piractwo internetowe – problem linkowania – wyrok TSUE w sprawie C-160/15 – GS Media/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

4. Pojęcie aktu zaskarżalnego, np .decyzja PE dot. petycji (wyrok C-261/13 P), dostęp do sądów unijnych dla jednostki…

5. Problem kontroli sądowej w ramach obywatelskiej inicjatywy

te kwestie związane zwłaszcza z inicjatywą obywatelską są u nas w ogóle niezbadane, było już kilka wyroków Sądu – prosi się tu glosa/przegląd orzecznictwa

6. Prawa osób transpłuciowych – zasada niedyskryminacji

– b ciekawa sprawa – wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom z 12 sierpnia 2016 r. – MB / Secretary of State for Work and Pensions (Sprawa C-451/16). Pytania prejudycjalne: czy uregulowanie prawa krajowego uzależniające prawo osoby, która zmieniła płeć, do emerytury z publicznego systemu zabezpieczenia społecznego nie tylko od spełnienia fizycznych, społecznych i psychologicznych kryteriów uznania zmiany płci, ale też od pozostawania w stanie wolnym, jest zgodne z dyrektywą Rady 79/7/EWG w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego?

7. ENA i granice zasady wzajemnego zaufania – nowe sprawy o ENA to: C-270/17 PPU i C-271/17 PPU (opinia rzecznika g. M.Bobka z 26 lipca plus wyrok TSUE). Problem dotyczy tu m.in. kontroli przez sąd wykonujący (w Holandii) praw do obrony skazany w wypadku, gdy sprawa przeszła przez kilka instancji i etap wyroku łącznego. Moim zdaniem sprawy dają asumpt do dyskusji nad ostatnio żywo kontestowaną zasadą wzajemnego zaufania, np. wyrok FTK z 2016 r.

8.  Uchodźcy –  dyskusja na kanwie sprawy  – WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 6 września 2017 r. Słowacja i Węgry p. Radzie (UE), ECLI:EU:C:2017:631 (decyzja o relokacji uchodźców)

9. O procedurze 258 TFUE na kanwie sprawy C-441/17 R Komisja Europejska p. RP dotyczącej Puszczy Białowieskiej

================================================================================

Uwaga – konkurs na parce mgr – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

  Duże zainteresowanie inicjatywą Urzędu Patentowego w latach ubiegłych i poziom merytoryczny zgłaszanych prac świadczą o tym, że tematyka związana z ochroną własności intelektualnej posiada bardzo duży potencjał jako perspektywiczne pole działalności młodej kadry naukowej, dostrzegającej szanse związane z rozwojem badań i dydaktyki w tym zakresie. W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 293 prace, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc tym samym cenne źródło specjalistycznej wiedzy. Ponadto laureaci konkursu uczestniczą w licznych sympozjach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wykładowców czy panelistów.

  Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r. a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.

  Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie w Państwa jednostkach. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl.

—————

Tematy – obszary – pomysły na ciekawe prace mgr:

1. Inspirująca do dyskusji publikacja dr Anny Śledzińskiej-Simon „Is there a place for the Islamic veil in the workplace? Managerial prerogatives and the duty of reasonable accommodation in the EU anti-discrimination governance”, ERA Forum (2016) 17: 203. doi: 10.1007/s12027-016-0429-0. Artykuł dotyczy dwóch spraw toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości, których przedmiotem jest problematyka chust w miejscu pracy. Publikacja jest dostępna (Open Access) pod adresem http://link.springer.com/article/10.1007/s12027-016-0429-0  

2. “Odpowiedzialność deliktowa dostawców usług internetowych za treści generowane przez użytkowników w świetle dyrektywy 2001/29”.

Materiał badawczy: dyrektywa o społeczeństwie informacyjnym, orzecznictwo TSUE (nowy wyrok z września w spr. C‑484/14 Tobias McFadden), kilka ciekawych wyroków SN. Problemy wybrane do omówienia – kiedy dostawca odpowiada za treści użytkowników, w jaki sposób i za co (odszkodowanie/blokada treści/damnum emergens/lucrum cessans), kiedy można nakazać blokować treści (i konflikty wolność słowa vs. prawa własności intelektualnej/dobra osobiste vs. swoboda świadczenia usług). 

3. Autonomia organizacji sportowych – autonomii czyli w jakim zakresie organizacje sportowe mogą liczyć na “szczególne traktowanie” na rynku wewnętrznym. 

4. Prawna realizacja unii energetycznej

Celem pracy byłoby omówienie regulacyjnych aspektów realizacji koncepcji unii energetycznej oraz umieszczenie rozważań o charakterze ogólnym (podział kompetencji, wybór właściwej podstawy prawnej aktu, środki nadzoru nad wykonywaniem, etc…) na tle obecnego, dynamicznego procesu decyzyjnego.

Zagadnienia do wyboru, m.in.: podział kompetencji między UE a państwa członkowskie w dziedzinie energii, wyznaczanie wspólnych celów energetyczno-klimatycznych do 2020 r., wybrane zagadnienia prawnej realizacji kolejnych celów energetyczno-klimatycznych: podstawa prawna (art. 192 czy art. 194, wyznaczanie celów krajowych składających się na cel UE, konkluzje Rady Europejskiej z 2014 r. i przedstawienie koncepcji unii energetycznej w 2015 r., sposób realizacji celów wspólnych do 2030 r. (ETS, non-ETS, OZE + efektywność energetyczna), koordynacja ze strony KE, legislacja w sprawie governance – w drodze do zastąpienia polityk krajowych jedną polityką UE)

5. Regulacyjna ocena rozwoju rynków mocy w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Celem referatu byłoby omówienie zagadnień z zakresu pomocy publicznej, które są istotne do oceny krajowych rozwiązań w zakresie tzw. rynków mocy lub innych analogicznych rozwiązań. Rozważania te oparte powinny być na decyzjach oraz wytycznych KE. Wnioski wynikające z ich analizy powinny być pomocne do oceny polskiej koncepcji rynku mocy, nie tylko na tle przepisów pomocowych UE, ale też legislacji w sprawie struktury rynku energii (Electricity Market Design), której projekt KE przedstawi w I 2017 r.

6. Z prawa konkurencji UE: “Ograniczenia wertykalne w sprzedaży internetowej”

Celem referatu byłoby omówienie całkowitego zakazu producenta, aby dystrybutorzy sprzedawali przez Internet, zakaz sprzedaży na platformach internetowych typu aukcje internetowe lub Amazon, dystrybucja selektywna itp.); nadużywanie pozycji dominującej na rynku online (kto posiada pozycję dominującą w Internecie?, w jaki sposób wyznaczyć rynek, jakie nowe praktyki się pojawiają; prawo konkurencji a nowe technologie); praktyki ograniczające konkurencję przez platformy internetowe (np. pozycjonowanie wyników w wyszukiwarce, klauzule MFN).

7. Ze swobód rynkowych –  “Działalność handlowa Uber w świetle podstawowych swobód”  – padły już pytania prejudycjalne państw członkowskich, czy zakazywanie tych praktyk przez p.czł. narusza przepisy traktatowe, b ciekawy temat.

8. Prawne konsekwencje Brexit (np. dla prawa konkurencji, dla swobodnego przepływu osób lub dla zawartych umów przez UE i UK, etc etc)  – proszę zobaczyć program konferencji z 26.11 (załaczam jako plik poniżej) i zainspirować się tam zawartymi referatami, ich tematami

11. O stosowaniu sadowym Karty praw podstawowych – przykład Polski

12. Forum shopping w europejskiej przestrzeni sądowej

13. Mechanizmy ochrony praworządności w państwach członkowskich przez Unię Europejską

14. Pomiędzy fundamentalnym statusem obywatelstwa Unii a turystyką socjalną- koncepcja rzeczywistego związku w orzecznictwie TSUEC-140/12 Brey; C-333/13 Dano; C-67/14 Alimanovic 

15. Koncepcje miejsca zdarzenia i szkody wyrządzonej za pośrednictwem Internetu

16. O równości wobec prawa, zakazie dyskryminacji, uznawaniu aktów i decyzji – mandacie unijnym sądu krajowego – dyskusja na bazie orzeczenia NSA – zob.: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ADA943DFA1

17. Sądowe stosowanie prawa UE na przykładzie polskiej ustawy hazardowej oraz innych wybranych problemów praktycznych (opis: m.in. charakter przepisów technicznych, hazard w UE, autonomia proceduralna sądów krajowych, związanie sądów krajowych wyrokiem TK;  relacja TK i TS, i inne)

18. Jednolity rynek cyfrowy – tu wiele wątków np. geoblokowanie, inne…

19. Internetowe platformy dwustronne w świetle prawa konkurencji UE 

Problem dot. częściowo tematu z pkt nr 6, tj. tego jak prawo konkurencji powinno podchodzić do podmiotów, które działają na tzw. rynkach dwustronnych, będąc pośrednikami pomiędzy dwoma kategoriami użytkowników (google, e-bay, facebook, booking itd.). Jest to o tyle ciekawe, że kwestia ta stanowi jeden z podstawowych elementów agendy Jednolitego Rynku Cyfrowego.

20. Reforma zarządzania Unia Gospodarczą i Walutową w teorii i w praktyce (w czasie ostatniego kryzysu gospodarczego wprowadzono szereg zmian legislacyjnych, mających na celu usprawnienie kontroli i koordynacji działań państw członkowskich strefy euro (Europejski Semestr, wzmocniona procedura nadmiernego deficytu, procedura makroekonomicznych nierównowag, itd.). Jak wygląda to jednak w praktyce? Czy te zmiany są egzekwowane? Czy doszło do faktycznego usprawnienia?

21. Prawo konkurencji a regulacje sektorowe – na przykładzie trzeciego pakietu liberalizacyjnego w energetyce

temat jest powiąany z tematem z p nr 4, dotyczy regulacji sektorowych, które początkowo miały na celu doprowadzić do liberalizacji obszarów gospodarki tradycyjnie zarezerwowanych dla podmiotów publicznych i rozbudzenia w nich konkurencji. Jak dzisiaj jednak wygląda relacja pomiędzy regulacjami sektorowymi a prawem konkurencji? Czy ich cele są zbieżne? Warto zastanowić się nad tym na przykładzie regulacji na rynku gazu i energii elektrycznej

======================================================

INFORMACJE DLA SEMINARZYSTÓW W ROKU 2016:

Student(-ka) składa w sekretariacie Instytutu Prawa Międzynarodowego  

1. PRACĘ MAGISTERSKĄ przygotować (wydrukować) należy W TRZECH EGZEMPLARZACH:

• egzemplarz pracy przeznaczony do akt, drukowany dwustronnie, zbindowany podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*

• egzemplarz pracy przeznaczony dla recenzenta, drukowany dwustronnie, zbindowany podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*

• egzemplarz pracy przeznaczony dla promotora, drukowany dwustronnie, oprawiony w sztywnej oprawie podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*

* Praca dyplomowa musi zawierać stronę tytułową, stronę z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz stronę ze streszczeniem, słowami kluczowymi, kodem dziedziny pracy i tytułem w języku angielskim. Strony te muszą być zgodne z załączonym wzorem.

           (http://www.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/)

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – WYPEŁNIONY,  PODPISANY WŁASNORĘCZNIE PRZEZ STUDENTA I KIERUJĄCEGO PRACĄ http://www.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/

DO DZIEKANATU

3. WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ PRACY NA PŁYCIE CD-ROM – PRACA W FORMACIE PDF

4. INDEKS

======================================================

Informacja – nasz Wydział wykupił dostęp online do archiwów CMLRev – są już dostępne, także bieżące numery.

UWAGA – zgodnie z pismem Pani Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. M. Kicińskiej – Habior z dnia 04 lutego 2016r. nr BSS-441-32/2016 dot. sprawdzania prac dyplomowych przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego (licencjat, magister) z wykorzystaniem programów antyplagiatowych – każda praca będzie poddana testom na:

http://bss.uw.edu.pl/apd/ lub  https://osaweb.uw.edu.pl/home/info

Nowy załącznik pt. “Wytyczne cytowań” – wytyczne co do cytowania – m.in nazw czasopism naukowych i innych

Oficjalne zasady cytowania orzecznictwa TSUE http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/pl/

===========================

Szanowni Studenci – zasady zaliczenia seminarium: podstawą zaliczenia I semestru dla wszystkich, także tych z Państwa przebywających na stypendiach wyjazdowych – jest ustalenie tematu pracy (termin do 05 listopada 2015 roku) oraz złożenia – omówionego ze mną i zaakceptowanego) planu pracy magisterskiej – najpóźniej do 17.12.2015 roku!!! Nie oznacza to, ze nie można tych etapów zakończysz szybciej. Im szybciej – tym lepiej.

Podstawą zaliczenia II semestru (dla wszystkich) – oddanie pracy magisterskiej.

Daty i tematy seminariów w sem. zimowym 2015/2016:

2015-10-01godziny dziekańskie (dzień bez zajęć)

2015-10-08Zajęcia organizujące seminarium magisterskie dla V roku

2015-10-15Zasady pisania prac magisterskich, omawianie propozycji tematów prac – zajęcia warsztatowe / zadanie: opracować 1 stronę pracy mgr i jej wydruk przynieść na kolejne seminarium

2015-10-22Zajęcia warsztatowe cd – zasady pisania prac magisterskich – bazy danych, korzystanie z dostępnych na UW baz danych, oddanie I stron prac mgr

2015-10-29: Ostanie zajęcia warsztatowe – technika pisania prac magisterskich

2015-11-05ostateczna data ustalenia tematów prac magisterskich / spotkanie merytoryczne nt.: Wpływu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na polski przemysł energetyczny, ref. Dawid Krakowiak

2015-11-12: Spotkanie merytoryczne, ref. Dominika Jędrzejczyk nt. Autonomii regulacyjnej państw w handlu towarami ( WTO i UE ) oraz II część seminarium ref. Marek Szolc, Rola arbitrażu w private enforcement prawa konkurencji Unii Europejskiej.

2015-11-19: spotkanie merytoryczne – referuje Wojciech Rzepiński, Prawo do prywatności wobec Internetu rzeczy oraz Adam Włodarski nt wybranych aspektów prawa konkurencji w unijnym rynku rolnym.

2015-11-26Michał Dorociak, Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i pluralizm konstytucyjny w Unii Europejskiej

2-12-2015 : Połączone seminarium u profesora Barcza z ALK (godz. 17:00) pt.: “Wyjść czy nie wyjść, oto jest pytanie”, w sali A2, ul. Lipowa, Coll II. Prof. Barcz powie o wystąpieniu ze strefy euro, dr hab. Zawidzka-Łojek o art. 50 TFUE, seminarzyści referujący – o Brexicie i Grexicie. Lektura – polecam Raport pt. „Brexit to nowhere: The foreign policy consequences of “Out” N. Witney www.ecfr.eu/warsaw/publi/brexit_droga_donikd_i_jej_skutki_dla_polityki_zagranicznej 

2015-12-10spotkanie merytoryczne – referuje Marcjanna Bronowska, Sport jako działalność gospodarcza z uwzględnieniem opodatkowania przychodów z działalności sportowej

2015-12-16  seminarzyści organizują zajęcia! Jednocześnie to ostateczna data opracowania planu (spisu treści) prac magisterskich

2016-01-07Katarzyna Kunda, Ochrona renomowanego znaku towarowego w prawie unijnym oraz Edyta Stopyra, Nadużycie pozycji dominującej na rynku reklamy internetowej i usług online

2016-01-14: Maria Piekarska: Warunki dopuszczalności skargi na nieważność aktu prawa unijnego w świetle Konwencji z Aarhus

2016-01-21: Ostatnie seminarium w sem. zimowym – Paulina Siwiec: Nadużywanie pozycji dominującej na rynku gazu ziemnego Unii Europejskiej

===================================

 

Zakres materiału na egzamin magisterski: I część:

Charakter prawny i cele Unii Europejskiej/ Członkostwo w Unii Europejskiej (wejście/ zawieszenie / wystąpienie)

Podział kompetencji w Unii Europejskiej/ kompetencje Unii Europejskiej i procedura zawierania umów międzynarodowych

Rola i sposób wyłaniania instytucji UE (Rada UE / PE / KE)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako instytucja sadownicza UE (tu zwłaszcza – kompetencje / skład / rola rzeczników generalnych

Procedury przed TSUE (zwłaszcza” prejudycjalna – dokładnie / Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu unijnemu przez państwo członkowskie (art. 258, 259 oraz 260 TFUE) / Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 TFUE)

ŹRÓDŁA PRAWA UE

– prawo pierwotne – struktura / charakter prawny i znaczenie zasad ogólnych

– prawo pochodne : charakter prawny rozporządzenia / dyrektywy / decyzji / soft law

– proces implementacji prawa UE (transpozycja dyrektyw, etc)

b. ważne – PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A PRAWO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

– zasady prawa UE, zwłaszcza: pierwszeństwa / autonomii, skutku bezpośredniego, skutku pośredniego prawa UE/ Zasada autonomii proceduralnej i ekwiwalentności

– Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego

II część:

– Zasady prawa materialnego Unii Europejskiej (zasada niedyskryminacji jako podstawa integracji gospodarczej, test dostępu do rynku, harmonizacja i unifikacja, uznanie standardów)

– Swoboda towarowa (Fomuła Dassonville, Cassis de Diojon – wymogi imperatywne i zasada uznania standardów, zakaz opodatkowania dyskr. i protekc. art. 110 TFUE; ograniczenia i wyłączenia traktatowe)

– swoboda przepływu pracowników (pojęcie pracownika, korzyści socjalne, znaczenie dyrektywy 38/2004, wyłączenia-ograniczenia – traktatowe i imperatywne)

– swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości (definicje / ograniczenia i wyłączenia)

– swoboda przepływu kapitału (jw.)

– prawo konkurencji – podstawowe orzeczenia dot. art. 101 i 102 TFUE, charakterystyka art. 101 i 102, pojęcie rynku relewantnego)

===========================================

WAŻNA INFORMACJA – tematy prac magisterskich należy zgłaszać (nie dotyczy to studentów MISH) do 30 stycznia. Proszę zapoznać się z formularzami na:  http://www3.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/ 

—————————————————————————

Zachęcam moich seminarzystów aby przy wyborze tematów prac pomyśleli o ewentualnych możliwościach związanych z danym tematem pracy – na przykład możliwości wzięcia udziału w jednym z wielu konkursów dla prac magisterskich,.

Konkursy dla prac magisterskich:

1. http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/

2. Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego organizowany przez Sąd Polubowny przy KIG (http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska)

3. UOKik: zob odp stronę www!

——————

WYTYCZNE – zasady cytowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Nie ma jednolitego wzoru cytowania orzecznictwa ETPC. Zgodnie jednak z oficjalnymi zaleceniami, forma cytowania wyroków ETPC od 1998 do 2007 r. ma następujące elementy: nazwa sprawy (kursywa), numer, odpowiedni paragraf (gdy odnosimy się do tej części wyroku), skrót ETPC, rok i numer tomu (ale uwaga od 2008 roku nie ma tomów spraw). Jednak w celu ujednolicenia zapisu orzecznictwa ETPC i TS UE zalecana jest wersja według wzoru:

Dane o orzeczeniach znajdziemy w bazie HUDOC:

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2″:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}

W praktyce często spotykanym wzorem cytowania jest także:

Teoretycznie sprawom rozstrzyganym przez ETPC jest nadawany także numer ECLI, ale nie przyjęło się jeszcze go podawać.