Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium magisterskie V rok

SEMINARIUM V ROKU w roku akademickim 2019/2020

 każdy wtorek, w godz. 18:30 – 20:00    Collegium Iuridicum IV  sala 114 IPM

Najbliższe zajęcia:

Od 11 marca 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku (w zw z zarządzeniem JM Rektora UW z 10.03.2020 nr 50) zajęcia na UW nie odbywają się w zw z zagrożeniem epidemią koronawirusa.

UWAGA – jestem jednak dostępny mailowo przez cały czas.

————————

DATY I TEMATY – semestr LETNI 2019/20

 1. 2020-02-18 ref. Paweł Zabielski i ref. Martyna Kruś
 2. 2020-02-25
 3. 2020-03-03 ref. Ada Dunin – Imbro i Hubert Smoliński
 4. 2020-03-10
 5. 2020-03-17  ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna
 6. 2020-03-24 – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna
 7. 2020-03-31 – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna
 8. 2020-04-07 – ODWOŁANE, w zw z epidemią koronowirusa, nowy termin zostanie podany gdy wyjaśni się sytuacja epidemiologiczna
 9. 2020-04-21  –  spotkanie, ref. Julia Piotrkowicz
 10. 2020-04-28
 11. 2020-05-05
 12. 2020-05-12
 13. 2020-05-19
 14. 2020-05-26
 15. 2020-06-02
 16. 2020-06-09

—————————

sem. zimowy 2019/20

w semestrze letnim:

======================================================

INFORMACJE DLA SEMINARZYSTÓW W ROKU 2016:

Student(-ka) składa w sekretariacie Instytutu Prawa Międzynarodowego  

1. PRACĘ MAGISTERSKĄ przygotować (wydrukować) należy W TRZECH EGZEMPLARZACH:

• egzemplarz pracy przeznaczony do akt, drukowany dwustronnie, zbindowany podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*

• egzemplarz pracy przeznaczony dla recenzenta, drukowany dwustronnie, zbindowany podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*

• egzemplarz pracy przeznaczony dla promotora, drukowany dwustronnie, oprawiony w sztywnej oprawie podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*

* Praca dyplomowa musi zawierać stronę tytułową, stronę z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz stronę ze streszczeniem, słowami kluczowymi, kodem dziedziny pracy i tytułem w języku angielskim. Strony te muszą być zgodne z załączonym wzorem.

           (http://www.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/)

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – WYPEŁNIONY,  PODPISANY WŁASNORĘCZNIE PRZEZ STUDENTA I KIERUJĄCEGO PRACĄ http://www.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/

DO DZIEKANATU

3. WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ PRACY NA PŁYCIE CD-ROM – PRACA W FORMACIE PDF

======================================================

Informacja – nasz Wydział wykupił dostęp online do archiwów CMLRev – są już dostępne, także bieżące numery.

UWAGA – zgodnie z pismem Pani Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. M. Kicińskiej – Habior z dnia 04 lutego 2016r. nr BSS-441-32/2016 dot. sprawdzania prac dyplomowych przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego (licencjat, magister) z wykorzystaniem programów antyplagiatowych – każda praca będzie poddana testom na:

http://bss.uw.edu.pl/apd/ lub  https://osaweb.uw.edu.pl/home/info

Nowy załącznik pt. “Wytyczne cytowań” – wytyczne co do cytowania – m.in nazw czasopism naukowych i innych

Oficjalne zasady cytowania orzecznictwa TSUE http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/pl/

 

Uwaga do kwestii jak cytowac akty unijne sprzed wejścia Pl do UE:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000283/O/D20160283.pdf : 5. par. 161a: W przypadku aktów normatywnych, o których mowa w ust. 1, ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. przytacza się obok oznaczenia dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akt przed tym dniem, również oznaczenie: 1) rozdziału, tomu i strony dziennika urzędowego – wydanie specjalne, w którym ogłoszono ten akt w języku polskim – jeżeli akt ten nie był nowelizowany; 2) rozdziału, tomu i strony dziennika urzędowego – wydanie specjalne, w którym ogłoszono ten akt w języku polskim, z dopiskiem „z późn. zm.”, po którym nie zamieszcza się odnośnika – jeżeli akt ten był nowelizowany przed dniem 1 maja 2004 r. 6. Oznaczenie dziennika urzędowego – wydanie specjalne dodaje się po myślniku i formułuje w postaci: „… (skrót nazwy dziennika urzędowego) rozdz. …, t. …, str. …”.

Zakres materiału na egzamin magisterski: I część:

Charakter prawny i cele Unii Europejskiej/ Członkostwo w Unii Europejskiej (wejście/ zawieszenie / wystąpienie)

Podział kompetencji w Unii Europejskiej/ kompetencje Unii Europejskiej i procedura zawierania umów międzynarodowych

Rola i sposób wyłaniania instytucji UE (Rada UE / PE / KE)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako instytucja sadownicza UE (tu zwłaszcza – kompetencje / skład / rola rzeczników generalnych

Procedury przed TSUE (zwłaszcza” prejudycjalna – dokładnie / Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu unijnemu przez państwo członkowskie (art. 258, 259 oraz 260 TFUE) / Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 TFUE)

ŹRÓDŁA PRAWA UE

– prawo pierwotne – struktura / charakter prawny i znaczenie zasad ogólnych

– prawo pochodne : charakter prawny rozporządzenia / dyrektywy / decyzji / soft law

– proces implementacji prawa UE (transpozycja dyrektyw, etc)

b. ważne – PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A PRAWO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

– zasady prawa UE, zwłaszcza: pierwszeństwa / autonomii, skutku bezpośredniego, skutku pośredniego prawa UE/ Zasada autonomii proceduralnej i ekwiwalentności

– Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego

II część:

– Zasady prawa materialnego Unii Europejskiej (zasada niedyskryminacji jako podstawa integracji gospodarczej, test dostępu do rynku, harmonizacja i unifikacja, uznanie standardów)

– Swoboda towarowa (Fomuła Dassonville, Cassis de Diojon – wymogi imperatywne i zasada uznania standardów, zakaz opodatkowania dyskr. i protekc. art. 110 TFUE; ograniczenia i wyłączenia traktatowe)

– swoboda przepływu pracowników (pojęcie pracownika, korzyści socjalne, znaczenie dyrektywy 38/2004, wyłączenia-ograniczenia – traktatowe i imperatywne)

– swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości (definicje / ograniczenia i wyłączenia)

– swoboda przepływu kapitału (jw.)

– prawo konkurencji – podstawowe orzeczenia dot. art. 101 i 102 TFUE, charakterystyka art. 101 i 102, pojęcie rynku relewantnego)

===========================================

WAŻNA INFORMACJA – tematy prac magisterskich należy zgłaszać (nie dotyczy to studentów MISH) do 30 stycznia. Proszę zapoznać się z formularzami na:  http://www3.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/ 

—————————————————————————

Zachęcam moich seminarzystów aby przy wyborze tematów prac pomyśleli o ewentualnych możliwościach związanych z danym tematem pracy – na przykład możliwości wzięcia udziału w jednym z wielu konkursów dla prac magisterskich,.

Konkursy dla prac magisterskich:

1. http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/

2. Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego organizowany przez Sąd Polubowny przy KIG (http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska)

3. UOKiK: zob odp stronę www na stronie Urzędu!

4. Pojawił się konkurs na najlepsza pracę fundacji women in law – http://www.womeninlaw.pl/ – dla studentek, którego organizatorem jest Fundacja, zaś sponsorami nagród i wyróżnień są partnerzy merytoryczni Fundacji, m.in. CMS Cameron McKenna, Maruta Wachta oraz LSW. Do wygrania są nagrody pieniężne plus trzymiesięczny staż w kancelarii, która jest fundatorem danego miejsca lub wyróżnienia. Konkurs jest adresowany do studentek, które piszą pracę magisterską w obszarze prawa i nowych technologii.

——–

WYTYCZNE – zasady cytowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Nie ma jednolitego wzoru cytowania orzecznictwa ETPC. Zgodnie jednak z oficjalnymi zaleceniami, forma cytowania wyroków ETPC od 1998 do 2007 r. ma następujące elementy: nazwa sprawy (kursywa), numer, odpowiedni paragraf (gdy odnosimy się do tej części wyroku), skrót ETPC, rok i numer tomu (ale uwaga od 2008 roku nie ma tomów spraw). Jednak w celu ujednolicenia zapisu orzecznictwa ETPC i TS UE zalecana jest wersja według wzoru:

Dane o orzeczeniach znajdziemy w bazie HUDOC:

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2″:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}

W praktyce często spotykanym wzorem cytowania jest także:

Teoretycznie sprawom rozstrzyganym przez ETPC jest nadawany także numer ECLI, ale nie przyjęło się jeszcze go podawać.