Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Seminarium magisterskie V rok

SEMINARIUM V ROKU w roku akademickim 2021/2022

UWAGA – w zw z rozwijającą się epidemią COVID-19 w okresie 29.11 do 12.12.2021 zajęcia będą w trybie ZDALNYM.
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/oig-dcki-ade
NAJBLIŻSZE SEMINARIUM TO:

23.11 – Indywidualne konsultacje ramowych planów pracy mgr (planu rozdziałów) w sali 114 (seminaryjnej).

—————————————-

Plan seminarium na semestr zimowy 2021/2022

05.10 – seminarium organizacyjne
12.10 – PRASÓWKA – dyskusja na wybrane przez seminarzystów problemy dot. stosowania prawa UE w Polsce oraz referat: B. Sip, ref. o sytuacji uchodźców na granicy Polski i Białorusi, z oceną prawną i socjologiczną problemu. Załączam Materiał (PDF) poniżej – proszę o lekturę.
19.10 – Warsztaty I dotyczące pisania pracy magisterskiej: tematyka i temat pracy mgr, budowa pracy magisterskiej
26.10. – Warsztaty II dotyczące pisania pracy magisterskiej: tematyka i temat pracy mgr, budowa pracy magisterskiej
02.11 – Dzień wolny – decyzją Dziekana. Warsztaty III dotyczące pisania pracy magisterskiej: bazy danych bibliotecznych, technika pisania pracy
09.11 – Termin na podanie zakresu analizy pracy mgr / dyskusja ogólna – „prasówka” – na tematy problemów w zw z stosowaniem prawa UE w polskim porządku krajowym
16.11 – Termin na wskazanie TYTUŁU PRACY MGR / I referat i dyskusja, ref. Milena Machała na temat pracy mgr (Dostęp do bazy danych jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorcy)
23.11 – Indywidualne konsultacje ramowych planów pracy mgr (planu rozdziałów).
30.11 – referat i dyskusja, ref. Jakub Jasiński
07.12 – I ogólny konspekt planu pracy mgr / warsztaty z zasad pisania pracy magisterskiej – przegląd stanu prac
14.12 – IV referat i dyskusja, ref. … – temat i osoba referująca zostanie ustalona
21.12 – seminarium przedświąteczne
11.01 – V i VI referat i dyskusja, ref. … – temat i osoba referująca zostanie ustalona
18.01 – VII i VIII referat i dyskusja, ref. … – temat i osoba referująca zostanie ustalona
25.01 –

=====================================================================================

Przedstawiam, jako inspiracja do poszukiwań tematów prac magisterskich –
1. Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania w świetle strukturalnego zagrożenia dla praworządności w państwie członkowskim UE
2. Zapewnienie skuteczności prawa UE poprzez stosowanie przepisów Karty praw podstawowych w relacjach horyzontalnych

I kolejny pomysł – Zakres stosowania prawa Unii Europejskiej na obszarze Irlandii Północnej w świetle Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej do umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
Autor mógłby opisać jakiego rodzaju przepisy UE mają zastosowanie w Irlandii Północnej, jakie są mechanizmy zmiany listy unijnych aktów prawnych stosowanych na tym terytorium oraz przeanalizować główne zmiany do Protokołu zaproponowane w ostatnich miesiącach przez Zjednoczone Królestwo oraz te zaproponowane przez Komisję Europejską.
——–

A tu pomysły wypracowane na sem doktorskim i moje własne oraz przyjęte w EUI (Florencja) tematy LLM i prac doktorskich – w roku 2020 – warto poczytać i zastanowić się nad własnym tematem. Zawsze kierując się dlaczego chcę pisać o tym temacie, jakie stawiam pytanie (pytania) badawcze, po co chce o tym pisać i co wniesie to nowego, czego już nie powiedziano – tu oczywiście z umiarem traktować należy ten element nowości, ale warto znaleźć temat, który nie jest już opracowany w setkach publikacji.

Tematy z EUI:

Ph.D. research: Exclusive Equality? Third-Country-Nationals’ Right to Equality and Non-Discrimination under EU Law

LL.M. research: Extending the concept of consumer to minority shareholder: a new scenario for private enforcement

Ph.D. research: Below the ECJ’s Radar: How the Non-referring Majority of National Courts Approach Procedural Autonomy

Ph.D. research: Accountability and review in the global space: which guarantees against ICANN’s administrative action?

LL.M. research: The CJEU and a ‘Jurisprudence of Crisis-Management’: Influenced by and Influencing Political Developments?

Ph.D. research: The comprehensive dimension of post-Lisbon trade agreements and its in-depth effect on the liberalisation of trade in services

Ph.D. research: A Hybrid Solution to Artificial Intelligence Regulation: implementing ethics through a bottom-up approach via Virtual Platforms (Video Games)

Ph.D. research: The Concept of Vulnerability in the European Courts’ Case-Law on Immigration Detention

Ph.D. research: The judge as a lawmaker. Comparative study of legal pluralism in private law

Ph.D. research: Standards of causation in international environmental disputes: a normative and empirical assessment

Ph.D. research: Transnational Militant Democracy: Investigating the EU’s challenges in whether and how not to tolerate intolerant Member States

Ph.D. research: The Constitutional Relationship Between EU Member States: The Role of Equality among Member States

Ph.D. research: Constitutional pluralism: the role of a dialogue between national constitutional courts and the Court of Justice of the European Union

Ph.D. research: Citizenship revisited: Do we need it? Exploring the tensions between the constitutions of Member States and the EU

LL.M. research: An Intellectual Property Rights Approach to Data Disclosure (provisional)

LL.M. research: Disclosure of Personal Information of Public Interest: Walking the Tightrope Between Transparency and Data Protection

Ph.D. research: What should constitutional democracies learn from populism?

LL.M. research: Efficiency and effectiveness in European Contract Law – How can the Regulation 261/2004 make sure that airplanes land on time?

Ph.D. research: Artificial Intelligence and Human Rights in Border and Immigration Control: A Comparative Study of the E.U. and the U.S. policies

Ph.D. research: Regulating the use of Artificial Intelligence for automated decision-making

Ph.D. research: The Normative Implications of Multi-sided Market Theory in Competition Law

Ph.D. research: Non-standard work in the European Union: the precariousness perspective

Ph.D. research: Competition LawasaLimited-PurposePolicy?

Ph.D. research: The Role of International Law in Managing Conflicts over Marine Living Resources – A Sociological Examination of Fisheries Law

Ph.D. research: Challennges and opportunities of Artificial Intelligence for a meaningful human rights protection

Ph.D. research: Use of Force in a Changing Climate

Ph.D. research: The Myth of Technological Neutrality: The Post-Ownership Paradigm in the Digital Environment and its

Normative Implications

Ph.D. research: Reason-Giving and Due Care: Accountability Challenges of Composite Administrations

LL.M. research: The Use of Private Security and Military Contractors (PSMCs) in EU Military Operations

Ph.D. research: The EU as an Agent of Social Justice?

Ph.D. research: The Interpretation of Autonomous Concepts before the Court of Justice of the EU and the Influence of their National Counterpart. A Legal-linguistic Perspective

Ph.D. research: Judicial Review and Legal Accountability of Executive Discretionary Decision-Making in the EU

Ph.D. research: Non-Traditional Sources of International Law and Reasons for their Growing Impact

Ph.D. research: Making the Public Private in International Investment Law

LL.M. research: Civil Legal Aid in Europe: A Comparative Perspective

Ph.D. research: Strengthening State accountability for cultural rights’ violations in Asia

LL.M research: Antiquities Looting and the Law

Pomysły własne: inspiracje do prac magisterskich (tematy , zakresy, problemy):

1. Działalność platform internetowych a zakaz dyskryminacji w obszarze zatrudnienia

– rozważenie problemów takich jak pytanie o algorytmiczną dyskryminację, która może zachodzić w obszarach takich jak rekrutacja czy nawet wysokość wynagrodzeń ustalanych w sposób dynamiczny w związku ze stosowaniem algorytmów. Problem mógłby stać się punktem wyjścia dla szerszego rozważenia pozycji platform i tego w jaki sposób powinny one (czy nie powinny?) podlegać regulacji, czy w rzeczywistości już powinny być w stosunku do nich stosowane jakieś wymogi – właśnie w tych obszarach, które mogą być postrzegane jako elementy unijnych regulacji dotyczących zakazu dyskryminacji w zakresie zatrudnienia? Problem mógłby być rozważony w świetle zarówno przepisów RODO jak i propozycji Komisji z Białej księgi w sprawie sztucznej inteligencji.

2. Naruszenie prawa do znaku towarowego poprzez niestandardowe użycie

– zagadnienie używania znaku w inny sposób niż poprzez oznaczenie towaru lub usługi, przykładowo szyld, reklama. Jest już kilka wyroków w tym zakresie (m.in. C-17/06 Celine, C-206/01 Arsenal, C-112/99 Toshiba, C-487/07 L’oreal), jest też trochę orzeczeń polskich. Problem dotyczy np. warsztatów samochodowy, które używają znaków znanych marek w celu przyciągnięcia klientów. 

3.  Praktyczny i teoretyczny wymiar orzeczeń TSUE w sprawach frankowych

– jest nowe orzeczenie SN, z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18), a chodzi o możliwość stwierdzenia nieważności umowy kredytowej w przypadku abuzywności postanowień dot. ryzyka walutowego. Dużo materiału, tylko trzeba rozumieć pewne konstrukcje. Temat to tylko sugestia, można tu znaleźć wiele wariantów np w odniesieniu do ochrony konsumenta z dyrektywy konsumenckiej, etc

4. Horyzontalne stosowanie Karty praw podstawowych w UE

– rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i sukcesywne zwiększanie ochrony prawnej dla jednostek w UE, wpływ stosowania Karty praw podstawowych między jednostkami na prawo pracy w PCz, generalnie – stosowanie poziome praw i prawa UE, ciekawym zagadnieniem jest także skutek horyzontalny dyrektyw / a także traingularny skutek tych aktów

5. UE vs. GAFA – w jaki sposób UE reguluje działalność platform internetowych

– różne formy regulacji – działalność Komisji, orzecznictwo TSUE, działalność legislacyjna (RODO, prace nad Kodeksem Usług Cyfrowych) – główne problemy – sharing economy, odpowiedzialność platform za treści, walka z dezinformacją, ochrona praw autorskich i danych osobowych (do wyboru, bo wszystkie to już objętościowo bardziej na doktorat)

6. Osiągnięcie neutralności klimatycznej UE

– kompetencje UE w zakresie ochrony środowiska vs. transformacja całej gospodarki, komunikat Europejski Zielony Ład, czyli moc prawna soft law, analiza prawa klimatycznego, zgodność działań UE z prawem międzynarodowym (Porozumienie Paryskie), istnienie prawa podstawowego do ochrony środowiska?

7. Granice dialogu TSUE z sądami krajowymi w świetle ostatniego orzeczenia FTK

– wyrok Weiss i in. jako przykład problemów z jakimi wiąże się wielość ośrodków interpretacyjnych (np. w kontekście teorii multicentryczności), granice zasady pierwszeństwa prawa UE i zasady przyznania, ewolucja sporów o wyłączność interpretacyjną między sądami krajowymi (konst.) i TSUE

8. Kompetencje UE do reagowania na sytuacje kryzysowe (na przykładzie pandemii Covid-19)

– omówienie działań UE w związku z pandemią (wspólne zamówienia publiczne, mechanizm ochrony cywilnej aktywowany przez Włochy, utrzymanie swobody przepływu towarów, zamknięcie zewnętrznych granic UE etc.), analiza na ile niezbędne są nowe kompetencje w dziedzinie ochrony zdrowia lub wnioski de lege ferenda dot. wykorzystania istniejących mechanizmów kryzysowych

9. Narzędzia służące kontroli wdrożenia prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego

– np. w świetle przeglądu regulacji rynku wspólnego, celu procentowego we wdrażaniu dyrektyw i wyroku w sprawie C‑543/17 KE p. Belgii (obowiązek sporządzania tabel korelacji)

10. Synergia legislacyjna w unijnym porządku prawnym w ramach realizacji strategii Nowego Zielonego Ładu

– celem rozważań w ramach zaproponowanego tematu miałoby być prześledzenie oraz opisanie przykładów dostosowywania unijnej legislacji do założeń Nowego Zielonego Ładu. Dotyczy to m.in. pakietu Sustainable Finance, którego centralny element stanowi Rozporządzenie dot. klasyfikacji działalności zrównoważonej pod względem środowiskowym (tzw. taksonomia), rewizji Dyrektywy dot. opodatkowania produktów energetycznych (mającej na celu m.in. fiskalne promowanie OZE), rewizji Dyrektywy NFRD (co ma umożliwić promowanie działalności pro-środowiskowej w dokumentach sprawozdawczych podmiotów komercyjnych), reformy systemu EcoLabel i kilku dalszych inicjatyw, które mają zostać zmienione w taki sposób, aby stymulować i wspomagać realizację celu neutralności klimatycznej netto w perspektywie 2050 r. Badane akty legislacyjne dowiodą podporządkowywania wybranych unijnych ram prawnych (dotychczas poza ścisłym zakresem polityki energetyczno-klimatycznej UE) ambicjom Nowego Zielonego Ładu i ukażą zjawisko wykorzystywania dotychczasowych instrumentów prawnych do celów polityki energetyczno-klimatycznej UE, co kreuje zjawisko synergii legislacyjnej, z korzyścią dla skutecznej realizacji Green Deal. Zakres badań zostanie doprecyzowany na podstawie wypracowywania planu pracy.

11. Charakter prawny świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii/kogeneracji w UE  // Charakter prawny świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) w UE

– prace miałaby udzielić odpowiedzi na pytania jaki jest status prawny wprowadzonych na szczeblu unijnym świadectw pochodzenia. W którym momencie powstaje prawo majątkowe wynikające z tych świadectw pochodzenia?

Czy prawo takie jest towarem giełdowym czy instrumentem finansowym?

12. Mechanizmy liberalizacji rynku energii w prawie UE

– praca charakteryzowałaby mechanizmy unijne odmonopolizowania rynków energii w państwach członkowskich, czyli różne postacie tzw. unbundlingu / ewentualnie analiza porównawcza wdrożenia tych mechanizmów w wybranych państwach członkowskich. Świetnym przykładem jest odmienne wdrożenie zasady TPA (third party access) w ciepłownictwie w zależności od państwa

13. Środki prawne przeciwdziałania klęskom żywiołowym w świetle Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

– praca mogłaby zgłębić prawne możliwości stosowania mechanizmów walki ze skutkami klęsk żywiołowych na przykładzie działań w związku z pandemią koronawirusa wywołującą chorobę COVID-19. Autor mógłby pokusić się o ocenę skuteczności wydolności takiego mechanizmu prawnego.

14.  Wpływ postępowania antymonopolowego prowadzonego przez Komisję Europejską na bieg postępowań w sądach krajowych

– Autor (-ka) mógłby scharakteryzować charakter prawny postępowania antymonopolowego w UE i jego dwutorowość w zderzeniu z postępowaniami sądowymi prowadzonymi w sądach krajowych na gruncie danego antymonopolowego działania. Praca udzielałaby odpowiedzi na pytanie, czy decyzja KE stanowi prejudykat do wydania orzeczeń w sądach badających spory w tym przedmiocie

15.  System unijnych sankcji ekonomicznych za niewykonanie wyroków TSUE przez państwo członkowskie

– temat koncentrujący się na mechanizmach stosowania przymusu finansowego przez Komisję Europejską i TSUE – wiele wariantów szczegółowych  

16. Poziom ochrony praw człowieka w ramach różnych reżimów prawnych – niejednolity standard w Unii Europejskiej

– analiza relewantnych aktów prawnych – Karta Praw Podstawowych (w szczególności art. 53), Europejska Konwencja Praw Człowieka (w szczególności art. 53) oraz wybranych postanowień konstytucji krajowych (wraz z uzasadnieniem, dlaczego te państwa. Następnie interpretacja orzecznictwa: TSUE, ETPC, wybranych trybunałów konstytucyjnych.

Orzeczenia TSUE: m.in. Melloni (C-399/11), Jeremy F (C-168/13), Zarraga (C-491/10) / Orzeczenia ETPC: m.in. Bosphorus p. Irlandii (45036/98), Povse p. Austrii (3890/11), Avotiņš p. Łotwie (17502/07), Romeo Castaño p. Belgii (8351/17) / Orzeczenia krajowe: m.in. FTK – saga Solange (I, II i III), polski TK – (K18/04), (SK 45/09), (P 1/05), włoski TK (Frontini).

17. Miękka procedura dialogu, mechanizm prewencji i mechanizm sankcji – unijna droga do oceny praworządności

– analiza przede wszystkim: art. 2 i art. 7 TUE (zestawienie ze sobą tych dwóch postanowień) oraz art. 49 KPP a 19 TUE. Ocena działalności unijnych instytucji, sposobu zastosowania relewantnych przepisów traktatowych. Analiza bogatego orzecznictwa TS dot. m.in. KRS czy SN (C-791/19 R, C-619/18, C-585/18, C-624/18, C-625/18, C-558/18 i C-563/18). Odniesienie się do odpowiedzi polskich organów sądowych. Analiza możliwości wpływu opinii organizacji pozarządowych na ocenę praworządności. Pytanie o kompetencje UE.

18. Obszar badawczy: Unijne mechanizmy współpracy sądowej a ochrona praw podstawowych

tym przypadku możliwość wyboru: ocena działania Europejskiego Nakazu Aresztowania, Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego lub unijnej współpracy cywilnej organów sądowych. W ramach tego tematu potrzeba wyodrębnienia konkretnego prawa np. ne bis in idem, prawa do skutecznej ochrony sądowej, praw absolutnych (od których nie przysługuje żadne odstępstwo). Możliwość oceny działania ENA w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Konieczność poszukania właściwego obszaru badawczego poprzez analizę relewantnej literatury przedmiotu.

19.  „Nadtranspozycja” dyrektyw – zjawisko pozłacania (gold-plating’u)

 – Autor/ka mógłby przybliżyć problem pozłacania dyrektyw UE w przepisach krajowych, które je transponują, zastanowić się nad przyczynami (przemycanie niepopularnych decyzji na poziomie krajowym, obawa przed zarzutem niewystarczającej transpozycji, błąd w tłumaczeniu dyrektyw, etc.), próbami przeciwdziałania temu zjawisku (wraz z opisem instrumentarium i oceną jego skuteczności) przez instytucje unijne oraz instytucje państwowe w wybranych państwach członkowskich, a także przeanalizować jaki wpływ ma to zjawisko na harmonizację przepisów w UE.

20.  Akty delegowane a akty wykonawcze – kryteria wyboru

Autor/ka mogłaby dokonać analizy przepisów traktatowych, przybliżyć negocjacje międzyinstytucjonalne próbujące ustanowić klarowne kryteria wyboru, dokonać krytycznej analizy porozumienia międzyinstytucjonalnego z 18 czerwca 2019 r. o niewiążących kryteriach stosowania art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i przeanalizować orzecznictwo TSUE w tym zakresie (czy jest ono konsekwentne, czy można z nich wywieźć abstrakcyjne kryteria?). Autor/ka mogłaby także pochylić się nad lizbonizacją aktów prawnych odnoszących się do tzw. procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. 

21. Aspekty etyczne wykorzystania Sztucznej Inteligencji w systemach sądowniczych 

Autor/ka mógłby przybliżyć kwestie etyczne związane z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji (SI) w narzędziach wspierających sądy. Dokumentami wartymi analizy są: European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment wydanego przez Radę Europy, a także dokumentu Komisji Europejskiej Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji. Autor/ka mógłby również odnieść się do problemów związanych z narzędziami wykorzystującymi SI (jak np. COMPAS) używanymi przez sędziów w USA, a także na przykład do rozwijających się przepisów i orzecznictwa zabraniających używania pewnych informacji (w celu np. przewidywania wyroków w oparciu o poprzednio wydane przez konkretnych sędziów) we Francji.  

 22. Realizacja powszechnego dostępu do prawa oraz orzeczeń sądowych poprzez otwarte dane 

Autor/ka mógłby przybliżyć prawodawstwo unijne w zakresie otwartych danych i rozważyć w jaki sposób otwarte dane realizują powszechny dostęp do prawa oraz orzeczeń sądowych. Autor/ka powinien wziąć pod uwagę kwestię ochrony danych osobowych (anonimizacja/pseudonimizacja). Warto sięgnąć do przykładu projektu masowej publikacji wyroków sądowych we Francji oraz projektów z tego zakresu zawartych w dokumencie „Plan działania na lata 2019–2023 dotyczący e-sprawiedliwości”.

23.  Granice ochrony prawnoautorskiej w świetle prawa Unii Europejskiej – temat aktualny, a to ze względu na szereg wyroków TSUE rozszerzających ochronę zarówno przedmiotowo, jak i funkcjonalnie (np. wyroki w sprawach: Brompton Bicycle, BSA, FAPL, Footbal Datco, Cofemel)

24. Slogany i krótkie hasła jako znaki towarowe w prawie Unii Europejskiej – temat eksploatowany – ale sporo nowych wyroków, dużo literatury, z którymi można polemizować i przedstawić własną ocenę. 

——————-

Proszę pamiętać – zainteresowania i wybór obszaru – to I krok, ale potem – porządne sprawdzenie literatury na dany temat, odpowiedź “co się pisze” o danym problemie w lit. polskiej i także zagranicznej.

Załączam pliki dot. obron. WAŻNE!

————————–

KONKURSY  m.in dot prac mgr: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/konkursy

————————

Ukazało się zarządzenie JM Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf). Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 10 czerwca 2020 r. i od tego czasu obowiązywać będzie uproszczony sposób procedowania przy obronach zdalnych:

1. Promotor zwraca się do kierownika katedry o wyznaczenie terminu oraz powołanie komisji na egzamin dyplomowy 

2. Sekretariat, po wprowadzeniu terminu obrony do systemu, wysyła wiadomość o obronie do dziekanatu.

3. Student uzupełnia na platformie APD streszczenia pracy oraz słowa kluczowe, a także wygrywa do APD pracę magisterską w formacie pdf (instrukcja kodów- ostatnia strona: https://www.wpia.uw.edu.pl/uploads/media/5eb69cb6d6e98/rd-11-4-2020.pdf?v1&fbclid=IwAR22pk5e8w8YQyeHHknxZZfHMTZ3aNQAz8S_rXGfI-giGBWwcNr7Ne5FZpc).

4. Student pisze maila do dziekanatu z prośbą o wyliczenie absolutorium.

5. Student oraz promotor składają odpowiednie oświadczenia w APD.

6. Promotor oraz recenzent wypełniają recenzje w APD.
7. Komisja:
obraduje online, łącząc się ze sobą oraz studentem za pomocą programu Google Meet i przeprowadza obronę zdalnie.
8. Przewodniczący komisji wypełnia w APD protokół obrony. Wszyscy członkowie komisji zatwierdzają niezwłocznie protokół w APD.

======================================================

Informacja – nasz Wydział wykupił dostęp online do archiwów CMLRev – są już dostępne, także bieżące numery.

UWAGA – zgodnie z pismem Pani Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. M. Kicińskiej – Habior z dnia 04 lutego 2016r. nr BSS-441-32/2016 dot. sprawdzania prac dyplomowych przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego (licencjat, magister) z wykorzystaniem programów antyplagiatowych – każda praca będzie poddana testom na:

http://bss.uw.edu.pl/apd/ lub  https://osaweb.uw.edu.pl/home/info

Nowy załącznik pt. “Wytyczne cytowań” – wytyczne co do cytowania – m.in nazw czasopism naukowych i innych

Oficjalne zasady cytowania orzecznictwa TSUE http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/pl/

——————-

Uwaga do kwestii jak cytować akty unijne sprzed wejścia Pl do UE:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000283/O/D20160283.pdf : 5. par. 161a: W przypadku aktów normatywnych, o których mowa w ust. 1, ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. przytacza się obok oznaczenia dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akt przed tym dniem, również oznaczenie: 1) rozdziału, tomu i strony dziennika urzędowego – wydanie specjalne, w którym ogłoszono ten akt w języku polskim – jeżeli akt ten nie był nowelizowany; 2) rozdziału, tomu i strony dziennika urzędowego – wydanie specjalne, w którym ogłoszono ten akt w języku polskim, z dopiskiem „z późn. zm.”, po którym nie zamieszcza się odnośnika – jeżeli akt ten był nowelizowany przed dniem 1 maja 2004 r. 6. Oznaczenie dziennika urzędowego – wydanie specjalne dodaje się po myślniku i formułuje w postaci: „… (skrót nazwy dziennika urzędowego) rozdz. …, t. …, str. …”.

Zakres materiału na egzamin magisterski: I część:

Charakter prawny i cele Unii Europejskiej/ Członkostwo w Unii Europejskiej (wejście/ zawieszenie / wystąpienie)

Podział kompetencji w Unii Europejskiej/ kompetencje Unii Europejskiej i procedura zawierania umów międzynarodowych

Rola i sposób wyłaniania instytucji UE (Rada UE / PE / KE)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako instytucja sadownicza UE (tu zwłaszcza – kompetencje / skład / rola rzeczników generalnych

Procedury przed TSUE (zwłaszcza” prejudycjalna – dokładnie / Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu unijnemu przez państwo członkowskie (art. 258, 259 oraz 260 TFUE) / Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 TFUE)

ŹRÓDŁA PRAWA UE

– prawo pierwotne – struktura / charakter prawny i znaczenie zasad ogólnych

– prawo pochodne : charakter prawny rozporządzenia / dyrektywy / decyzji / soft law

– proces implementacji prawa UE (transpozycja dyrektyw, etc)

b. ważne – PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A PRAWO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

– zasady prawa UE, zwłaszcza: pierwszeństwa / autonomii, skutku bezpośredniego, skutku pośredniego prawa UE/ Zasada autonomii proceduralnej i ekwiwalentności

– Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego

II część:

– Zasady prawa materialnego Unii Europejskiej (zasada niedyskryminacji jako podstawa integracji gospodarczej, test dostępu do rynku, harmonizacja i unifikacja, uznanie standardów)

– Swoboda towarowa (Fomuła Dassonville, Cassis de Diojon – wymogi imperatywne i zasada uznania standardów, zakaz opodatkowania dyskr. i protekc. art. 110 TFUE; ograniczenia i wyłączenia traktatowe)

– swoboda przepływu pracowników (pojęcie pracownika, korzyści socjalne, znaczenie dyrektywy 38/2004, wyłączenia-ograniczenia – traktatowe i imperatywne)

– swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości (definicje / ograniczenia i wyłączenia)

– swoboda przepływu kapitału (jw.)

– prawo konkurencji – podstawowe orzeczenia dot. art. 101 i 102 TFUE, charakterystyka art. 101 i 102, pojęcie rynku relewantnego)

===========================================

WAŻNA INFORMACJA – tematy prac magisterskich należy zgłaszać (nie dotyczy to studentów MISH) do 30 stycznia. Proszę zapoznać się z formularzami na:  http://www3.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/ 

—————————————————————————

Zachęcam moich seminarzystów aby przy wyborze tematów prac pomyśleli o ewentualnych możliwościach związanych z danym tematem pracy – na przykład możliwości wzięcia udziału w jednym z wielu konkursów dla prac magisterskich,.

Konkursy dla prac magisterskich:

1. http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/

2. Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego organizowany przez Sąd Polubowny przy KIG (http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska)

3. UOKiK: zob odp stronę www na stronie Urzędu!

4. Pojawił się konkurs na najlepsza pracę fundacji women in law – http://www.womeninlaw.pl/ – dla studentek, którego organizatorem jest Fundacja, zaś sponsorami nagród i wyróżnień są partnerzy merytoryczni Fundacji, m.in. CMS Cameron McKenna, Maruta Wachta oraz LSW. Do wygrania są nagrody pieniężne plus trzymiesięczny staż w kancelarii, która jest fundatorem danego miejsca lub wyróżnienia. Konkurs jest adresowany do studentek, które piszą pracę magisterską w obszarze prawa i nowych technologii.

——–

WYTYCZNE – zasady cytowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Nie ma jednolitego wzoru cytowania orzecznictwa ETPC. Zgodnie jednak z oficjalnymi zaleceniami, forma cytowania wyroków ETPC od 1998 do 2007 r. ma następujące elementy: nazwa sprawy (kursywa), numer, odpowiedni paragraf (gdy odnosimy się do tej części wyroku), skrót ETPC, rok i numer tomu (ale uwaga od 2008 roku nie ma tomów spraw). Jednak w celu ujednolicenia zapisu orzecznictwa ETPC i TS UE zalecana jest wersja według wzoru:

Dane o orzeczeniach znajdziemy w bazie HUDOC:

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2″:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}

W praktyce często spotykanym wzorem cytowania jest także:

Teoretycznie sprawom rozstrzyganym przez ETPC jest nadawany także numer ECLI, ale nie przyjęło się jeszcze go podawać.