Prof. ucz. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydziału Prawa i Administracji UW

Wybrane publikacje prof. Roberta Grzeszczaka

Publikacje prof. UW dra hab. Roberta Grzeszczaka

(wybrane publikacje umieszczam także na stronie w formacie pdf)

Publikacje z 2020:

 1. . Analiza: Praworządność a unijne fundusze. Prawne i praktyczne aspekty interpretacji ustaleń Rady Europejskiej z 10 grudnia 2020 r – autorstwa zbiorowego (J. Barcz, R. Grzeszczak, A. Nowak-Far i J. Truszczyński) – plik pdf załączam poniżej.
 2. Grzeszczak (red.), Wolność gospodarcza a regulacja rynków – na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na działalność przedsiębiorców, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 307 (w tym: R. Grzeszczak, Wprowadzenie merytoryczne w: R. Grzeszczak (red.), Wolność gospodarcza a regulacja rynków – na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na działalność przedsiębiorców, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 17 (s. XI do XXVIII), https://www.ksiegarnia.beck.pl/19421-wolnosc-gospodarcza-a-regulacja-rynkow-na-przykladzie-wplywu-unijnych-i-krajowych-regulatorow-rynkow-na-dzialalnosc-przedsiebiorcow-robert-grzeszczak
 3. Grzeszczak (Ed.), Economic Freedom and Market Regulation. In Search of Proper Balance, NOMOS Verlag, Baden-Baden 2020, ss. 300, ISBN print: 978-3-8487-6724-3, https://doi.org/10.5771/9783748908463-1https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748908463-1/titelei-inhaltsverzeichnis?page=1
 4. Grzeszczak, T. Klemt, Good regulation and the principle of economic freedom in the case of European Insurance Law, No. 85 (2019): Зборник радова Правног факултета у Нишу, ss. 275 – 292, dostęp na https://doi.org/10.5937/zrpfn0-22995
 5. R. Grzeszczak, M. Wiącek, Zakres oraz skutek prawny wyroku
Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-260/18, s. 41 – 68 w: M. Jabłoński, K. Koźmiński (red.), Procesy frankowe w Polsce po wyroku TSUE w sprawie C-260/18, Warszawa 2020
 6. R. Grzeszczak, Opinia prawna w przedmiocie oceny ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w świetle prawa Unii Europejskiej (druk senacki nr 30), Opinie i ekspertyzy OE–279, Warszawa 2020, dostęp na: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5411/plik/oe_279.pdf
 7. R. Grzeszczak, chapters: 3, 4, 5 (Does EU membership pose a threat to the sovereignty of the 
member states? / Can the EU monitor the observance of the rule of law in 
a member state and, if so, then when? / How are competences divided between the EU and the member 
states? In: J. Wilkin (Ed.) Poland in the European Union: Achievements, Problems & Prospects, A report by experts from the Polish Academy of Sciences, Warsaw 2019, http://publikacje.pan.pl/dlibra/journals-index?resType=216888&p=0&ipp=40

Publikacje 2019 

 1. Grzeszczak, Skuteczność unijnych procedur ochrony praworządności w stosunku do państwa członkowskich, w: Państwo i Prawo, nr 6 (LXXIV)/2019, ss. 28 – 55.
 2. Grzeszczak, Początek dalszych zmian, komentarz po wyborach do parlamentu Europejskiego, PEwP 5/6 2019, s. 3-
 3. R. Grzeszczak, Paradoxes of the rule of law in the EU: chellenges in Poland, w: A. Metaxas (Ed.), The Crisis of the Rule of Law in the EU, ss. 79-10
 4. R. Grzeszczak, I.P. Karolewski, Paradoxien der Rechtsstaatlichkeit in der EU: Osteuropäische Herausforderungen, w: Herausforderungen des Rechysstaates, (Hrsg.) U. Kischel, H. Wissmann, Boorberg Verlag, Stuttgart 2019, ss. 23 – 47
 5. R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2019, ss. 117. (wersje w j. polskim i w j. angielskim), dostęp: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/Pytania-prejudycjalne-podrecznik-dla-sedziow.pdR. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla pełnomocników stron, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2019, ss. 110, (wersje w j. polskim i w j. angielskim), dostęp: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/Pytania-prejudycjalne-podrecznik-dla-pelnomocnikow.pdf
 6. R. Red. Ł. Pisarczyk, „Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości”, Wolters Kluwer – R. Grzeszczak – red. dyskusji
 7. Recenzja: Polish Review of International and European Law: M. Adamczak-Retecka, O. Śniadach, Climate change and food security – the legal aspects with special focus on European Union, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017

Wybrane starsze publikacje:

 1. BLOG: R. Grzeszczak, S. Terrett, The EU’s role in policing the rule of law: reflections on recent Polish experience na: https://nilq.qub.ac.uk/index.php/nilq/issue693-article4
 2. Grzeszczak, S. Terrett, The EU’s role in policing the rule of law: reflections on recent Polish experience, w: Northern Ireland Legal Quarterly 69(3) 2018, ss. 347 – 366.
 3. Grzeszczak, M. Muchel, Provisional measures against EU Member States – an example of the Białowieża Forest w: Eastern European Journals of Transnational Relations 2018 Vol. 2 No. 2, ss. 21-35 , dostęp: http://hdl.handle.net/11320/6819 (Bad. Stat.) DOI: 10.15290/eejtr.2018.02.01.02
 4. Grzeszczak, I.P Karolewski, The Rule of Law Crisis in Poland: A New Chapter, VerfBlog, 2018/8/08, https://verfassungsblog.de/the-rule-of-law-crisis-in-poland-a-new-chapter/, DOI: https://doi.org/10.17176/20180809-090230-0
 5. Grzeszczak, I.P Karolewski, Justizreform. Die polnische Krise, Anspruch Magazin – FAZ 8.08.2018 , http://einspruch.faz.net/einspruch-magazin/2018-08-08/4051d14a2597610af1ef063559b4282f/?GEPC=s5
 6. R. Grzeszczak – autor 3 części raportu: Polska Akademia Nauk Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie, publikacja w: Kwartalnik NAUKA 1/2018, ss. 7–64; http://nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/753 .
 7. R. Grzeszczak, Europeanistaion of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union [w:] Studia Iuridica, tom 71/ 2017, s. 61 – 72
 8. R. Grzeszczak, The Citizenship of European Union and tge free Movment of Workers or There and Back Again (w:) E. Krzysztofik (Ed) Personal Freedoms of the Internal Market of the European Union in the Light of the Changing Political and Economic Situation in Europe, Berlin 2018, ISBN 978-3-47170-074, s. 13 – 31
 9. R. Grzeszczak (Ed.), Renationalisation of the Integration Process in the Internal Market of the European Union, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, ss. 221. (tekst powstał dla NCN – renacjonalizacja…)
 10. R. Grzeszczak, T. Klemt, M. Szpyrka, Regulatory activity of the European Union and the principle of economic freedom, Kotsytsky (red.), Cоціологія права (Socjologia prawa) – № 1-2 (20-21) –  2017, s. 17-24.
 11. R. Grzeszczak – współautor – Integracja europejska i miejsce Polski w tym procesie, Raport środowiska naukowego PAN, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych dostęp na https://instytucja.pan.pl/images/2017/wydzialy/w1/grudzien/Raport-PAN-UE-Wilkin.pdf (tekst powstał w zw z realizacją badań statutowych (BS))
 12. R. Grzeszczak, I.P. Karolewski, Bialowieza Forest, the Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland, VerfBlog, 2017/11/27 http://verfassungsblog.de/bialowieza-forest-the-spruce-bark-beetle-and-the-eu-law-controversy-in-poland/ , DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20171127-182151
 13. R. Grzeszczak, Europeanisation of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union in: Studia Iuridica nr 71/2017, s. 61 – 73 : http://www.wuw.pl/product-pol-6948-Studia-Iuridica-nr-71-The-Impact-of-European-Law-on-Polish-and-Ukrainian-Legal-Systems-PDF.html
 14. R. Grzeszczak, I.P. Karolewski,  Mind the Gap! Schwierigkeiten der Rechtsstaatlichkeit in der EU, VerfassungsBlog, 2017/9/26, http://verfassungsblog.de/mind-the-gap-schwierigkeiten-der-rechtsstaatlichkeit-in-der-eu/ DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20170926-212538
 15. R. Grzeszczak, Obsuwanie się demokracji w Europie, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 9/10 z 2017, s. 3-8.
 16. R. Grzeszczak, Niemieckie reparacje wojenne – czyli tam i z powrotem – Analiza OKO Press, dostęp na https://oko.press/podstaw-wzruszkwestii-reparacji-zostala-juz-prawnie-zamknieta-ekspert-prawa-miedzynarodowego-dla-oko-press/
 17. R. Grzeszczak, Mechanizm z „nuklearnego” art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, Raport w: Archiwum Osiatyńskiego, 19.12.2017, dostępne na https://archiwumosiatynskiego.pl/mechanizm-nuklearnego-art-7-traktatu-o-unii-europejskiej/
 18. R. Grzeszczak, Praworządność jako zasada ustrojowa Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Raport w: Archiwum Osiatyńskiego, 19.12.2017, https://archiwumosiatynskiego.pl/2975-2
 19. Grzeszczak, Karolewski I.P., Bialowieza Forest, the Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland, VerfBlog, 2017/11/27, http://verfassungsblog.de/bialowieza-forest-the-spruce-bark-beetle-and-the-eu-law-controversy-in-poland/, DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20171127-18215\
 20. Grzeszczak R., Europeanisation of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union in: Studia Iuridica nr 71/2017, s. 61 – 73 : http://www.wuw.pl/product-pol-6948-Studia-Iuridica-nr-71-The-Impact-of-European-Law-on-Polish-and-Ukrainian-Legal-Systems-PDF.html
 21. Grzeszczak R., Obsuwanie się demokracji w Europie, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 9/10 z 2017, s. 3-8
 22. Grzeszczak R., M. Gniadzik, New Vision of ‘Social Europe': Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European Union, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering; with the Aword ” Best Paper Award ” by the Program Committee as per the Conference Awards Scheme, s. 695 – 702
 23. Grzeszczak, The concept of social citizenship of the European Union in the light of the phenomenon of social tourism (w:) Studia Iuridica nr 68/2016, s. 87-104 (NCN – Re- a…)
 24. Grzeszczak R., Komentarz do art. 1 i art. 422 i 423 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (red.) P. Wajda, M. Szczepańska (red. nauk.) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2017
 25. Grzeszczak R., M. Gniadzik, Right of Union citizens and their family members to move freely within the territory of the Member States in the Light of the Judgment of the European Court of Human Rights in case of Oliari against Italy (w:) The Polish Review of International and European Law, Warsaw no 1-2/2016

Publikacje 2016

 1. R. Grzeszczak, (ed.), Challenges of good governance in the EU , Baden-Baden, Nomos 2016
 2. R. Grzeszczak, A. Szerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Staregie, wyd. EuroPrawo, Warszawa 2016
 3. R. Grzeszczak, M. Gniadzik, Right of Union citizens and their family members to move freely within the territory of the Member States in the Light of the Judgment of the European Court of Human Rights in case of Oliari against Italy (w:) Polish Rev., Warsaw 2016
 4. R. Grzeszczak, rozdziały (4) w : R. Grzeszczak, A. Szerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Staregie, wyd. EuroPrawo, Warszawa 2016
 5. R. Grzeszczak, Wielość roszczeń do władzy konstytucyjnej – czyli o stosunku prawa UE do międzynarodowego porządku prawnego (w:) Unia Europejska a Prawo międzynarodowe. Księga Pamiątkowa dla prof. Elżbiety Dyni, Rzeszów 2015
 6. R. Grzeszczak, Proces europeizacji administracji krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (w:) Rocznik Administracji Publicznej UP w Krakowie, 1/2016
 7. R. Grzeszczak, Zupełny i efektywny system ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej (w:) D. Kornobis-Romanowska (red. nauk.), Unia Europejska w roli gwaranta praw podstawowych, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2016, s. 77 -103.

Publikacje 2015

 1. Grzeszczak, A. Szmigielski, Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich – refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych (w:) Europejski Przegląd Sądowy nr 10/2015, s. 11-19.
 2. Grzeszczak, Model procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej (w:) W. Brzozowski, A. Krzywoń (red.) 15 lat funkcjonowania modelu rządowego procesu legislacyjnego a perspektywa porównawcza, Rządowe Centrum Legislacji, Warszawa 2015, s. 58-69.
 3. Grzeszczak, Transfer der deutschen des juristischen Denkens(in:) J. Kalicińska, I. Surynt (Hrgs.) Lexikon deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin-Bielefeld 2015
 4. Grzeszczak, Uprawniena Senatu a procedura « zielonej kartki ». analiza możliwości właczenia się Senatu RP w procedurę wzmocnionego dialogu politycznego w świetle obowiązującego w Polsce prawa, Opinie i Ekspertyzy, Kancelaria Senatu, nr OE 232, s. 3-11.
 5. Grzeszczak, Prawne punkty zapalne w kontekście polsko-niemieckim, s. 222-233 oraz Transfer myśli prawnej, s. 444 – 460 (w:) A. Gall, J. Grębowiec, J. Kalicińska, K. Kończal, I. Surynt (red.) Lexikon deutsch-polnischen Beziehungen, t. II, Wrocław 2015
 6. Grzeszczak, Refleksje nad tendencjami rozwoju prawa Unii Europejskiej. Od unifikacji i konstytucjonalizacji do fragmentacji i renacjonalizacji prawa (w :) K. Karski (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015, ss. 51-63.
 7. Grzeszczak, Implementacja dyrektywy Wypłacalność II – perspektywa prawa europejskiego (w :) Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015, s. 3-14
 8. Grzeszczak, Good governance – koncepcja dobrych rządów w unijnym systemie wielopoziomowego rządzenia (w:) I. Skomerska-Muchowska (red.), Dobre prawo sprawne rządzenie, Łódź 2015, s. 633 – 665.
 9. Grzeszczak, M. Słok-Wódkowsk, Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru – wybrane aspekty (w :) Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2015, s. 81-96.
 10. Grzeszczak, Administracja polska w warunkach członkostwa w UE (w:) R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch (red.) Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2015, s. 13-23.
 11. Grzeszczak, B. Jędrzejczak, Die Selbstgefährdung: Gesundheitsgefährdendes Verhalten als Legitimation für Schlechterstellungen (in:) C.D. Classen (Hr.) Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften – Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, Berliner Wissenschaftsverlag 2015, s. 183-207.
 12. Grzeszczak, The concept and practice of good governance in the European Union, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 98, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 9(2), pp. 385 – 391.
 13. Grzeszczak, The European transformation of the legislative, executive and judicial power in Poland (in:) I. Karolewski, M. Sus (eds.), The Transformative Power of Europe, Nomos, Baden-Baden 2015, ss. 19-36.

Publikacje, rok 2014

 1. G. de Burca, J.H.H. Weiler (eds.), The Worlds of European Constitutionalism, Cambridge University Press 2012, wyd. polskie red. nauk. R. Grzeszczak, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2014, ss. 354.
 2. R. Grzeszczak, Wielka Encyklopedia Prawa : parlamenty narodowe – red. Z. Brodecki, Warszawa 2014
 3. R. Grzeszczak, Dwie narracje o obywatelstwie Unii Europejskiej (w:) Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, pod red. A. Batora, M. Jabłońskiego, M. Maciejewskiego, K. Wójtowicza, Wrocław 2013, s. 179-188, seria e-Monografie Nr 42, dostęp: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/43827/001.pdf
 4. R. Grzeszczak, Wielka Encyklopedia Prawa : WPZiB – red. Z. Brodecki, Warszawa 2014
 5. R. Grzeszczak, Die Arbeitnehmerfreizügigkeit und ihre Einschränkungen am Beispiel Polens und Deutschlands S. 35-45 / Swoboda przepływu pracowników i jej ograniczenia na przykładzie Polski i Niemiec, s. 179-189 (w:) D. Jajeśniak-Quast, L. Kiel, M. Kłodnicki (Hg./red.), Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen – eine Zwischenbilanz aus unterschiedlichen Perspektiven / Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami – próba bilansu z różnych perspektyw, Berlin 2014
 6. R. Grzeszczak, W(y)łączenie społeczne w sporcie (w:) D. Kornobis-Romanowska (red.), Sport w prawie europejskim – współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Warszawa 2014, s. 131-149.
 7. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, A. Łazowski (red.), Prawo Unii Europejskiej.  VADEMECUM, wydanie 1, Warszawa 2014, ss. 748.
 8. R. Grzeszczak, M. Krajewski, Pojęcie „sąd” w świetle przepisów art.  47 KPP oraz art. 267  TFUE (w:) Europejski Przegląd Sądowy 6/2014, s. 3-16.
 9. R. Grzeszczak, Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – od słów do rzeczywistości // Global Role of Europe and Common Foreign and Security Policy – from words to reality, the Natolin European Centre, ss. 173 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_54.pdf )
 10. R. Grzeszczak, What does the euro crisis teach us about the European Union?, Yearbook of European Centre of University of Warsaw, Warsaw No 16/2013, s. 41-57.
 11. R. Grzeszczak, Regulating gender quotas on corporate boards and the principle of subsidiarity of the European Union (in:) L. Bosek, B. Makowicz i M. Romanowski (red. nauk.), Gender quotas in commercial law companies // L. Bosek, B. Makowicz i M. Romanowski  (red.), Parytety płci w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, pp. 405-416 // wersja w j. polskim: Regulacja kwot płci w organach spółek wobec zasady pomocniczości Unii Europejskiej,  s. 185 – 196
 12. R. Grzeszczak, Towards a European Administrative Space (in:) University of Warsaw Journal of Comparative Law,  Issue 1, Volume 1, January 2014, s. 8-24.
 13. R. Grzeszczak, Dobre rządy i kryzys Unii Europejskiej (w:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata,  Katowice 2014, s. 145-153.
 14. R. Grzeszczak, Ułatwienia swobody przepływu orzeczeń – czy mamy już jedną przestrzeń sądową UE? (w:) Prawo Europejskie w Praktyce, nr 2 (116) 2014 r., s. 7-14.
 15. R. Grzeszczak, Jurydyzacja praw człowieka w Unii Europejskiej (w:) J. Jaskiernia (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, s. 596-603

Publikacje, rok 2013:

 1. R. Grzeszczak, Federalizm wykonawczy w Unii Europejskiej – o dwóch rządach na jednym terytorium i pluralizmie konstytucyjnym (w:) S. Dudzik, N. Półtorak (red. nauk.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa 2013, s. 145 – 165.
 2. R. Grzeszczak – autor 6 rozdziałów w podręczniku A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red. nauk.), Instytucje i porządek prawny UE. Vademecum, Wyd. EuroPrawo, Warszawa 2013, w Cz. I: rozdz. 3 (podział kompetencji w UE) ss. 15-27; rozdz. 4 (Zakres obowiązywania prawa UE) ss. 27-37; w Cz. II. rozdz. 1 (Prawo pierwotne UE) ss. 111-131; rozdz. 3 (Tworzenie prawa pierwotnego UE) ss. 149 – 161.
 3. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red. nauk. i autor 2 rozdziałów), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, wyd. 1, 2 i 3 – zmienione i uzupełnione, Warszawa 2012/2013/2013, ostatnie – ss. 458.
 4. R. Grzeszczak, Źródła prawa Unii Europejskiej (w:) J. Majchrowski (red.), Jak wpływać na procesy decyzyjne organów Unii Europejskiej? Podręcznik dla członków i zastępców członków Komitetu Regionów, program „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, Warszawa 2013, s. 101-199.
 5. R. Grzeszczak, Państwo i Prawo 01/2013 – sprawozdanie Konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej, Warszawa 24.01.2012, s. 110-112.
 6. R. Grzeszczak, Jedność czy fragmentacja? Unia Europejska w XXI wieku (w:) E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, Wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2013, s. 461-475.
 7. R. Grzeszczak, Odpowiedzialność władzy publicznej w systemie Unii Europejskiej (w:) M. Konarski, M. Woch (red.) Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, t. II, Warszawa 2013, s. 11 – 31.

Rok 2012:

 1. R. Grzeszczak, I. P. Karolewski (eds.) The Multi-level and Polycentric  European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012, pp. 174 (on line: http://books.google.be/books
 2. R. Grzeszczak, O demokracji i nieprzeciętności w systemie Unii Europejskiej – kilka uwag w oparciu o prawo i praktykę integracyjną (w:) A. Kryniecka (red.), Filozofia Marii Szyszkowskiej, Księga dedykowana prof. Marii Szyszkowskiej, Białystok 2012, s. 329 – 338.
 3. 10.   R. Grzeszczak, Kod europejskich procesów integracyjnych (w:) Prawo Europejskie w Praktyce, nr 10 (100) 2012 r., s. 43-48.
 4. R. Grzeszczak, Locus władzy wykonawczej w systemie Unii Europejskiej (w:) R. M. Czarny, K. Spryszak (red. nauk.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe, Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012, s. 150 – 168.
 5. R. Grzeszczak, Współautor podręcznika: Źródła prawa Unii Europejskiej, autorzy: Jan Barcz, Agnieszka Grzelak, Robert Grzeszczak, Anna Kalisz, Anna Zawidzka, tom IV, EuroPrawo, wydanie 3, Warszawa 2012
 6. Autor w 4 rozdziałach – całości 2 i części w 2 rozdz., podręcznik akademicki: Ustrój Unii Europejskiej; pod red. J. Barcza , t. I, Wydanie 3, EuroPrawo, Warszawa 2012, w cz. III s. 1 -18, 56-93 (współautor z A. Zawidzką-Łojek), s. 110-120 oraz autor 3 rozdziałów w podręczniku w red. J. Barcza, Źródła prawa Unii Europejskiej, t. IV, Wyd. EuroPrawo, Warszawa 2012
 7. M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.), Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon – selected issues, Warszawa 2012, ss. 175
 8. Redakcja: Prawo materialne UE. Vademecum, wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, ss. 368.
 9. R. Grzeszczak, Unia Europejska jako wielopoziomowy systemu ochrony praw człowieka (Proces przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) The European Union as a Multilevel System of Protection of Human Rights (The Process of Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (w:) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon – selected issues (red. nauk.) MM Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, Warszawa 2012, s. 75 – 91.
 10. R. Grzeszczak, Zakres obowiązywania i stosowania prawa materialnego Unii Europejskiej (w:) A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red. nauk.), Prawo materialne UE. Vademecum”., wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, s. 9-21.
 11. R. Grzeszczak, Ochrona jednostki w Unii Europejskiej przez zasadę dobrej administracji (w:) J. Jaskiernia (red. nauk.) Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Warszawa 2012, s. 392 – 409.
 12. R. Grzeszczak, Proteccion Multicentrica de los Derechos Fundamentales en Europa, in: El Reporte Judicial, No 26/April/2012 (Argentina), s. 3-18
 13. R. Grzeszczak, Komentarz do art. 223-234 TFUE (Parlament Europejski) [w:] A Wróbel (red.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III w red. D. Kornobis–Romanowska, J. Łacny, Wyd. Wolters Kluwers, Warszawa 2012, s. 71-135.
 14. R. Grzeszczak, Accountability and Legitimacy of Executive Power in the European Union (w:) „Studia Iuridica” t. 54/2012, s. 45-59
 15. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red. nauk.), Prawo materialne UE. Vademecum, wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, ss. 289.
 16. R. Grzeszczak, Executive Power in the Complex European Union System (in:) R. Grzeszczak, I. P. Karolewski (eds.) The Multi-level and Polycentric  European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012, s. 77 – 103.
 17. R. Grzeszczak, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzeczne z prawem unijnym. O zasadzie pierwszeństwa prawa UE, wzorcach kontroli konstytucyjności aktów instytucji UE (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 1(91)/2012, s. 11-17.

 Rok 2012:

 1. R. Grzeszczak, I. P. Karolewski (eds.) The Multi-level and Polycentric  European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012, pp. 174. Tekst książki dostępny na: https://books.google.pl 
 2. R. Grzeszczak, O demokracji i nieprzeciętności w systemie Unii Europejskiej – kilka uwag w oparciu o prawo i praktykę integracyjną (w:) A. Kryniecka (red.), Filozofia Marii Szyszkowskiej, Księga dedykowana prof. Marii Szyszkowskiej, Białystok 2012, s. 329 – 338.
 3. R. Grzeszczak, Kod europejskich procesów integracyjnych (w:) Prawo Europejskie w Praktyce, nr 10 (100) 2012 r., s. 43-48.
 4. R. Grzeszczak, Locus władzy wykonawczej w systemie Unii Europejskiej (w:) R. M. Czarny, K. Spryszak (red. nauk.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe, Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012, s. 150 – 168.
 5. R. Grzeszczak, Współautor podręcznika: Źródła prawa Unii Europejskiej, autorzy: Jan Barcz, Agnieszka Grzelak, Robert Grzeszczak, Anna Kalisz, Anna Zawidzka, tom IV, EuroPrawo, wydanie 3, Warszawa 2012
 6. Autor w 4 rozdziałach – całości 2 i części w 2 rozdz., podręcznik akademicki: Ustrój Unii Europejskiej; pod red. J. Barcza , t. I, Wydanie 3, EuroPrawo, Warszawa 2012, w cz. III s. 1 -18, 56-93 (współautor z A. Zawidzką-Łojek), s. 110-120 oraz autor 3 rozdziałów w podręczniku w red. J. Barcza, Źródła prawa Unii Europejskiej, t. IV, Wyd. EuroPrawo, Warszawa 2012
 7. M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.), Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon – selected issues, Warszawa 2012, ss. 172
 8. Redakcja: Prawo materialne UE. Vademecum, wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, ss. 368
 9. R. Grzeszczak, Unia Europejska jako wielopoziomowy systemu ochrony praw człowieka (Proces przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) The European Union as a Multilevel System of Protection of Human Rights (The Process of Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (w:) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon – selected issues (red. nauk.) MM Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, Warszawa 2012, s. 75 – 91.
 10. R. Grzeszczak, Zakres obowiązywania i stosowania prawa materialnego Unii Europejskiej (w:) Prawo materialne UE. Vademecum”., wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, s. 9-21.
 11. R. Grzeszczak, Ochrona jednostki w Unii Europejskiej przez zasadę dobrej administracji (w:) J. Jaskiernia (red. nauk.) Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Warszawa 2012, s. 392 – 409.
 12. R. Grzeszczak, Proteccion Multicentrica de los Derechos Fundamentales en Europa, in: El Reporte Judicial, No 26/April/2012 (Argentina), s. 3-18.
 13. R. Grzeszczak, Komentarz do art. 223-234 TFUE (Parlament Europejski) [w:] A Wróbel (red.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III w red. D. Kornobis–Romanowska, J. Łacny, Wyd. Wolters Kluwers, Warszawa 2012, s. 71-135.
 14. R. Grzeszczak, Accountability and Legitimacy of Executive Power in the European Union (w:) „Studia Iuridica” t. 54/2012, s. 45-59.
 15. Redakcja: Prawo materialne UE. Vademecum, wyd. II. EuroPrawo, Warszawa 2012, ss. 289.
 16. R. Grzeszczak, Executive Power in the Complex European Union System (in:) R. Grzeszczak, I. P. Karolewski (eds.) The Multi-level and Polycentric  European Union, LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2012, s. 77 – 103.
 17. R. Grzeszczak, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzeczne z prawem unijnym. O zasadzie pierwszeństwa prawa UE, wzorcach kontroli konstytucyjności aktów instytucji UE (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 1(91)/2012, s. 11-17.

 

Rok 2011:

 1.  A European Federation – forseeing the unforeseeable (w:) D. Kornobis-Romanowska; M. Jabłoński (eds.) Przegląd Prawa I Administracji, Acta Univeristatis Wratislaviensis nr LXXXV/ 2011, pp. 75-89.
 2. System common law widziany z bliska (w:) Prawo Europejskie w Praktyce, nr 11(89)/2011, s. 16 – 23.
 3. Władza kontroli Parlamentu Europejskiego (w:) J. M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011, s. 179 – 197.
 4. Tauglichkeitsprüfung. Polens Verfassungsorgane im EU-Stresstest (in:) Osteuropa; Heft 5-6/2011, s . 215-222 .
 5. Unijny good governance – od „rządu” do „rządzenia” (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 09 (87)/2011, s. 29 – 35.
 6. Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011, ss. 365.
 7. Traktat z Lizbony jako próba sprostania przez UE wyzwaniom globalizacji (w:) J. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji, Warszawa 2011, s. 57-69.
 8. Prezydencja w Radzie i jej parlamentarny wymiar, Przegląd Sejmowy nr 2/2011, s. 65-83.
 9. Der Lissaboner Vertrag – Reform oder Deformation? Eine Diskussion um die Reformen der Europaischen Union im Kontext der Schaffung einer europaischen Identitat ( in:) Das Magazin der deutsch-polnischen Juristen-Vereinigung, Jahrgang Nr. 1/2011, s. 4-11.
 10. Odpowiedzialność i rozliczalność władzy wykonawczej (w:) Kontrola Państwowa nr 2/ marzec–kwiecień/ 2011, s. 123-138.
 11. W poszukiwaniu locus władzy wykonawczej w Unii Europejskiej (w:) Nowa Politologia, wyd. Internetowe http://www.nowapolitologia.pl/politologia/europeistyka/w-poszukiwaniu-locus-wladzy-wykonawczej-w-unii-europejskiej
 12. Federalizm –  ustrój Niemiec i (czy?) Unii Europejskiej (w:) Nowa Politologia, wyd. Internetowe http://www.nowapolitologia.pl/politologia/europeistyka/federalizm-ustroj-niemiec-i-czy-unii-europejskiej
 13. Federalizacja systemu Unii Europejskie (w:) Nowa Politologia, wyd. Internetowe http://www.nowapolitologia.pl/sites/default/files/articles/federalizacja-systemu-unii-europejskiej-390.pdf

Wybrane publikacje z lat wcześniejszych:

 1. Rola parlamentu oraz rządu w kształtowaniu polityki integracyjnej – efektywność a zasada demokracji przedstawicielskiej [w:] S. Biernat, S. Dudzik, Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Nowość Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 17-39.
 2. Dobre prawo Unii Europejskiej. Uwagi o programie reformy otoczenia prawnego UE [w:] A. Kołtunowska, W. Maciejewski, A. Zawidzka (red.) Nowe tendencje w europejskim prawie gospodarczym, Warszawa 2010, s. 12-29.
 3. Karta praw podstawowych w europejskiej przestrzeni sądowej – wybrane zagadnienia instytucjonalno – prawne // także w j. francuskim: La Charte des droits fondamentaux dans l’espace judiciaire européen – questions institutionnelles et juridiques choisies //W : A. Frąckowiak – Adamska, R. Grzeszczak (red.) Europejska przestrzeń sądowa (L’Espace judiciaire européen), Acta Universitas Wratislawiensis 3191, Wrocław 2010, s. 183 – 199 i w j. francuskim: s. 377 – 396.
 4. 4.       Lojalność obywatelska w perspektywie orzeczenia Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tanase i Chirtocă vs Republika Mołdowy [w:] J. Jaskiernia (red.) Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1999 – 2009, Toruń 2010, s. 430-442; Rec. A. Bisztyga, K. Skotnicki.
 5. Pozasądowe środki ochrony praw jednostki w UE [w:] Prawo europejskie w praktyce, nr 2 (68)/2010, s. 49 – 54.
 6. Problematyka niemieckich roszczeń majątkowych w stosunkach polsko – niemieckich [w:] W. Czapliński, B. Łukańko (red), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Wyd. Scholar, Warszawa 2010, s. 131 – 169.
 7. Wpływ Karty Praw Podstawowych na strukturę polityczną i prawną Unii Europejskiej[w:] A. Wróbel (red.) Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009, s. 49 – 65.
 8. Umsiedlungen und Entschädigungsforderungen polnischer Bürger aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion (Litauen, Weissrussland und Ukraine) // W: Eigentumsrecht und Enteignungsunrecht : Analysen und Beiträge zur Vergangenheitsbewältigung. Teil 2 / hrsg. von Gilbert H. Gornig, Hans-Detlef Horn, Dietrich Murswiek. – Berlin : Duncker und Humblot, 2009. – (Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht ; Bd. 25/2). – S. [135]-150. – Streszcz. w jęz. ang., niem.
 9. Prawnoustrojowe konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej – wybrane aspekty z perspektywy pięciu lat praktyki członkostwa // W: Polska pięć lat w Unii Europejskiej / pod red. Stanisława Konopackiego. – Łódź : Ibidem, 2009. – S. 103-118. – Bibliogr. Recenzenci: prof. dr hab. Roman Bäcker, dr hab. Andrzej Podraza
 10. Lepsze tworzenie prawa Unii Europejskiej [w:] P. Mochnaczewski, A. Kociołek – Pęksa (red.), Dobre prawo, złe prawo –  w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Wyd. Szkoły im. M. Chodakowskiej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 106 – 121, książka rec.
 11. Problemy implementacyjne Traktatu z Lizbony (Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego / pod red. Krzysztofa Wójtowicza. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 309). – S. [11]-28. – Bibliogr. Recenzent: Dagmara Kornobis-Romanowska
 12. Parlament Europejski i parlamenty narodowe – współpraca na rzecz demokracji w UE czy konkurencja kompetencji /  W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej / pod red. Barbary Mikołajczyk i Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2009. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2662). – S. 221-237. – Bibliogr. Recenzent: Roman Wieruszewski
 13. O (nie)zgodzie wobec federalizacji Unii Europejskiej / Bibliogr.
  // Prawo Europejskie w Praktyce. – 2009, nr 1, s. 52-57
 14. Roszczenia niemieckie w stosunkach Polsko – niemieckich [w:] Przegląd Zachodni nr 3/2009, s. 80 – 83
 15. Prezydencja Niemiec a reforma ustrojowa Unii Europejskiej / Robert Grzeszczak // W: Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej = Reformprozesse in Deutschland und der Europäischen Union / red./hrsg. von Robert Grzeszczak, Maria Piotrowska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – (Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 25) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3047). – S. 15-33. – Bibliogr. Tekst także w jęz. niem.
  Wersja w jęz. niem. pt.: “Die deutsche Ratspräsidentschaft und die geselschaftspolitische Reform der Europäischen Union
  Recenzenci: prof. Stefan Marek Grochalski, prof. Marian Noga.
 16. Nieuregulowane sprawy roszczeń majątkowych w stosunkach polsko-niemieckich / Bibliogr. // Pamięć i Przyszłość. – 2009, nr 1, s. 54-57
 17. Współautor: Grzeszczak R., Gawlik K., Polskie pytania prejudycjalne, [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 11/2008
 18. Demokracja w Unii Europejskiej, [w:] Prawo Europejskie w praktyce, Warszawa nr 7/8 (49/50) 2008,110 – 115.
 19. Sprawy polskie przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [w:] Prawo Europejskie w Praktyce nr 3 (45)/2008, s. 9 – 21
 20. Idea rynku wewnętrznego. Problem okresów przejściowych [w:] Prawo Europejskie w Praktyce nr 5 (46)/2008, s. 39 – 49.
 21. Mit założycielski „Ziem Odzyskanych”. Kilka uwag o oglądzie Ziem Zachodnich Polski w Niemczech [w:] Przegląd Zachodni nr 1/2008, s. 50 – 51.
 22.  Nation and Nationalism: Controversies in the contemporary research,  Introduction. w: A. M. Suszycki,I.P. Karolewski(ed.), Nation and Nationalism. Historical and Political Studies, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2007, 6 – 21.
 23. Zasada demokracji  jako zasada ogólna prawa wspólnotowego, [w:] C. Mik (red.) Zasady ogólne prawa jako źródła prawa w: C. Mik (red.) Zasady ogólne prawa jako źródła prawa wspólnotowego / Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2007,  159 – 189.
 24. The role of cooperation between the European Parliament and EU member state parliaments in the Union’s community and inter-governmental dimensions, in: Supranational parliamentary and interparliamentary assemblies in 21st century Europe : Warsaw, 8-9 May 2006 / [ed. by European Unit. Information and Documentation Office ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej]. – Warszawa ; Chancellery of the Senate, 2007 ss. 57 – 80
 25. Problem roszczeń Niemiec wobec Polski [w:] Prawo Europejskie w praktyce nr 9(39)/2007, s. 31 – 40.
 26. Grzeszczak R. i Gawlik K., Polskie pytania prejudycjalne, [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 11/2008
 27. Demokracja w Unii Europejskiej, [w:] Prawo Europejskie w praktyce, Warszawa nr 7/8 (49/50) 2008,110 – 115.
 28. Sprawy polskie przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [w:] Prawo Europejskie w Praktyce nr 3 (45)/2008, s. 9 – 21
 29. Idea rynku wewnętrznego. Problem okresów przejściowych [w:] Prawo Europejskie w Praktyce nr 5 (46)/2008, s. 39 – 49.
 30. Mit założycielski „Ziem Odzyskanych”. Kilka uwag o oglądzie Ziem Zachodnich Polski w Niemczech [w:] Przegląd Zachodni nr 1/2008, s. 50 – 51.
 31. A DemocraticUnion: Constitutional Principle or Prosaic Declaration of Intent? Comment on Niels Petersen, In: 6. German Law Journal No 11 (Dann, P. and Rynkowski, M., Hrsg.), Max Planck Instytut,Heidelberg, 119 – 127.
 32. Europejska Unia Demokratyczna? Kilka uwag na temat Konstytucji dla Europy i demokracji w strukturach integracyjnych, w: Rocznik Centrum im. Willi Brandta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3/2006, 213 – 222.
 33. Kilka uwag o demokracji w stosunkach międzynarodowych // W: Prawo międzynarodowe publiczne A. Przyborowska-Klimczak i W. S. Staszewski (red.) // Studia i materiały KUL, tom I / Lublin 2006. S. 45 – 55, rec. M. Granat
 34. Wielkie Reformy Unii Europejskiej : od Traktatu z Amsterdamu (1997) przez Traktat z Nicei (2000/2003) do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (2004/2007?) /Robert Grzeszczak// W: Europa na rozdrożu / wstęp i red. nauk.Robert Grzeszczak; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2006. – s. 7-47. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. ( w tym przypadku jest to i redakcja i artykuł w ramach pracy)
 35. Zrozumieć Konstytucję dla Europy / Robert Grzeszczak // W: Unia Europejska bliżej / [red. merytoryczna Antoni Podolski]. – Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. – S. 49-55
 36. Legitymizacja demokratyczna Unii Europejskiej (Ewolucja procesu legislacyjnego i rola parlamentów narodowych)  // W: Suerenność i ponadnarodowość a integracja europejska// (praca zbiorowa pod red. nauk. J. Kranz) S 205 – 245, Warszawa 2006 (wyd. SGH).
 37. Parlamenty Francji i Niemiec wobec procesów integracyjnych / Robert Grzeszczak // W: Francja i Niemcy – siły napędowe europejskiej integracji / pod red. Leona Olszewskiego. – Wrocław, 2006. – (Monographien Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 18) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2772). – S. 175-196 Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem.
 38. Europejska Unia Demokratyczna? : kilka uwag na temat Konstytucji dla Europy i demokracji w strukturach integracyjnych / Grzegorz Grzeszczak – Bibliogr. // Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta. – [R.] 3 (2005), s. 213-222
 39. Rola parlamentów narodowych w procesie legislacji wspólnotowej jako strażników zasady pomocniczości / Robert Grzeszczak // W: Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / pod red. Sławomira Dudzika. – Kraków, 2005. – (Monographien Zakamycza). – S. 249-263. – Bibliogr.
 40. Nowe państwa członkowskie w aspekcie kluczowych problemów w Konstytucji dla Europy [w:] A. Wentkowska (red.) Fundamenty nowego porządku konstytucyjnego UE, Sosnowiec 2005, s. 117 – 131.
 41. Kierunki rozwoju europejskiej współpracy międzyparlamentarnej, (w:) Europejska współpraca międzyparlamentarna. Kierunki rozwoju, Zeszyty OIDE Kancelarii Sejmu, nr 5, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 3 – 47
 42. Monitor Unii Europejskiej Ta Konstytucja jest bardzo ważna, s. 72 i n., Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa nr 2/2005
 43. Die polnische und mittelosteuropäische Diskussion um die Verfassung für Europa im Kontext der Schaffung einer europäischen Identität, Budapest 2005 CD-ROM ISBN 3-9810553-1-4
 44. Miejsce parlamentów narodowych w architekturze instytucjonalnej WE/UE – scenariusz zmian, [w:] C. Mik (red. nauk.) Unia Europejska w dobie reform, Toruń 2004, s. 209 – 229.
 45. Die Diskussion um die europäische Verfassung. Welche Konventsvorschläge werden von Polen (nicht) unterstützt? (S. 110 – 120); Forschungsstelle Osteuropa Bremen, Arbeitspapiere und Materialien Nr. 60 – April 2004
 46. Parlamenty narodowe jako strażnicy zasady pomocniczości w projekcie Konstytucji dla Europy [w:] St. Biernat (red.) Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Zakamycze 2004
 47. Polski Sejm i Senat na drodze do UE, stan przygotowania i zakres potrzebnych zmian, [w:] St. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.) Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Kraków 2003, s. 156 – 189.
 48. Progress in the European integration process and its consequences for the parliamentary democracy, (red.) A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F. Schorkopf The Emerging Constitutional Law of the European Union. German and Polish Perspectives, Wyd. Springer, Max Planc Institut, Heidelberg 2003, s. 117 – 133.
 49. Architektura europejskiego bezpieczeństwa i obrony, Centrum im. Willy Brandta, publikacja internetowa, www.cwb.uni.wroc.pl, luty 2003.
 50. European integration process and its consequences for parliamentary democracy, Problems of Harmonization of Lithuanian’s Law with the European Union Law; journal of Law University of Lithuania “Jurisprudencija”, Maj 2003.
 51. Wpływ integracji europejskiej na podstawowe funkcje parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003 (1), 37 – 51.
 52. Rola parlamentów narodowych w procesach integracji europejskiej w perspektywie wysiłków Unii Europejskiej w przełamywaniu zjawiska deficytu demokratycznego, Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa nr 1 (21) 2002, s. 55 – 82.
 53. Deficyt demokratyczny struktur wspólnotowych, Sprawy Międzynarodowe, Kwartalnik MSZ, lipiec-wrzesień, nr 3 (LV), Warszawa 2002.
 54. Democratic Deficit In Community Structures, The Polish Quarterly of International Affairs,WarsawSummer 2002, s. 9 – 28.
 55. The Role of National Parliaments in the European Integration Process from the Perspective of Efforts Undertaken by the European Union to Overcome the Phenomenon of Democratic Deficit, The Polish Foreign Affairs Digest, Quarterly No. 3(4), Warsaw 2002, s. 135 – 168.
 56. Rola parlamentów narodowych w procesach integracji europejskiej w perspektywie wysiłków Unii Europejskiej w przełamywaniu zjawiska deficytu demokratycznego, Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa nr 1 (21) 2002.
 57. Deficyt demokratyczny struktur wspólnotowych, Sprawy Międzynarodowe, Kwartalnik MSZ, lipiec-wrzesień, nr 3 (LV), Warszawa 2002
 58. Traktat Nicejski – reakcje państw europejskich [w]: Wspólnoty Europejskie nr 2 (114), pod red. E. Synowiec, luty 2001
 59. Architektura europejskiego systemu bezpieczeństwa i obronności [w]: Wspólnoty Europejskie nr 4 (116), pod red. E. Synowiec, kwiecień 2001
 60. Rola komisji ds. integracji europejskich w parlamentach narodowych UE [w]: Wspólnoty Europejskie nr 7-8 (119-120), pod red. E. Synowiec, lipiec – sierpień 2001
 61. Znaki towarowe w prawie polskim i europejskim – znaczenie i rola ekonomiczna [w:] Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji grugiej połowy XX wieku; Ekonomia nr 7, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2233, pod red. Prof. L. Olszewskiego, Wrocław 2000; 157 – 171
 62. Parlamenty  narodowe a członkostwo  w Unii  Europejskiej [w]: Wspólnoty Europejskie nr 10(110), pod red. E. Synowiec, październik 2000
 63. Nieformalny szczyt Rady Europejskiej w Biarritz [w]: Wspólnoty Europejskie nr 11(111), pod red. E. Synowiec, listopad 2000
 64. Szczyt w Nicei – rezultaty reform instytucjonalnych [w]: Wspólnoty Europejskie nr 12 (112), pod red. E. Synowiec, grudzień 2000
 65. Program PHARE w Polsce (założenia i osiągnięcia) [w:] Status i pozycja jednostki w prawie publicznym, Studia i rozprawy; Prawo CCLXVII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2169, pod red. Prof. K. Nowackiego, Wrocław 1999; s.212 – 237
 66. Eine Erinnerung oder mehrere Erinnerungen ? Universelle oder nationalsbedingte Erinnerungskultur?; Bauhaus Universität Verlag 1999.
 67. Prędkości nicejskie [w:] Prawo i Życie, nr 3 (1783) marzec 2001