Seminarium magisterskie V rok

SEMINARIUM V ROKU w roku akademickim 2021/2022

Dla uczestniczących zdalnie:
Seminarium IV i V rok
Wtorek, 12 kwietnia · 4:30–8:00pm
Informacje dla uczestników spotkania w Google Meet
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/oig-dcki-ade

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM TO: sem zimowy 2021/2022

Zimowy:
05.10 – seminarium organizacyjne
12.10 – PRASÓWKA – dyskusja na wybrane przez seminarzystów problemy dot. stosowania prawa UE w Polsce oraz referat: B. Sip, ref. o sytuacji uchodźców na granicy Polski i Białorusi, z oceną prawną i socjologiczną problemu. Załączam Materiał (PDF) poniżej – proszę o lekturę.
19.10 – Warsztaty I dotyczące pisania pracy magisterskiej: tematyka i temat pracy mgr, budowa pracy magisterskiej
26.10. – Warsztaty II dotyczące pisania pracy magisterskiej: tematyka i temat pracy mgr, budowa pracy magisterskiej
02.11 – Dzień wolny – decyzją Dziekana. Warsztaty III dotyczące pisania pracy magisterskiej: bazy danych bibliotecznych, technika pisania pracy
09.11 – Termin na podanie zakresu analizy pracy mgr / dyskusja ogólna – „prasówka” – na tematy problemów w zw z stosowaniem prawa UE w polskim porządku krajowym
16.11 – Termin na wskazanie TYTUŁU PRACY MGR / I referat i dyskusja, ref. Milena Machała na temat pracy mgr (Dostęp do bazy danych jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorcy)
23.11 – Indywidualne konsultacje ramowych planów pracy mgr (planu rozdziałów).
30.11 – referat i dyskusja, ref. Jakub Jasiński
07.12 – I ogólny konspekt planu pracy mgr / warsztaty z zasad pisania pracy magisterskiej – przegląd stanu prac
14.12 – IV referat i dyskusja
21.12 – seminarium odpracowane w dn 2.11
11.01 – seminarium poświąteczne – szczegóły organizacji via mail.
18.01 – Magdalena Kozak, System unijnych sankcji finansowych wobec państwa członkowskiego naruszającego wartość państwa prawa
25.01 – Barbara Sip, Prawne i praktyczne wyzwania związane z ochroną prawa do życia rodzinnego i prywatnego oraz zapewnieniem łączenia rodzin beneficjentów ochrony międzynarodowej

======================================================

Informacja – nasz Wydział wykupił dostęp online do archiwów CMLRev – są już dostępne, także bieżące numery.

Dwie informacje :
1. dobre (bogate) bazy danych (artykuły różne, polskie i b. liczne zagraniczne) są do ściągnięcia tu:
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/biblioteka/zbiory-elektroniczne

Po otwarciu linka kliknąć: beck online – ale wchodzi się po IP uniwersyteckim / wydziałowym ale podobno można tez przez zdalny pulpit z domu.

2. Kolejny pomysł na prac mgr –problem zjawiska przeformułowywania
pytań prejudycjalnych przez TSUE? Na przykładach z orzecznictwa (z pomocą doktoranta, który podpowie przykłady), pytanie dlaczego, co w efekcie ma wówczas z taka odpowiedzią na niezadane de facto pytanie – zrobić, etc

UWAGA – zgodnie z pismem Pani Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. M. Kicińskiej – Habior z dnia 04 lutego 2016r. nr BSS-441-32/2016 dot. sprawdzania prac dyplomowych przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego (licencjat, magister) z wykorzystaniem programów antyplagiatowych – każda praca będzie poddana testom na:

http://bss.uw.edu.pl/apd/ lub  https://osaweb.uw.edu.pl/home/info

Nowy załącznik pt. „Wytyczne cytowań” – wytyczne co do cytowania – m.in nazw czasopism naukowych i innych

Oficjalne zasady cytowania orzecznictwa TSUE http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/pl/

——————-
Nowości – warte ujęcia w referatach / pracach mgr
1. w nawiązaniu do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 grudnia 2021 r. w sprawie C-490/20 Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo” – sprawa dotyczy małoletniego dziecka będącego obywatelem Unii, którego akt urodzenia sporządzony przez przyjmujące państwo członkowskie wskazuje jako jego rodziców dwie osoby tej samej płci. Trybunał orzekł, że, państwo członkowskie, którego to dziecko jest obywatelem, jest zobowiązane do wydania mu dowodu tożsamości lub paszportu bez konieczności uprzedniego sporządzenia aktu urodzenia przez organy krajowe. Ponadto państwo to jest także zobowiązane do uznania dokumentu pochodzącego od przyjmującego państwa członkowskiego umożliwiającego wspomnianemu dziecku korzystanie, wraz z każdą z tych dwóch osób, z przysługującego mu prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii.
2. Zakres stosowania prawa Unii Europejskiej na obszarze Irlandii Północnej w świetle Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej do umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
Autor mógłby opisać jakiego rodzaju przepisy UE mają zastosowanie w Irlandii Północnej, jakie są mechanizmy zmiany listy unijnych aktów prawnych stosowanych na tym terytorium oraz przeanalizować główne zmiany do Protokołu zaproponowane w ostatnich miesiącach przez Zjednoczone Królestwo oraz te zaproponowane przez Komisję Europejską.
——————-

Uwaga do kwestii jak cytować akty unijne sprzed wejścia Pl do UE:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000283/O/D20160283.pdf : 5. par. 161a: W przypadku aktów normatywnych, o których mowa w ust. 1, ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. przytacza się obok oznaczenia dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akt przed tym dniem, również oznaczenie: 1) rozdziału, tomu i strony dziennika urzędowego – wydanie specjalne, w którym ogłoszono ten akt w języku polskim – jeżeli akt ten nie był nowelizowany; 2) rozdziału, tomu i strony dziennika urzędowego – wydanie specjalne, w którym ogłoszono ten akt w języku polskim, z dopiskiem „z późn. zm.”, po którym nie zamieszcza się odnośnika – jeżeli akt ten był nowelizowany przed dniem 1 maja 2004 r. 6. Oznaczenie dziennika urzędowego – wydanie specjalne dodaje się po myślniku i formułuje w postaci: „… (skrót nazwy dziennika urzędowego) rozdz. …, t. …, str. …”.

Zakres materiału na egzamin magisterski: I część:

Charakter prawny i cele Unii Europejskiej/ Członkostwo w Unii Europejskiej (wejście/ zawieszenie / wystąpienie)

Podział kompetencji w Unii Europejskiej/ kompetencje Unii Europejskiej i procedura zawierania umów międzynarodowych

Rola i sposób wyłaniania instytucji UE (Rada UE / PE / KE)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako instytucja sadownicza UE (tu zwłaszcza – kompetencje / skład / rola rzeczników generalnych

Procedury przed TSUE (zwłaszcza” prejudycjalna – dokładnie / Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu unijnemu przez państwo członkowskie (art. 258, 259 oraz 260 TFUE) / Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 TFUE)

ŹRÓDŁA PRAWA UE

– prawo pierwotne – struktura / charakter prawny i znaczenie zasad ogólnych

– prawo pochodne : charakter prawny rozporządzenia / dyrektywy / decyzji / soft law

– proces implementacji prawa UE (transpozycja dyrektyw, etc)

b. ważne – PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A PRAWO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

– zasady prawa UE, zwłaszcza: pierwszeństwa / autonomii, skutku bezpośredniego, skutku pośredniego prawa UE/ Zasada autonomii proceduralnej i ekwiwalentności

– Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego

II część:

– Zasady prawa materialnego Unii Europejskiej (zasada niedyskryminacji jako podstawa integracji gospodarczej, test dostępu do rynku, harmonizacja i unifikacja, uznanie standardów)

– Swoboda towarowa (Fomuła Dassonville, Cassis de Diojon – wymogi imperatywne i zasada uznania standardów, zakaz opodatkowania dyskr. i protekc. art. 110 TFUE; ograniczenia i wyłączenia traktatowe)

– swoboda przepływu pracowników (pojęcie pracownika, korzyści socjalne, znaczenie dyrektywy 38/2004, wyłączenia-ograniczenia – traktatowe i imperatywne)

– swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości (definicje / ograniczenia i wyłączenia)

– swoboda przepływu kapitału (jw.)

– prawo konkurencji – podstawowe orzeczenia dot. art. 101 i 102 TFUE, charakterystyka art. 101 i 102, pojęcie rynku relewantnego)

===========================================

WAŻNA INFORMACJA – tematy prac magisterskich należy zgłaszać (nie dotyczy to studentów MISH) do 30 stycznia. Proszę zapoznać się z formularzami na:  http://www3.wpia.uw.edu.pl/studenci/formularze/ 

—————————————————————————

Zachęcam moich seminarzystów aby przy wyborze tematów prac pomyśleli o ewentualnych możliwościach związanych z danym tematem pracy – na przykład możliwości wzięcia udziału w jednym z wielu konkursów dla prac magisterskich,.

Konkursy dla prac magisterskich:

1. http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/

2. Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego organizowany przez Sąd Polubowny przy KIG (http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska)

3. UOKiK: zob odp stronę www na stronie Urzędu!

4. Pojawił się konkurs na najlepsza pracę fundacji women in law – http://www.womeninlaw.pl/ – dla studentek, którego organizatorem jest Fundacja, zaś sponsorami nagród i wyróżnień są partnerzy merytoryczni Fundacji, m.in. CMS Cameron McKenna, Maruta Wachta oraz LSW. Do wygrania są nagrody pieniężne plus trzymiesięczny staż w kancelarii, która jest fundatorem danego miejsca lub wyróżnienia. Konkurs jest adresowany do studentek, które piszą pracę magisterską w obszarze prawa i nowych technologii.

——–

WYTYCZNE – zasady cytowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Nie ma jednolitego wzoru cytowania orzecznictwa ETPC. Zgodnie jednak z oficjalnymi zaleceniami, forma cytowania wyroków ETPC od 1998 do 2007 r. ma następujące elementy: nazwa sprawy (kursywa), numer, odpowiedni paragraf (gdy odnosimy się do tej części wyroku), skrót ETPC, rok i numer tomu (ale uwaga od 2008 roku nie ma tomów spraw). Jednak w celu ujednolicenia zapisu orzecznictwa ETPC i TS UE zalecana jest wersja według wzoru:

  • Wyrok ETPCz z 30.06.2005 r. w sprawie nr 45036/98 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi przeciwko Irlandii , ETPC 2005-VI.

Dane o orzeczeniach znajdziemy w bazie HUDOC:

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„documentcollectionid2”:[„GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}

W praktyce często spotykanym wzorem cytowania jest także:

  • Wyrok ETPC z 20.03.2007 r. w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce, skarga nr 5410/03;
  • Wyrok ETPC z 28.08.2012 r. w sprawie Costa i Pavan przeciwko Włochom, skarga nr 54270/10.

Teoretycznie sprawom rozstrzyganym przez ETPC jest nadawany także numer ECLI, ale nie przyjęło się jeszcze go podawać.